ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สถิติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สถิติ*, -สถิติ-

สถิติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สถิติ (n.) statistic
สถิติ (n.) statistics See also: figures, data, record
สถิติการศึกษา (n.) educational statisics
English-Thai: HOPE Dictionary
actuary(แอค' ชูเออรี) n., (pl. -ries) พนักงานค่าสถิติประกันภัย, พนักงาน, เสมียน. -actuarial adj., -actuarian n. (registrar)
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
almanac(ออล' มะแนค) n. ปฏิทินประจำปีชนิดพิสดารที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ระบุไว้ด้วยรวมทั้งสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ, ปฎิทินประจำปี, ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปี, Syn. calendar
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
cartogramn. แผนภูมิแสดงข้อมูลสถิติ
demographics(ดีมะแกรฟ'ฟิคสฺ) n.สถิติประชากร
demography(ดิมอก'กระพี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสถิติประชากร, See also: demographer n. ดูdemography demographic adj. ดูdemography demographist n. ดูdemography
harmonic meanส่วนกลับของค่าเฉลี่ยของผลบวกของส่วนกลับแต่ละรายการของข้อมูลสถิติ
indeterminate(อินดีเทอ' มิเนท) adj. ไม่แน่นอน, ไม่จำกัด, ไม่แน่ชัด, คลุมเครือ, ยังไม่ตกลงใจ, ยังไม่ตัดสิน, ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ได้สมบูรณ์โดยหลักของวิชาสถิติศาสตร์ (statics) ., See also: indeterminateness n., Syn. unfixed, indefinite,
range(เรนจฺ) n.,vt. (จัด) แถว,แนว,ลำดับ,ช่องระยะ,ทิว,ทิวเขา,เทือกเขา,ขอบเขต,เขต,วิถีกระสุน,วิถียิง,ค่าแตกต่างระหว่างตัวแปรน้อยที่สุดกับตัวแปรมากที่สุด,ตำแหน่ง,ชั้น,ประเภท,การจัดลำ-ดับ,กลุ่มค่าทางสถิติทั้งหมด vi. ผันแปรภายในขอบเขตหนึ่ง,เปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่ง,ขยายออก
record(เรค'เคิร์ด) n. บันทึก,การบันทึก,สำนวน,สิ่งที่บันทึกไว้,ประวัติ,เอกสาร,หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้,จานเสียง,แผ่นเสียง,เทปบันทึก vt.,vi. (รีคอร์ด') บันทึก,ลงบันทึก adj. เป็นบันทึก,เกี่ยวกับบันทึก,ยอดเยี่ยม,ทำลายสถิติ,ตีกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด, -Phr. (on record เป็นที่รู้กัน) ระเบียนบันทึก1. หมายถึงหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูลโดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู field ประกอบ2. ในอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า บันทึกเก็บในหน่วยความจำหรือในสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น จานบันทึก (ในภาษาอังกฤษ มักใช้คำว่า write แทนมากกว่า)
record breakern. ผู้ทำลายสถิติ
return(รีเทิร์น') vi.,vt.,adj. กลับ,กลับมา,กลับคืน,คืน,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ,ได้ผล,ได้ผลกำไร,ชัก (อาวุธ) กลับ,ตีไพ่ n. การกลับ,การกลับคืน,การกลับมา,การคืนสู่,การตอบ,การโต้ตอบ,การโต้แย้ง,ผลลพธ์,ผลกำไร,ผลตอบ,ดอกผล,ผลการเลือกตั้ง,รายงาน,สถิติ,รายได้,รายรับ,จำนวนขาย
statistic(สทะทิส'ทิค) n. สถิติ,ข้อมูล,ข้อเท็จจริงเป็นตัวเลข, Syn. numerical fact,datum
statistical(สทะทิส'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับสถิติ,อาศัยสถิติ,อาศัยข้อมูล,อาศัยข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข.
statistician(สแทททิสทิช'เชิน) n. นักสถิติ,ผู้เชี่ยวชาญวิชาสถิติ,เจ้าหน้าที่สถิติ
statistics(สทะทิส'ทิคซฺ) n. วิชาสถิติ,สถิติ,ข้อมูล,ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข
variance(แว'ริเอินซฺ) n. การเปลี่ยนแปลง,ลักษณะที่เปลี่ยนแปลง,การผันแปร,ลักษณะที่ผันแปร, (สถิติ) จำนวนกำลังสองของคำเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน (standard deviation) ,ดีกรีของความอิสระของระบบหนึ่ง,ความแตกต่างระหว่างสองขั้นตอนทางกฎหมาย,การอนุญาตเป็นทางการให้กระทำสิ่งใดที่ต้องห้าม
weight(เวท) n. น้ำหนัก,ความหนัก,มวล,วัตถุสิ่งของ,ความสำคัญ,อิทธิพล vt. เพิ่มน้ำหนัก,เป็นภาระ,ให้น้ำหนักทางสถิติแก่,มีอคตี,เข้าข้าง -Phr. (carry weigth มีความสำคัญ มีอิทธิพล), See also: weighter n.
English-Thai: Nontri Dictionary
CROSS cross section(n) การสำรวจทางสถิติ,การตัดขวาง,ภาพตัดขวาง,แผนภาพ,แผนภูมิ,รูปตัด
data(n) ข้อมูล,ตัวเลข,สถิติ,สิ่งที่รู้
datum(n) ข้อมูล,สถิติ,ตัวเลข,สิ่งที่รู้
figure(n) ตัวเลข,สถิติ,ภาพ,วิธีพูด,เครื่องหมาย,จำนวน,รูปร่าง,รูปสลัก,รูปหล่อ
statistical(adj) เกี่ยวกับตัวเลข,เกี่ยวกับสถิติ,ที่อาศัยข้อมูล
statistician(n) นักสถิติ
statistics(n) ข้อมูล,สถิติ,ตัวเลข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
education statisticsสถิติการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
educational attainment statisticsสถิติระดับชั้นที่สำเร็จการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital statisticsสถิติชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statisticค่าสถิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
statistical areaพื้นที่ทางสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
statisticianนักสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
statisticsวิชาสถิติ, สถิติศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inferential statisticsสถิติเชิงอนุมาน, การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากตัวอย่างเพื่ออ้างอิงไปถึงข้อมูลทั้งหมด เป็นศาสตร์ที่ให้วิธีการเลือกตัวแทนที่ดีของประชากร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Logistic Curveสถิติที่คำนวณได้ [การแพทย์]
Statisticsสถิติ [TU Subject Heading]
Biometryชีวสถิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bootstrap (Statistic)บูทสแตร๊ป (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Canonical correlation (Statistics)สหสัมพันธ์แคนอนิคอล (สถิติ) [TU Subject Heading]
Denomination นิกาย ในทางประชากรศาสตร์หมายถึง การจำแนกประชากรออกตามสถิติที่เกี่ยวกับนิกายหรือลัทธิความเชื่อ โดยทั่วไปนิยมจำแนกบุคคลตามศาสนา [สิ่งแวดล้อม]
Dwelling หน่วยที่อาศัย หน่วยทางสถิติของอาคารสถานที่ที่ซึ่งครัวเรือน หนึ่งเป็นผู้ครอบครอง [สิ่งแวดล้อม]
Flip chartภาพพลิกภาพพลิก (Flip chart) เป็นทัศนวัสดุที่เป็นภาพชุดของภาพวาด ภาพถ่ายหรือแผนสถิติ นำมาเย็บเล่มรวมกันเป็นเรื่องราวเดียวกันสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทั่วไปมีประมาณ 10 – 15 แผ่น ภาพพลิกที่มีคุณภาพดีควรผนึกด้วยผ้าดิบจะทำให้ทนทานใช้งานได้สะดวกและใช้ได้นาน การเย็บเล่มรวมกันทำให้แข็งแรงมั่นคงไม่หลุดหล่นจากกันและควร ทำเป็นขอโลหะสำหรับติดตั้งหรือแขวนกับขาตั้งหรือผนังห้อง
footnoteหมายเหตุล่าง, คำอธิบายข้อความหรือตัวเลขในตารางสถิติให้ชัดเจนขึ้น  (ดู statistical table) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
LD50 แอลดี 50 Median Lethaldose (LD50 ) หมายถึง คือปริมาณของสารที่ได้จากการคำนวณทางสถิติจาก ผลการทดลอง ซึ่งเมื่อให้กับสัตว์ทดลองชนิดหนึ่ง ๆ แล้วคาดว่าจะทำให้สัตว์ทดลองจำนวนครึ่งหนึ่ง (50%) ตาย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของการทดลองนั้น ๆ ความเข้มข้นของสารมลพิษในรูปของมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักร่างกายที่ทำ ให้สัตว์ทดลองมีชีวิตเหลือรอดอยู่ร้อยละ 50 ภายหลังจากการสัมผัสในเวลาหนึ่งๆ [สิ่งแวดล้อม]
meanค่าเฉลี่ย, ทางสถิติ หมายถึง ค่ากลางของข้อมูลแต่ละชุด เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Median Lethal Dose LD 50ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน, แอลดี 50ปริมาณของสารที่ได้จากการคำนวณทางสถิติจากผลการทดลอง ซึ่งเมื่อให้กับสัตว์ทดลองชนิดหนึ่งๆ แล้วคาดว่าจะทำให้สัตว์ทดลองจำนวนครึ่งหนึ่ง (50%) ตาย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของการทดลองนั้นๆ ความเข้มข้นของสารมลพิษในรูปของมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ของน้ำหนักร่างกายที่ทำให้สัตว์ทดลองมีชีวิตเหลือรอดอยู่ร้อยละห้าสิบ ภายหลังจากการสัมผัสในเวลาหนึ่งๆ [สิ่งแวดล้อม]
Nearest neighbor analysis (Statistics)การวิเคราะห์เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ranking and selection (Statistics)การจัดลำดับและการคัดเลือก (สถิติ) [TU Subject Heading]
Response surfaces (Statistics)พื้นผิวตอบสนอง (สถิติ) [TU Subject Heading]
Statistical classificationการจัดประเภทเชิงสถิติ [เศรษฐศาสตร์]
Statisticianนักสถิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stochastic effect of radiationผลไม่ชัดเจน , ผลของรังสีที่คาดคะเนจากข้อมูลทางสถิติของผู้ที่ได้รับรังสี โดยโอกาสเกิดผลกระทบจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณรังสี แต่ความรุนแรงของผลกระทบไม่ขึ้นกับปริมาณรังสี เช่น โอกาสของการเกิดมะเร็งจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับปริมาณรังสีสูงขึ้น
two-way tableตารางสองทาง, ตารางสถิติที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่องและต้นขั้วทั้ง 2 ด้าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
year on year (idm.) แต่ละปี (มักใช้เมื่อพูดถึงราคา, สถิติ ฯลฯ และเปรียบเทียบกับปีสุดท้าย)
vital statistics (n.) สถิติประชากร See also: สถิติเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ เช่น การเกิด การตาย การสมรส สุขภาพ
record (n.) สถิติในการแข่งกีฬา See also: ข้อมูล
actuary (n.) พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย Syn. statistician
almanac (n.) หนังสือที่บันทึกข้อมูลสถิติ Syn. statistical almanac, record, register of the year
analytical (adj.) ซึ่งเป็นสถิติ See also: เกี่ยวกับการคำนวณทางสถิติ Syn. mathematical
demographic (adj.) ที่เกี่ยวกับสถิติจำนวนประชากร See also: ที่เกี่ยวกับประชากรศาสตร์
econometrics (n.) การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และทางสถิติในการทดสอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
histogram (n.) กราฟแสดงค่าของสถิติความถี่ชนิดหนึ่ง
on record (idm.) ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติ (อ้างอิงในอนาคต)
psephology (n.) การประเมินผลการเลือกตั้งทางสถิติ
register of the year (n.) หนังสือที่บันทึกข้อมูลสถิติ Syn. statistical almanac, record
statistic (adj.) ซึ่งเป็นสถิติ
statistical (adj.) ซึ่งเป็นสถิติ See also: เกี่ยวกับการคำนวณทางสถิติ Syn. mathematical, analytical
statistical almanac (n.) หนังสือที่บันทึกข้อมูลสถิติ Syn. record, register of the year
statistician (n.) พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย
statistics (n.) วิชาสถิติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it a trophy, a record, or is it something more?ถ้วยรางวัล สถิติ หรืออะไรที่มากกว่านั้น
And the numbers back me up.สถิติ\ ที่ผมยกมาสนับสนุนคือ
Previous record was seven.สถิติก่อนหน้าคือระดับ 7
Statistically speaking, they should've hit something.สถิติการพูดที่พวกเขาควรจะได้ตี บางสิ่งบางอย่าง
Well, the statistics for the first trimester are...สถิติของการตั้งครรภ์สามเดือนแรก...
My numbers are lousy. Makes me feel lousy.สถิติของฉันมันน่าเกลียด ทำให้ฉันรู้สึกน่าเกลียด
Demographically, the entire nation is changing.สถิติจำนวนประชากรของทั้งประเทศเปลี่ยนไป
My record look like the inventory down at the motor pool.สถิติฉัน ถูกบันทึกลงโรงรถแน่ๆ
I heard your best record for 100m was 10 seconds?สถิติที่ดีที่สุดของ 100 เมตร ก็คือ 10 วินาที ฉันได้ยินมาว่า
That record makes me very sad.สถิตินั้นทำให้ฉันเสียใจมาก
That record got me to that title.สถิตินั้นทำให้ผมได้ตำแหน่งมา
Statistically speaking, the longer this takes the worse his daughter's chances get.สถิติบอกว่า ยิ่งปล่อยไว้นานเท่าไหร่ ลูกสาวก็จะยิ่งตกอยู่ในอันตราย
Considering that cab drivers are 30 times more likely to be killed on the job than most other professions, we'd better keep a close eye on him.สถิติบอกว่าคนขับรถแท็กซี่มีโอกาสถูกฆ่า มากกว่าสาขาอาชีพอื่นถึง30เท่า เราควรจับตาดูเขาอย่างใกล้ชิด
As demographics change, so do crime rates.สถิติประชากรเปลี่ยนไป อัตราอาชญากรรมก็เหมือนกัน
School record, school record!สถิติมหาลัยเลยนะเนี่ย!
Even though this is off the records, Min Hyun Jae's record right now is 2m 28cm.สถิติอย่างไม่เป็นทางการของ มิน ฮยอนแจ เค้าทำได้สูงสุดที่ 2 เมตร 28 งั้นเค้าก็ห่างจากเธอแค่ 2 ซม.
The figures have gone a little squiffy in your absence, it has to be said.สถิติอาชญากรรมค่อนข้างจะแย่ลงหลังจากที่นายไปนะจะบอกให้
Last night's scorecard.สถิติเมื่อคืนน่ะ แปลว่าฉันอารมณ์บ่จอย
You still got the homerun record, you know.สถิติโฮมรันของเธอ ยังไม่มีใครทำลายนะ รู้ไหม
A new record. It's been 38 days since we last had sex, and that streak is ending tonight.สถิติใหม่ 38วันแล้วที่เราไม่ได้มีอะไรกัน
A new record, 50 pounds Sterling for headmatter on the London market.สถิติใหม่ 50 ปอนด์สเตอร์ลิง สำหรับ headmatter ในตลาด ลอนดอน
New record! Oh, it's cold!สถิติใหม่ โอ้ หนาวชะมัด
His design set new speed records in his own racing aircraft, and he essentially became an American hero.สถิติใหม่จากเครื่องบินแข่งของเขา และในที่สุดก็กลายเป็นวีรบุรุษของคนอเมริกัน
"For 15 years she kept her virginity "Not a bad record for this vicinity""15 ปีสุดท้ายเธอไม่เสียสาวให้ใคร สถิติไม่เลวสําหรับย่านนี่เลย"
His first fight in the kumite, he broke the fucking world record.การต่อสู้ครั้งแรกของเขาใน kumite เขาทำลายสถิติโลกร่วมเพศ
You break my record, now I break you.คุณทำลายสถิติของฉันตอนนี้ลิตรทำลายคุณ
Those guys been in yet?ตามสถิติ 4 คนที่ถูกปล่อยออกจากคุก จะมี1คนที่จะกลับเข้าไปภายในสามปี
You almost missed... my all-time, world record seventh derby in a row. Easy, Rasta.- การทำสถิติโลกตลอดกาลของฉัน 7 ครั้งติดต่อกัน
I'm coming from nine world records in both the two and four-man events.ฉันมาจากสถิติโลก 9 รายการ ทั้งแบบ 2 คนและ 4 คน
Cane outsells them all.เคนจะมาทำลายทุกสถิติ
Yeah, well, you'd think a guy that outsells Stephen King... could find better representation.ใช่ คุณไม่คิดบ้างเหรอว่า คนที่จะมาทำลายสถิติของสตีเฟ่น คิง น่าจะหาตัวแทนได้ดีกว่านี้
'In the Mouth of Madness" is expected to break... all previous publishing records.อิน เดอะ เมาธ์ ออฟ แมดเนสส์ (ผีสมองคน) คาดว่าจะทำลายทุกสถิติ ของหนังสือขายดีที่เคยได้รับการบันทึกไว้
Look at the statistics, for Christ's sake.ลองดูสถิติสิ / ในกรณีของเซค
If you want to talk about criminal statistics... take a look at the social inequalities that produce them.ถ้านายอยากจะพูดเรื่อง/สถิติการก่ออาชญากรรมล่ะก็... ลองมองดูสังคมเรานี่สิ / ความไม่เท่าเทียมกันสร้างพวกมันขึ้นมา
I mean, your firm... is hands-down the Rolls-Royce of local real estate firms, and your personal sales record is...ฉันหมายถึง คุณดูประสบความสำเร็จมาก กับธุรกิจจนแทบจะถอยโรลซ์-รอยซ์ได้ง่ายๆ และสถิติการขายของคุณมันช่าง...
Yeah. A new family record. Way to raise the bar, Dad.ช่าย ทุบสถิติเลย เปิดบาร์เลยดีไหม พ่อ
And how you hit a drive so long... that they made you stop playin' for 20 minutes just to measure it for a record.และว่าคุณตีไกลมาก ถึงกับต้องรอ 20 นาที... ...ให้วัดไว้เป็นสถิติ
I know your voting record and your consistent stand on environmental causes.ผลรู้สถิติคะแนนเสียงคุณ ประเด็นหาเสียงคุณคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม
Gonna break my old record!จะทำลายสถิติเก่าของฉัน!
I was there the day you hit that 50 7-footer over the left-field wall...ผมอยู่ด้วยวันที่คุณตี 50 7-footer เลยฝั่งซ้าย ทำลายสถิติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สถิติ
Back to top