ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สมัญญา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สมัญญา*, -สมัญญา-

สมัญญา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมัญญา (n.) designation See also: name, appellation, title Syn. ชื่อ, สมญานาม, นามสมญา
สมัญญานาม (n.) name See also: appellation, title Syn. ชื่อ, นามกร, สมญานาม, นามา
สมัญญานาม (n.) pseudonym See also: pen name, alias, assumed name, another name Syn. นามแฝง, นามสมมุติ, ชื่อปลอม Ops. นามจริง, ชื่อจริง
สมัญญานาม (n.) alias See also: pseudonym, pen name, assumed name, another name Syn. นามปากกา, นามสมมุติ, ชื่อปลอม Ops. นามจริง, ชื่อจริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สมัญญา
Back to top