ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ้นใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ้นใจ*, -สิ้นใจ-

สิ้นใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ้นใจ (v.) die See also: pass away, perish, breathe one´s last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นบุญ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม
สิ้นใจตาย (v.) breath one´s last See also: collapse, faint to death, die, fall
English-Thai: HOPE Dictionary
charon's boatก่อนตาย,ก่อนสิ้นใจ
charon's ferryก่อนตาย,ก่อนสิ้นใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
expire(vi) สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,หมดลม,สิ้นใจ,สิ้นลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your grandfather left it to us after he passed away.คุณปู่มอบให้เราไว้หลังจากที่ท่านสิ้นใจ
Unrestrained driver,D.O.A.At the scene.คนขับสิ้นใจ,ตอนที่กำลังมาเนี่ย
The sentence of this court is that you be taken to the place whence you came and thence to a place of execution, and that you be there hanged by the neck until you are dead.คำตัดสินของศาลคือ ให้คุณกลับไปยังที่ที่คุณจากมา แล้วจากนั้น ให้กลับมาที่ลานประหาร... ที่ที่คุณจะถูกแขวนคอ จนกระทั้งคุณสิ้นใจ
They just sat there on their horses watching' him die.พวกมันนั่งบนหลังม้า รอดูจนลุงแกสิ้นใจ
Tonight, a comedian died in New York.คืนนี้ คอมเมเดี้ยนสิ้นใจในนิวยอร์ก
Tonight, a comedian died in New York.คืนนี้คอมเมเดี้ยน สิ้นใจในนิวยอร์ก
As Merlin lay dying, he gave Balthazar his dragon ring, saying it would guide him to the child who would one day grow to be Merlin's successor, the Prime Merlinean.ก่อนเมอร์ลินจะสิ้นใจ เขาได้มอบแหวนมังกรให้แก่บัลธาซาร์ และกล่าวว่ามันจะนำทางไปหาเด็กน้อย ผู้ซึ่งในวันหนึ่งจะกลายเป็นผู้สืบต่อพลังแห่งเมอร์ลิน
It's a bio-watch signal. A client has just flatlined.สัญญาณนาฬิกาชีวะหนะครับ ลูกค้าพบเพิ่งจะสิ้นใจ
When Bruta was on his deathbed, he asked to be taken deep into the forest.ตอนที่บรูตาใกล้สิ้นใจ เขาได้ขอร้องให้พาเขาไปที่ป่าลึก
My granddaddy himself, with his dying breath, told me the tale.ปู่ฉันเล่าให้ฉันฟังก่อนท่านจะสิ้นใจ
Even when fate took his wife he would not pray for help, from me or the other gods.แม้ในยามที่ภรรยาสิ้นใจ เขาไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากข้า หรือจากทวยเทพองค์ใด
And then the Jack O' Diamonds dies.และแจ๊ค โอไดมอนด์ก็สิ้นใจ
I touch the woman and she nearly croaked.ฉันแตะหล่อน แล้วหล่อนก็แทบจะสิ้นใจ
♪ Must be returned ♪จะสู้มันตราบวันสิ้นใจ
My Aunt Sofia watched her bleed to death on the kitchen floor.น้าโซเฟียอยู่กับแม่จนท่านสิ้นใจ บนพื้นห้องครัว
Make your decisions.ทำการตัดสิ้นใจของเธอ
Kira Tinsley told me something before she passed.คิรา ทินสลีย์บอกผมบางอย่าง ก่อนที่เธอจะสิ้นใจไป
My sword is yours till the day I die.{\cHFFFFFF}ดาบข้าเป็นของท่านจนวันข้าสิ้นใจ
Piercing cries and you succumbร้องเป็นวัว หวาดกลัวสิ้นใจ
I made so much money for my master, he set me free when he died.ข้าทำเงินให้เจ้านายมากมาย จนเขาปลดปล่อยข้าเมื่อสิ้นใจ
Postmortem operations require authorized medical supervision.การผ่าตัดหลังสิ้นใจต้องมีแพทย์ดูแล
Stop. Stop. Hey, hey, hey, hey-หยุด หยุดเถอะ เธอไปแล้ว เธอสิ้นใจแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ้นใจ
Back to top