ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หัวข้อย่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หัวข้อย่อย*, -หัวข้อย่อย-

หัวข้อย่อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวข้อย่อย (n.) subtopic See also: secondary subject Ops. หัวข้อใหญ่
หัวข้อย่อย (n.) subtopic See also: secondary subject Ops. หัวข้อใหญ่
English-Thai: HOPE Dictionary
subtitle(ซับไท'เทิล) n.,vt. (บรรยายเป็น) หัวข่าวรอง,หัวข่าวเล็ก,หัวข้อเล็ก,หัวข้อย่อย,ข้อย่อย,ชื่อย่อย,ภาพคำอธิบายข้างใต้ของภาพยนตร์ (มักเป็นคำแปล) ,ชื่อหนังสือรอง., See also: subtitular adj.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
spider mapแผนที่ความคิดรูปแบบใยแมงมุม[แผนผังใยแมงมุม], ผังที่ใช้สรุปความคิดรวบยอด โดยกำหนดหัวข้อหลักไว้ตรงกลาง แล้วใช้เส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหัวข้อรองและหัวข้อย่อย ตามลำดับ มีลักษณะคล้ายใยแมงมุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sub (n.) หัวข้อย่อย Syn. subtitle
subtitle (n.) หัวข้อย่อย See also: หัวข้อรอง Syn. caption, heading
sub (vt.) เขียนหัวข้อย่อย Syn. subtitle
subtitle (vt.) เขียนหัวข้อย่อย See also: เขียนหัวข้อรอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Politics and government in red with a subsection on royalty and dictators.การเมืองและรัฐบาล สีแดง แล้วก็มีหัวข้อย่อยเกี่ยวกับ ราชวงศ์และพวกเผด็จการ
Stepanova stole an ammunition clip containing smart bullets from a weapons development facility outside Paris.Stepanova ขโมยกระสุน \ คลิปที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสมาร์ท จากการพัฒนาอาวุธ \ สถานที่นอกกรุงปารีส
The smart bullets?สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสมาร์ท
Only three bullets to begin.เพียงสามสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่จะเริ่มต้น

หัวข้อย่อย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
副題[ふくだい, fukudai] Thai: หัวข้อย่อย English: subtitle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หัวข้อย่อย
Back to top