ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างคงทน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างคงทน*, -อย่างคงทน-

อย่างคงทน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างคงทน (adv.) permanently See also: stably, enduringly, constantly Syn. อย่างยั่งยืน Ops. ชั่วคราว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างคงทน
Back to top