ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างพอเพียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างพอเพียง*, -อย่างพอเพียง-

อย่างพอเพียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างพอเพียง (adv.) sufficiently See also: enough
English-Thai: Nontri Dictionary
amply(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพอเพียง,อย่างมากพอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adequately (adv.) อย่างพอเพียง See also: พอประมาณ Syn. sufficiently, enough, satisfactorily Ops. inadequately, insufficiently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างพอเพียง
Back to top