ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สัปดน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สัปดน*, -สัปดน-

สัปดน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัปดน (adv.) naughtily Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน
สัปดน (adj.) indecent See also: obscene, vulgar, lewd Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน
สัปดน (v.) be indecent See also: be obscene, be lewd Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't mean that in a weird way.ไม่ได้ตั้งใจสัปโดกสัปดน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สัปดน
Back to top