ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สลัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สลัว*, -สลัว-

สลัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สลัว (adj.) dim See also: dull, hazy, obscure, faint, indistinct, blurred, misty, unclear Syn. มัว Ops. สว่าง
สลัว (v.) be dim See also: be dull, be hazy, be obscure, be indistinct, blur, be misty, be unclear Syn. มัว Ops. สว่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
darksome(ดาร์ค'ซัม) adj. มืด,สลัว
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
dingy(ดิน'จี) adj. ทึมทึบ,สลัว,สกปรก,มอซอ,หดหู่ใจ,ดูdinghy, See also: dingily adv. ดูdingy dinginess n. ดูdingy, Syn. dull ###A. bright
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
dislimn(ดิส ลิม') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้เลอะเลือน,ทำให้สลัว
dusk(ดัสคฺ) n. ยามสายัณห์,ยามค่ำ,ยามโพล้เพล้,เงา,ความสลัว
dusky(ดัส'คี) adj. ค่อนข้างมืด,สลัว,เป็นเงาคล้ำ,ดำ,มืดมน., See also: duskily adv. ดูdusky duskiness n. ดูdusky, Syn. dark,shadowy,gloomy
faint(เฟนทฺ) {fainted,fainting,faints} adj. สลัว ๆ ,เลือน ๆ ,อ่อนกำลัง,เป็นลม,หน้ามืด,วิงเวียน,ขาดความกล้า,
foggy(ฟอก'กี) adj. มีหมอกลง,คล้ายหมอก,สลัว,ไม่ชัด,เลอะเลือน,คลุมเครือ,มีฟ้ามัว. -foggily adv., See also: fogginess n., Syn. hazy ###A. clear
glimmer(กลิม'เมอะ) n.,v. (ส่อง) แสงสลัว,แสงริบหรี่,จำนวนเล็กน้อย,ความรู้สึกที่เลอะเลือน,ความสะดุดใจ -, See also: glimmeringly adv., Syn. ficker,glow
gray(เกร) adj. สีเทา,มืด,สลัว,ผมหงอก,แก่,ชรา. n. สีเทา,สภาพที่ไม่ได้ย้อมสี v. ทำให้ (กลาย) เป็นสีเทา, See also: grayly adv. grayness n., Syn. grey
haze(เฮซ) n. หมอก,เมฆหมอก,ความสลัว,ความมืดสลัว,ความเลอะเลือน vt. กลั่นแกล้ง,ยั่วเย้า,ระราน, Syn. vagueness
hazy(เฮ'ซี) adj. เป็นหมอก,มีหมอก,สลัว,มืดสลัว,เลอะเลือน,ไม่ชัด., See also: hazily adv. haziness n., Syn. foggy,cloudy
shade(เชด) n. ร่ม,ที่ร่ม,เงามืด,ความมืด,บังร่ม,โป๊ะโคม,ที่บังแดด,ที่กำบัง,กะบัง,บังตา,เงามืดในภาพ,เครื่องเตือนความจำ,ความคลุมเครือ,ผี,ปีศาจ,ลำดับแลเงา,จำนวนเล็กน้อย,การสัมผัส vt. ทำให้เกิดร่มเงา,ทำให้มืดมัว,ทำให้สลัว,บังเงา,บังร่ม,บังแดด,ระบายเงา,วาดเงามืด vi.
shadow(แชด'โด) n. เงา,เงาร่ม,ร่ม,ระยะเวลาแห่งความน่าสงสัย,ความทุกข์,ความไม่ไว้วางใจ,ความอำพราง,การปิดบัง,การคุกคาม,ผู้ติดตามเฝ้าดู,คนผิวดำ vt. ทอดเงาลงบน,ทำให้สลัว,อำพราง,บังร่ม,บังแดด,ให้ที่หลบภัย,ป้องกัน,ระบายเงา,แลเงา,บอกเป็นนัย, See also: shadower n
shadowy(แชด'โดวี) adj. คล้ายเงา,มีร่มเงา,ไม่ชัดเจน,ไม่แน่นอน,สลัว,มืดมัว,จินตนาการ, See also: shadowiness n.
shady(เช'ดี) adj. เต็มไปด้วยร่มเงา,เป็นเงามืด,ให้ร่มเงา,มืด,สลัว,คลุมเครือ,ไม่ชัดเจน,น่าสง-สัย,เลว, See also: shadily adv. shadiness n.
sickly(ซิค'ลี) adj. ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ,ขี้โรค,อมโรค,เป็นโรคมาก,มีโรคแพร่หลาย,ชวนให้คลื่นไส้,ชวนให้สะอิดสะเอียน,เบื่อหน่าย,ซีด,ไม่มีกำลัง,มืด,สลัว. adv. อย่างขี้โรค,อย่างไม่แข็งแรง. vt. ใช้สีอ่อนทา., See also: sickliness n. -S...
sulky(ซัล'คี) adj. เคืองใจ,โกรธเคือง,อารมณ์บูดบึ้ง,เสียใจ,มืดสลัว. n. รถม้าสองล้อที่นั่งเดี่ยว., See also: sulkily adv. sulkiness n.
sullen(ซัล'เลิน) adj. บึ้งตึง,ไม่พูดไม่จา,โกรธ,เคือง,มีอารมณ์บูดบึ้ง,มืดสลัว,เชื่องช้า,เฉื่อยชา., See also: sullenly adv. sullenness n., Syn. morose,glum
wan(วอน) adj. ซีด,ซีดขาว,อมโรค,อ่อนแอ,ไม่มีความสุข,ขาดกำลัง,ขาดสมรรถภาพ,มืด,สลัว vi. vt. ทำให้หรือกลายเป็นซีด แวน ย่อมาจาก wide area network (แปลว่า ข่ายงานบริเวณกว้าง) หมายถึง ข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นบริเวณกว้าง (ถ้าเป็นบริเวณแคบ ๆ เรียกว่า LAN หรือ local area network) เช่น ระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ เป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมจากกันและกันได้ การกระทำเช่นนี้จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เป็นตัวการสำคัญด้วยตัวหนึ่ง การเชื่อมโยงนั้น อาจใช้สายโทรศัพท์ สายเคเบิล เส้นใยนำแสง (optical fibre) หรือดาวเทียม ก็ได้ดู LAN เปรียบเทียบ, See also: wanly adv. wanness n., Syn. pale,faint,livid
English-Thai: Nontri Dictionary
dim(adj) ทึบ,หมอง,มัว,สลัว,ไม่สว่าง,ไม่แจ่มใส,คลุมเครือ,มืดมัว
dingy(adj) มอซอ,สกปรก,สลัว,ทึมๆ,หดหู่ใจ
dusk(adj) สลัว,มืด,สีมอ,คล้ำ,ไม่สดใส
dusky(adj) สลัว,ขมุกขมัว,สีมอ,มอ,คล้ำ,มืด
faint(adj) วิงเวียน,เป็นลม,หน้ามืด,อ่อนเปลี้ย,สลัว,เลือนๆ
foggy(adj) เต็มไปด้วยหมอก,คล้ายหมอก,มีหมอกลง,คลุมเครือ,สลัว
glimmer(n) แสงระยิบ,แสงวับๆ,แสงริบหรี่,แสงสลัว
gray(adj) สีเทา,สีหมอก,มืด,สลัว,แก่,ชรา,หงอก
haze(n) หมอก,เมฆหมอก,ความมืดสลัว
hazy(adj) มีหมอก,มืดสลัว,ไม่ชัด,สลัว
lurid(adj) ซีดเซียว,สลัวๆ,ขมุกขมัว,แดงฉาน
shadowy(adj) สลัว,เป็นเงา,มืดมัว,คลุมเครือ
shady(adj) เป็นเงามืด,ในที่ร่ม,สลัว,คลุมเครือ,น่าสงสัย
sullen(adj) มืดมัว,บูดบึ้ง,มืดสลัว,เฉื่อยชา,บึ้งตึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
twilight vision; vision, night; vision, scotopicการเห็นในเวลากลางคืน, การเห็นในแสงสลัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scotopic vision; vision, night; vision, twilightการเห็นในเวลากลางคืน, การเห็นในแสงสลัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dark Adaptationปรับภาพให้ชัดเจนในขณะที่มีแสงสลัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bedim (vi.) สลัว See also: มัว, หรี่ลง
dim (vi.) สลัว See also: มัว, หรี่ลง Syn. bedim
bedim (vt.) ทำให้สลัว See also: ทำให้มัว, ทำให้เลือนลาง
dim (vt.) ทำให้สลัว See also: ทำให้มัว, ทำให้เลือนลาง Syn. bedim
glimmer (n.) แสงสลัว See also: แสงมัวๆ Syn. glitter, shimmer
glimmer (vi.) ให้แสงสลัว See also: มัวๆ, สลัว Syn. gleam, glisten
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, I have met a Daisy But where we met is hazyโอ ฉันได้เจอดอกเดซี่ ในที่ที่มืดสลัว
And in the gloom of Gollum's cave, it waited.และในถํ้ามืดสลัวของกอลลัม มันเฝ้ารอ
#I don't like my shabby self standing under a dim lamp."ฉันไม่ต้องการให้ตัวเอง ยืนอยู่ภายใต้โคมไฟสลัว"
Make sure you take out the garbage before supper.เหนือกายฉันมีแสงมัวสลัว.. แสงจากแผ่นดิน ที่ฉันได้จากมาและจะต้อง.. กลับไป
We'd bask in the warm, gentle, romantic yet erotic glow of, uh, my spacious loft.แล้วเราก็ดืื่มด่ำไปกับ แสงสลัวๆ ที่อบอุ่น อ่อนโยน โรแมนติก แต่ก็อีโรติก ในห้องพักอันกว้างขวางของผม
You mean, like an upgrade, something with a couch and softer lighting?คุณหมายถึงแบบอัพเกรด แบบมีโซฟา แล้วก็ไฟสลัว
And all the makeup and dim lighting in the world can't seem to stop it.และพวกเครื่องสำอางค์ทั้งหลายกับไฟสลัว ๆ ในโลกนี้ ดูจะไม่สามารถหยุดมันได้เลย
Th-There is a lot of dialogue. I figured... we could go somewhere quiet, maybe with low lighting and... Let me know.เราหาที่เงียบๆ ไฟสลัวๆ บอกฉันละกัน
The Tanya I see glimmers of in class.ธัญญ่า ที่ผมเห็นอยู่ในแก้วแสงสลัว
You move forward as a spy, and the line between what's right and wrong becomes more and more gray.คุณกลายเป็นสายลับ และเส้นกั้นระหว่าง ถูกกับผิดก็มืดสลัวมากขึ้นเรื่อยๆ
With this type of lighting and his upper bodyที่มีแสงไฟสลัวแบบนี้ ไหนจะช่วงบนของเขา
Where others saw a dirt lot, he saw black lights, rubber aliens, teenagers running around with ray guns, right?ที่ไหนที่คุณอื่นเห็นมันยิ่งสกปรกมาก เขาเห็นแสงไฟมืดสลัวๆ สวมชุดเอเลี่ยน เด็กวัยรุ่นวิ่งไปวิ่งมา พร้อมกับปืนเลเซอร์ ถูกไหม
Aria, the lights in this house are dimming because of all the energy you're sucking out of the air.อาเรีย ไฟมันสลัว เพราะเธอดูดพลังงานไปหมด
IT SHRINKS DOWN INTO A DIMMER, DENSER STATEเนื่องจากกาแลคซีที่มีความ ใกล้ชิดและค่อนข้างสลัว
Out of the shadows, a taxi pulls into the alleyway.แท็กซี่ค่อยๆเคลื่อนมาในตรอก ออกมาจากเงาสลัว
Out of the shadows, Robert sees her.โรเบิร์ตเห็นเธอ ออกมาจากเงาสลัว
Dimming the lights, plying me with liquor.เปิดไฟสลัว, /Nจิบเหล้า
I mean, where's the mood lighting, the glass case with 50 samurai swords?ผมคาดหวังว่าจะมี แสงไฟสลัวๆ ตู้กระจกที่มีแต่ดาบซามูไร
Of course, she didn't look so pretty... lying on that table under those harsh, energy-efficient lights.แน่หล่ะ เธอไม่ได้ดูสวย นอนอยู่บนโต๊ะนั่น ใต้แสงสลัว
And until they're out of your system, stay away from flattering situations... weddings, soft lighting, formal wear, gay bars.และจนกว่ายาพวกนั้นจะหมดฤทธิ์ อยู่ให้ห่างสถานการณ์ชื่นชมยกยอ งานแต่ง แสงไฟสลัว ชุดทางการ บาร์เกย์
♪ black clouds in the east ♪(ฟ้ามืดสลัวทางตะวันออก)
What, filthy? It's just dimly lit.อะไร สกปรกโสโครกงั้นเหรอ มันก็อีแค่เเสงไฟมันสลัว
♪ My silent little room is growing dim ♪ห้องเล็กๆอันเงียบงันของฉันเริ่มสลัว
Well, I wanted to do something a little bit more private, less... in the limelight.ฉันอยากทำอะไรที่มันเป็นส่วนตัวซักหน่อย อย่างน้อยก็... ในแสงสลัว
I just want you to be careful... where you put down that monk-brewed Belgian wheat beer... because the party's down to three Beast Lights and a bottle of Pucker.ที่คุณจะดื่มเบียร์จากข้าวสาลี ที่กลั่นโดยพระชาวเบลเยี่ยม เพราะปาร์ตี้จะมีถึงตี 3 แสงไฟสลัวๆกับเบียร์ห่วยๆซักขวด อาจจะดึงเอานิสัยที่รุนแรงออกมา
"We were an oddly-shaped gray roomคนแปลกหน้า ห้องมืดสลัว
The greatest stars are ten million times larger than the smallest ones.บางคนมีความสลัว ดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็น สิบล้านครั้งใหญ่
The kernel of light at the center will be the only part of the Sun that endures, a white dwarf star that will go on shining dimly for another 100 billion years.เคอร์เนลของแสงที่ศูนย์ จะเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของดวงอาทิตย์ที่ยังคงอยู่, ดาวแคระขาวที่จะ ไปในการส่องแสงสลัว
Only a little light could enter the tiny hole but it was enough to paint a dim image on the sensitive inner surface of the eye.เพียงแสงน้อยสามารถเข้ารูเล็ก ๆ แต่มันก็มากพอที่จะวาดภาพสลัว บนผิวด้านในที่มีความ สำคัญของดวงตา
Mr. Anderson, may I ask you to dim the lights, please?นายแอนเดอผมอาจขอ ให้คุณไฟสลัวโปรด?
The flame is dim, but it flickers.เปลวไฟสลัวลง แต่ยังก็ยังวูบวาบอยู่
That and too much dark in the air.แผ่นดินไหวและท้องฟ้าก็มืดสลัว
♪ Of hope we were bereft ♪ความหวังแสนจะริบหรี่สลัว
Maybe some soft lighting, help punters feel a bit more relaxed and that, you know?อาจติดไฟสลัวๆ ให้พวกตีหม้อรู้สึกผ่อนคลายไรงั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สลัว
Back to top