ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สั่นสะเทือน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สั่นสะเทือน*, -สั่นสะเทือน-

สั่นสะเทือน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สั่นสะเทือน (v.) quake See also: shake, vibrate Syn. สะเทือน, สั่น, ไหว
English-Thai: HOPE Dictionary
amplify(แอม' พลิไฟ) vt. ขยายใหญ่ขึ้น, ขยายความ, ขยายความถี่ของการสั่นสะเทือน
concuss(คันคัส') {concussed,concussing,concusses} vt. สั่นสะเทือน,ขู่เข็ญ
concussion(คันคัส'เชิน) n. การสั่นสะเทือน,การปะทะอย่างแรง,การกระเทือนที่เกิดจากการกระทบกระแทก,ภาวะสมองไขสันหลัง หรืออื่น ๆ ถูกกระทบอย่างแรง., See also: concussant adj. ดูconcussion concussive adj. ดูconcussion, Syn. shaking,shoc
convulse(คันวัลสฺ') {convulsed,convulsing,convulses} vt. สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง,ทำให้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงด้วยการหัวเราะ (ความโกรธ ความเจ็บปวด หรืออื่น ๆ) ,ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างรุนแรง,ทำให้ชัก
dither(ดิธ'เธอะ) n. การสั่น,การสั่นสะเทือน,ความตื่นเต้น,ความกลัว. vi. สั่น,สั่นสะเทือน
fremitusn. ความสั่นสะเทือน
hzย่อมาจาก hertz เป็นหน่วยวัดการสั่นสะเทือนของกระแสไฟฟ้าที่ใช้จำนวนมาก ๆ เพื่อวัดความเร็วของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่ง 1 เฮิร์ทซ์ เท่ากับ 1 รอบต่อวินาที เมื่อวัดกันในขนาดจำนวนมากจริง ๆ จึงใช้หน่วยใหญ่ที่เรียกว่า เมกะเฮิร์ทซ์ (megahertz) ใช้ตัวย่อว่า MHz ไมโครคอมพิวเตอร์ปัจจุบันจะทำงานด้วยความเร็วประมาณ 25 - 60 เมกะเฮิร์ทซ์
jar(จาร์) {jarred,jarring,jars} n. กระปุก,ขวดปากกว้าง,เหยือก,โอ่ง,ไห,โถ,เสียงสั่นสะเทือนระคายหู,การสั่นสะเทือน,อาการช็อค,ความไม่เห็นด้วย v. สั่นสะเทือน,ขัดแย้ง,ชนโครม,ไม่เห็นด้วย, See also: jaringly adv. ดูjar, Syn. vibrate,
pulse(พัลซฺ) n. ชีพจร,การเต้นเป็นจังหวะ,ความสั่นสะเทือน,อารมณ์,จังหวะของชีวิต. vi. เต้น,สั่นสะเทือน, Syn. regular beat
pulser(พัล'เซอะ) n. เครื่องทำให้เกิดการสั่นสะเทือน
purr(เพอ) n.,v. (เกิด) เสียงคล้ายเสียงหายใจที่ได้ยินในเครื่องฟัง,เสียงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์,เสียงรัวของลมพัด,เสียงครางของแมวที่แสดงความพอใจ, See also: purringly adv. -S.pur
quake(เควค) vi.,n. (การ) สั่นเทา,สั่น,สั่นสะเทือน,ไหว,ยวบ,แผ่นดินไหว, See also: quakingly adv., Syn. shake
quaky(เคว'คี) adj. มักสั่น,มักสะเทือน,มีความโน้มเอียงที่จะสั่นหรือสั่นสะเทือน, See also: quakily adv. quakiness n., Syn. shaky
resonate(เรซ'ซะเนท) vt. ทำให้กังวาน,ทำให้สะท้อนกลับ,ขยายเสียงให้สั่นสะเทือน vi. สะท้อนเสียง,ดังก้อง, See also: resonation n.
resounding(รีเซา'ดิง) adj. ดังก้อง,สะท้อนกลับ,กังวาน,ดังมาก,สั่นสะเทือน,มีกำลัง,รุนแรง,ชัดแจ้ง,ยิ่งใหญ่, Syn. echoing,clear,vibrating
reverberate(รีเวอ'บะเรท) vi.,adj. ดังก้อง, (เสียง) สะท้อนกลับ,ทำให้ดังสั่นสะเทือน,เด้งกลับ, See also: reverberative adj. reverberator n., Syn. resound
rock(รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน)
seismograph(ไซซ'มะกราฟ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิด จากแผ่นดินไหว., See also: seismographic adj. seismographical) adj.
seismography(ไซซมอก'กระฟี) n. การวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหว,=seismology (ดู), See also: seismographer n.
shake(เชด) (shook,shaken,shaking,shakes} vt.,vi.,n. (การ) เขย่า,สั่น,โยก,ทำให้สั่น,สลัด,สะบัด,ทอดทิ้ง,ทำให้กระวนกระวาย,กวนใจ,ทำให้สงสัย,ขจัด,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,สะท้าน,แกว่ง,ไม่มั่นคง,หวั่นไหว,จับมือกัน (แสดงความเคารพการทักทายหรือการเห็นด้วย) ,สิ่งที่เกิดจากการสั
shaky(เช'คี) adj. สั่น,สั่นเทา,สั่นระริก,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,โอนเอน,โยกคลอน,ไม่มั่นคง,ทำท่าจะล้ม,น่าสงสัย., See also: shakily adv. shakiness n., Syn. decrepit,rickety
tremble(เทรม'เบิล) vi.,n. (การ) สั่น,สั่นเทา,สั่นไหว,ตัวสั่น,สั่นระริก,กลัว,เป็นทุกข์,สั่นสะเทือน ., See also: trembler n. tremblingly adv., Syn. shake,quiver,teeter,sway
trembling(เทรม'บลิง) n. การสั่นเทา,การสั่นสะเทือน, Syn. shaking
trepidation(เทรพพิเด'เชิน) n. การสั่นระริก,การสั่น,การสั่นเทา,การสั่นสะเทือน,ความกังวลใจ,อาการกระตุกของกล้ามเนื้อ, Syn. anxiety,apprehension,panic,nerves
twang(ทแวง) n.,vi.,vt. (ทำ) เสียงซอ,เสียงแหลมที่สั่นสะเทือน, See also: twangy adj.
tympanum(ทิม'พะนัม) n. หูช่องกลาง,เยื่อแก้วหู,ช่องกลาง,แผ่นเยื่อสั่นสะเทือนของโทรศัพท์ pl. tympanums,tympana, Syn. drum
vibrant(ไว'เบรินทฺ) adj. สั่นสะเทือน,ระรัว,กังวาน,ก้องกังวาน,มีชีวิตชีวา,ตื่นเต้น,กระตุ้นจิต. n. เสียงสั่นสะเทือน,เสียงกังวาน., See also: vibrancy,vibrance n. vibrantly adv.
vibrate(ไว'เบรท) vi. สั่น,สั่นสะเทือน,สั่นไหว,ระรัว,ระริก,เคลื่อนขึ้นลงอย่างรวดเร็วและซ้ำ ๆ ให้แกว่ง,ทำให้ระรัว,ทำให้ระริก,ทำให้ตื่นเต้น,ปล่อยออก., See also: vibratingly adv., Syn. oscillate
English-Thai: Nontri Dictionary
convulse(vt) สั่น,ทำให้ชัก,สั่นสะเทือน
damper(n) สิ่งที่ทำให้ชื้น,เครื่องลดการสั่นสะเทือน,เครื่องบรรเทา
pulse(n) ชีพจร,จังหวะ,การเต้น,ความสั่นสะเทือน,ถั่ว
quake(vi) ยวบ,ไหว,สั่นสะเทือน,สั่นเทา,สั่นระริก
reverberate(vi) ทำให้ก้อง,ทำให้สะท้อนกลับ,ทำให้สั่นสะเทือน
reverberation(n) เสียงก้อง,การสะท้อนกลับ,การสั่นสะเทือน
shake(vt) โยก,เขย่า,ไหว,ทำให้สั่นสะเทือน,ขจัด
shaky(adj) สั่นสะเทือน,สั่น,สั่นเทา,โอนเอน
tremble(n) การสั่นสะท้าน,การสั่นสะเทือน
tremor(n) การสั่นสะเทือน,ความตื่นเต้น,ใจสั่น
vibrant(adj) สั่นสะเทือน,สั่น,กังวาน
vibrate(vi) สั่นสะเทือน,สั่น,ก้อง,กังวาน
vibration(n) การสั่นสะเทือน,การสั่น,การแกว่ง,ความตื่นเต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fremitusการสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shock absorber; suspension damperตัวหน่วงการสั่นสะเทือน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
resilient mountingอุปกรณ์รองรับการสั่นสะเทือน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earthquakeแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือน โดยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเคลื่อนที่ได้ตามกระแสความร้อนของหินละลายหลอมเหลวที่เป็นส่วนประกอบชั้นในของโลก เนื่องจากเปลือกโลกประกอบขึ้นด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ดังนั้นเมื่อความร้อนจากภายในโลกดันตัวออกมาจะทำให้แผ่นเปลือกโลกบางแผ่นเกิดการเคลื่อนที่ จึงทำให้การเกิดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวโลกเกิดเฉพาะบางแห่งไม่เกิดขึ้นโดยทั่วไป นอกจากแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การระเบิดเหมืองแร่
Shock absorbersตัวหน่วงการสั่นสะเทือน [TU Subject Heading]
Vibrationการสั่นสะเทือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
epicenter (n.) พื้นดินเหนือศูนย์กลางการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว See also: พื้นดินเหนือจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว Syn. center
jar (n.) การสั่นสะเทือน See also: การกระเทือน Syn. vibration, jolt
jar (vt.) ทำให้สั่นสะเทือน See also: ทำให้สะเทือน Syn. rattle, shake
quaverer (n.) สิ่งที่สั่นสะเทือน
quavering (adj.) ซึ่งสั่นสะเทือน Syn. quivering
quaveringly (adv.) อย่างสั่นสะเทือน
quivering (adj.) ซึ่งสั่นสะเทือน
seismograph (n.) เครื่องมือตรวจจับ วัด และบันทึกวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
seismographer (n.) เครื่องมือตรวจจับ วัด และบันทึกวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
seismography (n.) การวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิดแผ่นดินไหว
tremolo (n.) เครื่องป้องกันการสั่นสะเทือน
vibrant (adj.) ซึ่งสั่นสะเทือน See also: ซึ่งก้องกังวาน, ซึ่งกระหึ่ม, ซึ่งก้องกังวาน
vibratile (adj.) ที่สามารถสั่นสะเทือน See also: ที่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A Los Angeles neighborhood is shaken by a bank robbery... that ended in homicide and terror.ลอสแองเจลิสสั่นสะเทือนจากการปล้น ซึ่งจบลงด้วยการตายอย่างสยดสยอง
I'm feeling a very strange vibration.ฉันรู้สึกสั่นสะเทือนที่แปลกมาก
Dynamics, can you confirm vibration? It looks good here.พลศาสตร์ คุณสามารถยืนยัน การสั่นสะเทือน?
Vibration's normal.การสั่นสะเทือนของปกติ
Vibration's a little stronger now.การสั่นสะเทือนเพียง เล็กน้อยที่แข็งแกร่งในขณะนี้
All vibration and G-levels are in the green.การสั่นสะเทือนและ จี-ระดับทั้งหมดที่อยู่ในสีเขียว
There's been no harmonic tremors.มีรับที่ ไม่มีแรงสั่นสะเทือนฮาร์โมนิ
Say anything about me or what goes on in this house to her or anybody,... we're done.(เสียงกรีดร้องสลับเสียงกระแทก) --อ๊า โอ้ว โอว (ไทเลอร์) อูววว (สั่นสะเทือน)
The ground shakes.แต่ก็ต้านพวกมันได้ไม่นาน" พื้นสั่นสะเทือน
Tonight, let us tremble these halls of earth, steel and stone.คืนนี้ พวกเราจะทำให้สั่นสะเทือน... ... ทั้งดินเหล็กและหิน
The peaceful town of Briarville was rocked this afternoon... in the wake of a horrible act of vandalism.เมืองไบรอาร์วิลที่สงบสุข สั่นสะเทือนบ่ายวันนี้ จากการกระทำร้ายกาจของวัยรุ่นคึกคะนอง
This little filly's into barbells World War II and protein shakes.นี่คือแม่สาว บาร์เบล.. .ผู้ร่วมรบในส่งครามโลกครั้งที่สอง และมีโปรตีนอันสั่นสะเทือน นี่คือ เฮลก้า
Everything was shaking, falling off the walls.ทุกอย่างสั่นสะเทือน ของตก จากข้างฝา
How will you affect the world around you for the generations to come ?คุณจะทำให้โลกสั่นสะเทือนด้วยตัวคุณได้อย่างไร ในยุคที่กำลังมาถึง
Ladies and gentlemen this is the first officer speak...สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ตอนนี้เราเจอแรงสั่นสะเทือน..
Therefore I give you a time bomb, which will be activated by the slightest movement.ดังนั้น เอาระเบิดไปนอนกอดในนรกซะนะ มันจะทำงานเมื่อ มันเกิดการสั่นสะเทือน
Jay, the bomber said his bomb is activated by motion, better not shake it.ระเบิดจะทำงานเมื่อ มันสั่นสะเทือน อย่าเขย่าเลยนะ จริงเหรอ?
Is that so?ที่ว่าระเบิดจะทำงานต่อเมื่อมีการสั่นสะเทือน
You feel a shaking on the groundคุณรู้สึกถึง ความสั่นสะเทือนของแผ่นดิน
And that one picture exploded in the consciousness of humankind.และภาพหนึ่งเดียวนี้ก็ได้เข้าไปสั่นสะเทือน อยู่ในสำนึกรับรู้ของมนุษยชาติ
And the mystic vibrations of the sea have brought me here to solve not one, but two murders.และการสั่นสะเทือนลึกลับ ของทะเลนำผมมาที่นี่ เพื่อไขคดีไม่ใช่แค่ 1 แต่สองคดีฆาตกรรม
They have rocked me to my core.มันสั่นสะเทือนผมถึงแก่น
A tachyon pulse.การสั่นสะเทือนของอะตอม
It was shaking everywhere, man. Just like tremors.มันสั่นสะเทือนไปทั่วเลย ยังกะมีใครมาเขย่าไงงั้น
Yesterday we coming up coming a couple of hours, now they're coming 20 to 30 minutes.เมื่อวานนี้ แรงสั่นสะเทือนมีทุก ๆ สองชั่วโมงแต่ตอนนี้ มันเริ่มทุก ๆ 20 ถึง30นาที
Seismic activity has increase exponentially over the last 24 hours, and that increase is growing steadily.การระเลิดเพิ่มแรงสั่นสะเทือนมากขั้น ใน 24ชั่วโมงที่ผ่านมาและมันจะรุนแรงขึ้น
She got a minor concussion and a few bruises- she'll be fine.เธอได้รับแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อย และแผลฝกช้ำนิดหน่อย เธอจะหายน่า
Subsonic vibrations?การสั่นสะเทือนแบบซับโซนิค
Stranger still, although it seemed to be a solid pie of hard metal, it was vibrating.มันแปลกๆถึงแม้ว่ามันดูเหมือนจะเป็นแบบนั้น ชิ้นส่วนของโลหะแข็งอันนั้น มันสั่นสะเทือน
I'm not sure how I knew about the vibrations, the composition.ฉันไม่แน่ใจว่าฉันรู้ได้ยังไง เกี่ยวกับการสั่นสะเทือน,ส่วนประกอบต่างๆ
Unless they're shouting, the glass won't vibrate enough for us to get an audio.นอกจากพวกนั้นจะตะโกน กระจกมันสั่นสะเทือนไม่พอจะจับเป็นเสียงได้
Seems like the trains have been... setting off the trembler alarms in the vault and they've had to turn them off.ดูเหมือนว่า ขบวนรถไฟทำให้.. สัญญาณเตือนภัยสั่นสะเทือนทำงานอยู่เรื่อย และพวกเขาก็ต้องปิดมันทั้งหมด
When he walks, the very ground shakes!เวลาเดิน พื้นสั่นสะเทือน
AND... GETTING INTO SOMEONE'S MINDและทำให้สมองของฉันสั่นสะเทือนไปหมด และฉันไม่ชอบเลย
He says he feels the vibrations in his abdomen, but not his hands.เขารู้สึกถึงความสั่นสะเทือนที่ลำตัวเขา ไม่ใช่แขน
The Seismic Research Institute said today that the quake is... unlikely to be an indication of volcanic activity and have no cause for alarm.สถาบัน วิจัยแผ่นดินไหวกล่าวว่า วันนี้ที่สั่นสะเทือนนั้น ไม่น่าเป็นการบ่งชี้ของภูเขาไฟ และไม่มีสัญญาณของการปะทุ
And it vibrated through me, and it was cold, and it...และมันสั่นสะเทือนผ่านฉัน และมันก็หนาว และมัน...
Test the suspension?ไปทดสอบระบบสั่นสะเทือน?
That blast must've been huge for the shockwaves to reach even here.ไม่ปกติแล้วที่มีแรงสั่นสะเทือนเข้ามาถึงที่นี่ได้
There was a long shear of bright light then a series of low concussions.แสงสว่างหายไปนานแล้ว หลังจากนั้นมีแรงสั่นสะเทือนมาเป็นระลอกๆ

สั่นสะเทือน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
激動[げきどう, gekidou] Thai: แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง English: terrible shock
衝撃[しょうげき, shougeki] Thai: แรงสั่นสะเทือน English: impact

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สั่นสะเทือน
Back to top