ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างยั่งยืน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างยั่งยืน*, -อย่างยั่งยืน-

อย่างยั่งยืน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างยั่งยืน (adv.) permanently See also: stably, enduringly, constantly Syn. อย่างคงทน Ops. ชั่วคราว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communal Forest or Village Woodlot ป่าชุมชน พื้นที่ป่าไม้ที่จัดแบ่งหรือกำหนดไว้ให้เป็น ของชุมชน มีการจัดการโดยชุมชนและเพื่อชุมชน จะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และถาวรตามกฎเกณฑ์ที่ชุมชนได้กำหนดไว้ พื้นที่ป่าไม้สำหรับชุมชนนี้อาจเป็นป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกก็ได้ ป่าชุมชนมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 อย่าง คือ ชุมชน (รวมบุคคลที่รวมกันขึ้นเป้นชุมชนด้วย) ป่าไม้และการเกษตร นอกจากนี้ป่าชุมชนยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมตามหมู่บ้านในชนบท โดยแยกเป็นหมู่บ้านไปและพิจารณาถึงความต้องการของราษฎรเป็นส่วนรวมของหมู่ บ้านนั้นๆ เป็นพื้นฐาน [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unless we can make carpets sustainably you know perhaps we don't have a place in a sustainable world but neither does anybody else making products unsustainably.ถ้าหากเราไม่สามารถผลิตพรมอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม เราก็คงไม่มีที่ยืนในโลกที่ยั่งยืนเลย ไม่ว่าใครก็ตามก็เหมือนกัน
I wonder he does not marry and secure a lasting convenience of that kind.ฉันสงสัยจัง ว่าทำไมเขาถึงไม่แต่งงาน จะได้มีคนทำตามความต้องการอย่างยั่งยืน
Let alone viable for sustaining life.เพื่อที่จะให้ดำเนินชีวิตได้อย่างอย่างยั่งยืน
Citizen has sustained a cardie-thoracic trauma.ประชาชนได้อย่างยั่งยืน แผลเก่าหัวใจและทรวงอก.
The planet is now a completely self-sustaining, intercommunicating organism.ดาวเคราะห์อยู่ในขณะนี้อย่าง สมบูรณ์ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน, ชีวิตการสื่อสารระหว่างกัน
And in order to forge a lasting bond with the Meereenese people,เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประชาชนเมือมารีนอย่างยั่งยืน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างยั่งยืน
Back to top