ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discourageable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discourageable*, -discourageable-

discourageable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discourageable (adj.) ที่ห้ามปราม See also: ที่ไม่แนะนำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discourageable
Back to top