ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่วนประกอบพื้นฐาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่วนประกอบพื้นฐาน*, -ส่วนประกอบพื้นฐาน-

ส่วนประกอบพื้นฐาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่วนประกอบพื้นฐาน (n.) infrastructure See also: basic structure, substructure, foundation, basis Syn. องค์ประกอบพื้นฐาน
ส่วนประกอบพื้นฐาน (n.) basic element

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่วนประกอบพื้นฐาน
Back to top