ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สะเปะสะปะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สะเปะสะปะ*, -สะเปะสะปะ-

สะเปะสะปะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะเปะสะปะ (adv.) disorderedly See also: unsteadily, confusedly, uncertainly, (talk) circuitously, out of one´s way, groundlessly, aimlessly Ops. เป็นระเบียบ
สะเปะสะปะ (adv.) disorderly See also: unsteadily, confusedly Syn. เกะกะ, ส่งเดช
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
kick about (phrv.) เตะสะเปะสะปะ See also: เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง Syn. knock about
kick around (phrv.) เตะสะเปะสะปะ See also: เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง Syn. knock about
knock about (phrv.) เตะสะเปะสะปะ See also: เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง Syn. kick about, knock around
knock around (phrv.) เตะสะเปะสะปะ See also: เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง Syn. kick about, knock about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're on edge, you're erratic, except for when you're hunting, 'cause then you're downright scary.- อะไรนะ พี่สุดขอบ, สะเปะสะปะ ยกเว้นตอนที่พี่ล่า เพราะจากนั้น พี่น่ากลัว
I'm sorry you can't do this- I really am- Because I wouldn't have to fuckin' sit here and watch you fumble around and fuck it up.ผมจะไม่นั่งดูคุณคลำอะไร สะเปะสะปะอย่างนี้อีกแล้ว
Now, hang that up. Don't just fling it anywhere.แขวนซะ อย่าวางสะเปะสะปะ
The tempo is wrong and they're messed up. Da-da-da... da.จังหวะจะผิดแล้วมันก็จะเกิดอาการสะเปะสะปะ ดา-ดา-ดา...
If they mess, they're not going home until their eardrums burst.ถ้ามันเกิดอาการสะเปะสะปะ พวกนั้นไม่มีทางได้กลับบ้านแน่ จนกว่าแก้วหูจะแตกกันไปข้างนึง
And I'm kind ofstumbling around a little bit, but...ฉันอาจเดินสะเปะสะปะไปบ้าง
Dazed, he'll attempt a wild hit. employ the elbow block.พอมึนก็ต่อยสะเปะสะปะ ใช้ศอกกันเอาไว้
Your tools... they're scattered everywhere.อุปกรณ์ของเธอ วางสะเปะสะปะไปทุกที่
If you walk around dressed like this, it gives away your mental state.ถ้าเธอเที่ยวเดินสะเปะสะปะอย่างนี้ มันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้ว
Guy's got the heart of a fighter, but his technique's all over the place.เขามีใจเป็นนักสู้ แต่เทคนิกเขาสะเปะสะปะไปหมด
I've been kicked around pretty bad the past few weeks.ผมใช้ชีวิตสะเปะสะปะ ช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา
So what seems to be disorganized shooting is actually organized and intentional.ดังนั้น สิ่งที่ดูเหมือนการยิงสะเปะสะปะ กลายเป็นการยิงที่มีแบบแผน และมีเป้าหมาย
Just last week, we had a soccer mom. Nice lady. Got her teeth kicked in over some OxyContin.ใช้ฟันหล่อนงับสะเปะสะปะ ในเศษๆของยาอ๊อกซี่คอนติน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สะเปะสะปะ
Back to top