ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อัตคัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อัตคัด*, -อัตคัด-

อัตคัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อัตคัด (adj.) poor See also: destitute, indigent, necessitous, needy, deficient Syn. ขัดสน, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, ยากจน
อัตคัด (v.) be poor See also: be destitute, be indigent, be necessitous Syn. ขัดสน, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, ยากจน
English-Thai: Nontri Dictionary
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
penurious(adj) ขัดสน,อัตคัด,ขาดแคลน,แห้งแล้ง
penury(n) ความขัดสน,ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความแห้งแล้ง
poverty(n) ความยากจน,ความขัดสน,ความอัตคัด
POVERTY-poverty-stricken(adj) ยากจน,เข็ญใจ,ขัดสน,อัตคัด,ยากไร้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hard-pressed (adj.) อัตคัด See also: ฝืดเคือง, ขัดสน
impecunious (adj.) อัตคัด (คำทางการ) See also: ฝืดเคือง, ขัดสน Syn. penniless, poor
pinch (n.) ความอัตคัด See also: ความขัดสน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Survival skills, and if he knew we were in a pinch and didn't sell it,he'd be mad.และถ้าเขารู้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์อัตคัดแบบนี้ แล้วไม่ยอมขายมันเขาคงจะโกรธ
Money is a little tighter than before, but that's why we're here...ตอนนี้เราอัตคัดนิดหน่อย เราเลยต้องมาอยู่ที่นี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อัตคัด
Back to top