ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หวาดหวั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หวาดหวั่น*, -หวาดหวั่น-

หวาดหวั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวาดหวั่น (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. ประหวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวั่นหวาด, พรั่นกลัว, เกรง, กริ่งเกรง, ครั่นคร้าม Ops. กล้า, กล้าหาญ, เก่งกล้า
หวาดหวั่น (v.) be apprehensive See also: be fearful Syn. เกรง, กริ่งเกรง, หวั่นกลัว, หวั่นหวาด, พรั่น, พรั่นใจ, พรั่นพรึง Ops. กล้า, กล้าหาญ, ใจกล้า
หวาดหวั่น (v.) revere See also: be afraid of, scare, fear Syn. กลัว, หวาดกลัว Ops. กล้า, กล้าหาญ
หวาดหวั่น (v.) fear See also: be afraid, be frightened, be scared, be terrified Syn. กลัว, หวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง Ops. กล้า
หวาดหวั่น (v.) fear See also: be afraid, be frightened, be scared, be terrified Syn. หวั่น, กลัว, พรั่น
หวาดหวั่น (v.) be frightened See also: be dejected, be disheartened, be discouraged, be dispirited, lose heart Syn. ใจไม่ดี
หวาดหวั่น (v.) fear See also: dread, be frightened, be afraid of, be fearful, be in dread of Syn. กลัว, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง, พรั่นใจ Ops. กล้าหาญ, กล้าสู้
หวาดหวั่น (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง, พรั่นใจ
หวาดหวั่น (v.) be afraid See also: fear, be scared, dread Syn. หวั่น, หวั่นเกรง, หวาดกลัว, กลัว
หวาดหวั่น (v.) be afraid See also: fear, be scared, dread Syn. กลัว, พรั่นกลัว, หวั่นกลัว
หวาดหวั่น (v.) fear See also: be scared, dread, be anxious, be afraid of Syn. หวาดกลัว Ops. กล้า
หวาดหวั่น (v.) be afraid of See also: fear, dread, be terrified by, be fearful, be cowardly Syn. หวั่น, หวั่นเกรง, หวาดกลัว
หวาดหวั่น (v.) feel fearful See also: be terrified by, be scared by Syn. กลัว, พรั่นกลัว, หวั่นกลัว, หวาดกลัว
English-Thai: HOPE Dictionary
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
daunt(ดอนทฺ) {daunted,daunting,daunts} vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ทำให้หวาดหวั่น, See also: dauntingly adv. ดูdaunt, Syn. intimidate
fearless(เฟีย'ลิส) adj. ไร้ความกลัว,ไม่หวาดหวั่น,กล้า., See also: fearlessness n.
fearsome(เฟีย'เซิม) adj. น่ากลัว,น่าหวาดหวั่น,กลัว., See also: fearsomeness n., Syn. formidable
English-Thai: Nontri Dictionary
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
awe(n) ความกลัว,ความหวาดหวั่น,ความเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว
daunt(vt) ทำให้หวาดหวั่น,ทำให้เกรงขาม,ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ
dauntless(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,ไม่ครั่นคร้าม,ไม่หวาดหวั่น,ไม่กลัว
fearless(adj) กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,ไม่หวาดหวั่น
misgive(vt) ทำให้แคลงใจ,ทำให้สงสัย,ทำให้หวาดหวั่น
misgiving(n) ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความหวาดหวั่น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apprehensionสับสน, ความหวาดหวั่น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
qualm (n.) ความรู้สึกหวาดหวั่น
qualmish (adj.) ซึ่งมีอาการหวาดหวั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The inmates eye one another fearfully, on the lookout for the familiar symptoms:ก็จะนั่งมองตากันด้วยความหวาดหวั่น เพื่อดูว่า มีอาการที่คุ้นเคยเหล่านี้หรือไม่
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่
Ain't nothing to it, is there, Jack? Remember, they love money.ไม่มีอะไรน่าหวาดหวั่น จำไว้ว่า พวกเขารักเงิน
The burning golden heart of a star at peace is so much better than your frightened little heart.หัวใจดวงดาวยามสงบ ดุจประทีปสุกสกาว ย่อมดีกว่าจิตใจหวาดหวั่น
More excited than afraidข้าหวาดหวั่นมากกว่าหวาดกลัว
They wanted me to do exactly what the rest of the world was scared of.พวกเขาต้องการให้ผมสร้าง สิ่งที่โลกทั้งโลกต้องหวาดหวั่น
The Moon Princess unleashed the power bestowed upon her and cast a terrifying curse over them all...เจ้าหญิงจันทราละทิ้งพลังที่เธอได้รับมา และโยนคำสาปที่น่าหวาดหวั่น สู่พวกเขาทั้งหมด
The ability to recognize his match in others and not be threatened by it.การรู้จักคู่แข่งที่ทัดเทียม แต่ไม่เคยหวาดหวั่นไปกับมัน
Janey tells me she is afraid, and worried.เจนี่บอกว่ารู้สึกหวาดหวั่นและกังวล
Was there a man dismay'd?มีผู้ใดหวาดหวั่นรึไม่?
And I have no qualms About my decision.และฉันไม่รู้สึกหวาดหวั่นเลยที่ตัดสินใจ
Spoken in hushed whispers of fear and awe.เอ่ยถึงด้วยความเกรงกลัวกระซิบด้วยความหวาดหวั่น
But in their faces, he saw only horror.ทว่ากลับพบแต่สีหน้าอันหวาดหวั่นของบุพการี
And at our house, no legacy is more entrenched than the arrival of the dreaded box of cousin clothes.และที่บ้านเรา ไม่มีมรดกไหนที่แน่วแน่ เท่าการส่งกล่องเสื้อผ้าจากญาติ อันน่าหวาดหวั่น
Well, you're looking at panic's next producer.อืม, ลูกกำลังมองโปรดิวเซอร์ผู้หวาดหวั่นคนต่อไป อะไรนะ?
It was the nightingale, and not the lark, that pierced the fearful hollow of thine ear.นกไนติลเกลนี่ มิใช่ลาร์กที่เริงร้อง เสียงดังกระทบโสตอันหวาดหวั่นของเธอก้อง
He neither fears death,เขาไม่เคยหวาดหวั่นความตาย
They took a frightened boy.เก้าปี ใช่ไหม พวกเขาเอาตัวเด็กชาย ผู้หวาดหวั่นไป
And I could read my own terror in her eyes.ผมมองเห็นความหวาดหวั่นของผม ในดวงตาเธอ
Every man on earth would like to be as terrified as you at this moment.ตอนนี้ชายทุกคนบนโลก คงอยากหวาดหวั่นเหมือนๆ กับคุณนะ
♪ You were my thrills, you were my pills ♪#คุณเป็นเรื่องน่าหวาดหวั่น, คุณเป็นยาของผม#
♪ Your fear#ความหวาดหวั่นของเธอ#
You're not the one who had to listen to that God-awful hold music for 7 minutes, which wouldn't have been necessary if you'd take my calls.ไม่ใช่คุณนี่ ที่ต้องทนฟังเสียงเพลง รอสาย 7 นาทีนั่น ที่แม้แต่พระเจ้ายังหวาดหวั่น ถ้าคุณรับสายผม ผมก็คงไม่ต้องทนฟังเสียงมัน
No. Formidable. Frightening.เปล่า มันน่าเกรงขาม น่าหวาดหวั่นแต่ ไม่ชั่วร้าย
Good morning. As feared, the death toll in the Moscow tragedy is rising.ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น เช่นที่หวาดหวั่น
I know you play like you're the meanest and the hardest... but, actually, you're the most scared of all.ภายนอกปากร้ายใจดำ แต่ข้างในโคตรหวาดหวั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หวาดหวั่น
Back to top