ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ห้ามปราม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ห้ามปราม*, -ห้ามปราม-

ห้ามปราม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้ามปราม (v.) dissuade See also: warn, discourage, deter Syn. ห้าม
English-Thai: HOPE Dictionary
dehort(ดิฮอร์ท') vt. ห้ามปราม,ยับยั้ง., See also: dehortation n. ดูdehort dehortative,adj. ดูdehort
dissuade(ดิสเวด') vt. ชักชวนไม่ให้ทำ,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ยับยั้ง., See also: dissuadable adj. ดูdissuade dissuader n. ดูdissuade, Syn. discourage,avert,warn ###A. encourage
dissuasion(ดิสเว'เชิน) n. การชักชวนไม่ให้ทำ,การหน่วงเหนี่ยว,การห้ามปราม,การยับยั้ง
dissuasive(ดิสเว'ซิฟว) adj. ซึ่งหน่วงเหนี่ยว,ซึ่งห้ามปราม,ซึ่งยับยั้ง., See also: dissuasiveness n. ดูdissuasive
restraint(รีสเทรนทฺ') n. การยับยั้ง,การหยุดยั้ง,การหักห้าม,การอดกลั้น,การกลั้น,การห้ามปราม,การดึงบังเหียน,การหน่วงเหนี่ยว,วิธีการยังยั้งดังกล่าว,การข่มใจ, Syn. constraint,rein
spike(สไพคฺ) n.,vt. (ยึดติดด้วย) เดือยแหลม,ตะปูรางรถไฟ,ตะปูยักษ์,ตะปูรองเท้า,สิ่งที่ยาวแหลม,เขาแหลมของกวาง,ลูกปลาmackerel,รวงข้าว,ช่อดอกที่เป็นรวง (ดู) ,ขัดขวาง,ป้องกัน,ห้ามปราม,ใส่แอลกอฮอล์
English-Thai: Nontri Dictionary
dissuade(vt) ยังยั้ง,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ปราม
dissuasion(n) การหน่วงเหนี่ยว,การยับยั้ง,การห้ามปราม,การปราม
interpose(vi,vt) สอดแทรก,พูดสอด,ขวาง,ก้าวก่าย,แทรกแซง,กั้นกลาง,ห้ามปราม
prohibitive(adj) ซึ่งห้าม,ซึ่งห้ามปราม,ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งยับยั้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
againt (vt.) ห้ามปราม See also: เตือน, แนะนำ Syn. deter
dissuade (vt.) ห้ามปราม See also: เตือน, แนะนำ Syn. againt, deter
discourageable (adj.) ที่ห้ามปราม See also: ที่ไม่แนะนำ
dissuasion (n.) การห้ามปราม See also: การตักเตือน, การแนะนำ
dissuasive (adj.) ซึ่งห้ามปราม See also: ที่ตักเตือน
dissuasive (adj.) ที่ห้ามปราม See also: ที่ไม่แนะนำ Syn. discourageable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because... all the evidence to the contrary is not entirely dissuasive.เพราะว่า... ..หลักฐานทั้งหมด ที่ตรงกันข้ามนั้น ห้ามปรามได้ไม่ทั้งหมด
Progress of the seek of progress must be dicovered.การกระทำเพื่อความก้าวหน้าเพียงอย่างเดียวนั้น จะต้องถูกห้ามปราม
It's difficult to dissuade a man who's decided he has nothing to live for.มันเป็นเรื่องยากที่จะห้ามปรามคนที่ ตัดสินใจไปแล้วว่าชีวิตของตัวเองไม่มีค่าพอที่จะอยู่บนโลกใบนี้
But you didn't discourage them?แต่คุณก็ไม่ได้ห้ามปรามพวกเขา?
Sorrel was the first responder, tried to calm things down.ซอร์เรลล์เป็นคนแรกที่เข้าไปห้ามปราม เพื่อพยายามยุติเหตุ
I assume, per our agreement, you're here to dissuade my son from going through with this acquisition?ฉันสันนิษฐานจากข้อตกลงของเราว่าคุณจะมาที่นี่เพื่อห้ามปรามลูกของฉัน จากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการครอบครองบริษัท ไม่ใช่หรือ?
You could've dissuaded him at any point. Why didn't you?คุณไม่ห้ามปรามเขาอย่างต่อเนื่อง ทำไมคุณไม่ทำ?
And I admire your loyalty to them.แต่ประสบความสำเร็จเพียง ห้ามปรามความตั้งใจของฉัน
You'd snuck down to the beach despite Mr. Scott's rules forbidding it.เจ้าแอบหนีไปยังชายหาด ถึงแม้ว่าคุณสก๊อตจะตั้งกฎห้ามปรามก็ตาม
You're accusing me -- get your people in line!คุณกำลังกล่าวหาผม ช่วยห้ามปรามลูกน้องคุณด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ห้ามปราม
Back to top