ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สถานะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สถานะ*, -สถานะ-

สถานะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สถานะ (n.) state See also: condition, situation
สถานะที่เป็นอยู่ (n.) manner See also: way, style, conduct, pattern, course of action Syn. วิสัยที่เป็นไป, ภาวะ
English-Thai: HOPE Dictionary
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
bimag coreวงแหวนแม่เหล็กทวิเสถียร ย่อมาจาก bistable magnetic core วงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวกก็ต้องเป็นลบ
bistable magnetic coreวงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวก ก็ต้องเป็นลบ
flag(แฟลก) {flagged,flagging,flags} n. ธง,ธงเรือ,ธงบัญชาการ,ทางกว้าง,ป้ายชื่อหนังสือแผ่นหินสำหรับปูพื้น. vt. ประดับด้วยธง,ให้สัญญาณด้วยธง,ตีธง,โบกธง., See also: flagger n., Syn. banner ตัวบ่งชี้เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้เป็นตัวชี้ถึงสถานะใด สถานะหนึ่ง ในโปรแกรมที่เขียนขึ้น เช่น จริง (true) , ไม่จริง (false)
flap(แฟลพ) {flapped,flapping,flaps} vt.,vi.,n. (การ) ตีปีกบิน,กระพือปีก,ปิดเปิด,โบกสบัด,ตบ,ตี,ที่ปิดเปิด,ขอบหมวก,พับหนังหรือเนื้อ,ความตื่นเต้น,สถานะการณ์ฉุกเฉิน,ปีกเครื่องบินที่ซ่อนหรือพับอยู่,แผ่นพับ,แผ่นบานพับ,แผ่นลิ้นประตู,เครื่องปัด,เครื่องพัด,ชายเสื้อ
magnetic diskจานแม่เหล็กหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเหมือนจาน เคลือบผิวด้วยไอออนออกไซด์ ทำให้เกิดกระแสแม่เหล็กบนผิวหน้าของจานแม่เหล็ก จะมีสองขั้วคือขั้วบวกและขั้วลบ สถานะสองขั้วนี้เองที่เรานำมาใช้แทนรหัสเลขฐานสอง (คือ 0 กับ 1) และทำให้เราสามารถบันทึกข้อมูลซึ่งแตกออกเป็นดิจิต (digit) ได้อย่างง่ายดาย นับเป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีทั้งจานอ่อน (floppy disk หรือ diskette) และจานแข็ง (hard disk) จานบันทึกเหล่านี้จะต้องนำมาจัดรูปแบบการบันทึก (format) คือกำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ก่อน จึงจะนำไปใช้ได้ดู track และ sector ประกอบ
vapo(u) rization,vapo (u) risation (เว'เพอะริเซ'เชิน,-ไรเซ'เชิน) n. การกลายเป็นไอ,การทำให้เป็นไอ,สถานะที่เป็นไอ
English-Thai: Nontri Dictionary
situation(n) สถานการณ์,สถานะ,ตำแหน่ง,การงาน,เงื่อนไข,สถานที่
status(n) ฐานะ,สถานะ,สภาพ,ภาวะ,สถานการณ์,ยศ,ตำแหน่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
status quo (L.)สถานะเดิม, ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
state๑. รัฐ, ประเทศ๒. สถานะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
steady state conditionภาวะสถานะคงตัว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
transition matrixเมทริกซ์เปลี่ยนสถานะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ground stateสถานะพื้น , สถานะของนิวเคลียส อิเล็กตรอน อะตอม หรือโมเลกุล ขณะมีระดับพลังงานปกติ ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุด
stateสถานะของสาร, ความเป็นอยู่ของสารนั้น ๆ มีอยู่ 3 สถานะคือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hydrocarbonส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม, ส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ คือ คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) ในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) นอกจากนี้ก็มีสารอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียม เช่น กำมะถัน (S) ไนโตรเจน (N) และอื่นๆสารที่นอกเหนือจากไฮโดรคาร์บอนถือเป็นสิ่งแปลกปลอมและไม่เป็นที่ต้องการ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมนั้น อาจอยู่ในสภาพของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนและการจัดตัวของอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล โดยทั่วไปโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิน 4 อะตอมจะมีสถานะเป็นก๊าซ ถ้ามีคาร์บอนระหว่าง 5-19 อะตอม จะมีสถานะเป็นของเหลว และถ้ามีคาร์บอนตั้งแต่ 20 อะตอมขึ้นไป จะมีสถานะเป็นของแข็ง [ปิโตรเลี่ยม]
Isomer ไอโซเมอร์, นิวไคลด์ที่มีจำนวนนิวตรอนและโปรตอนในนิวเคลียสเท่ากัน แต่มีสถานะพลังงานต่างกัน เช่น Tc-99m เป็นไอโซเมอร์กับ Tc-99
latent heatความร้อนแฝง, ปริมาณความร้อนที่สารให้หรือรับไว้เพื่อใช้ในการเปลี่ยนสถานะ โดยที่สารนั้นมีอุณหภูมิคงตัว ความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารหนึ่งหน่วยมวลเรียกว่า ความร้อนแฝงจำเพาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
liquidของเหลว, สถานะของสสารซึ่งอยู่ระหว่างของแข็งและแก๊ส  มีสมบัติที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุอยุ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
oilน้ำมัน, เอสเทอร์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรดไขมันกับกลีเซอรอล  มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง เป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
paraffinsพาราฟิน, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนในอนุกรมพาราฟินหรือแอลเคน สูตร เคมีทั่ว ๆ ไป คือ CnH2n+ 2 มีทั้งอยู่ในสถานะแก๊ส ของเหลวและของแข็ง พวกที่เป็นของแข็งและมีจุดหลอมเหลว 50 - 60°C นิยมเรียกว่าขี้ผึ้งพาราฟิน ซึ่งใช้ทำเทียนไข กระดาษไขและน้ำมันขัดพื้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
refrigerationการทำความเย็น, การทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะเป็นไอ และดูดความร้อนจากบริเวณใกล้เคียง ทำให้อุณหภูมิบริเวณนั้นเย็นลง ใช้ในการถนอมอาหาร การปรับอากาศ  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Saturation การอิ่มตัว สภาวะของสารไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซที่มีสารเจือปนในปริมาณมากที่สุด และไม่สามารถเติมสารลงไปได้อีกโดยให้อยู่ในสภาวะเดิม [สิ่งแวดล้อม]
Vaporization การระเหยไอ กระบวนการซึ่งสาร เช่น น้ำ เปลี่ยนสถานะจากของเหลวหรือ ของแข็งกลายเป็นไอ [สิ่งแวดล้อม]
Vapour ไอ สถานะที่เป็นก๊าซของสารใดๆ ; ไอที่มองเห็นได้ที่ฟุ้งกระจายหรือ แขวนลอยอยู่ในอากาศ เช่น หมอก ไอน้ำ ควัน [สิ่งแวดล้อม]
vaselineวาสลิน, ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันอยู่ในสถานะครึ่งแข็งครึ่งเหลว มีสีขาวหรือสีเหลือง ใช้ทำเครื่องสำอางและขี้ผึ้งต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pressurized water cooled moderated reactor เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ออกแบบให้น้ำภายใต้ความดันสูงในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ แล้วถ่ายโอนความร้อนไปให้น้ำอีกระบบหนึ่งกลายเป็นไอไปหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เช่น วัสดุกัมมันตรังสีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจาย หกเปรอะเปื้อน ซึมรั่ว ออกจากภาชนะที่บรรจุได้
waxไข, เอสเทอร์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช่กลีเซอรอล มีอยู่ทั้งในสถานะของเหลว เช่น ไขปลาวาฬ  ในสถานะของแข็ง เช่น ขี้ผึ้ง เทียนไข เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
loci (n.) สถานะ (พหูพจน์ของ locus) See also: ตำแหน่ง
condition (n.) สถานะภาพทางสังคม
ex cathedra (adv.) ด้วยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ (คำทางการ) See also: โดยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ
ex cathedra (adj.) ด้วยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ (คำทางการ) See also: โดยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ Syn. authoritative, magisterial
rise (vi.) เลื่อนสถานะขึ้น See also: เลื่อนขึ้น Syn. ascend, prosper
save the day (idm.) ช่วยทำให้สถานะการณ์เลวร้ายดีขึ้น See also: ทำให้สถานะการณ์ดีขึ้น
walk a tightrope (idm.) อยู่ในสถานะการณ์ที่ต้องระวังตัว
wrongfoot someone (idm.) ทำให้อยู่ในสถานะการณ์ลำบากอย่างกระทันหัน See also: ทำให้ตกใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
AII of them are R-1 status.พวกเขาอยู่ใน สถานะ R-1
Can I assume there is no change in the status of President Hassan?ผมขอเดาว่า สถานะ ปธน. ฮัสซาน ยังไม่เปลี่ยนใช่มั๊ย
All non-essential personnel given F-6 status need to report for immediate relocation.ผู้ไม่มีหน้าที่ สถานะ F-6 มารายงานตัวเพื่อการอพยพด่วน
Wait, what's my condition?เดี๋ยวนะ สถานะ อะไรของผม?
CELL PHONE REMOTE STATUS - - - ACCESSING PHONE...มีอถือ - สถานะ เชื่อมต่อกับโทรศัพท์
Situation secure, units stand on cease fireสถานะการคลี่คลาย. ทุกหน่อยประจำที่ รอสัญญาณ การยิง
The situation is under control.สถานะการณ์ถูกควบคุมไว้แล้ว
The situation appeared to be irreversible.สถานะการณ์ที่เกิดขึ้น ย้อนกลับไม่ได้
Normally, in these situations, I'd follow the girl, find out something embarrassing about her to show him.สถานะการณ์ปกติดี ฉันตามผู้หญิงอยู่ พบว่าเธอมีบางอย่างน่าอายให้เขาดู
Situation report on Brody is this:สถานะการณ์มันก็แบบนี้ครับท่าน... ก็คือว่า
The status quo has changed, son.สถานะการณ์มันเปลี่ยนไปแล้ว ลูก.
The status quo.สถานะการณ์ยังไม่เปลี่ยน.
It was from this turmoil that a hero would ariseสถานะการณ์สร้างวีระบุรุษ
Give me a status.สถานะการณ์เป็นไงบ้าง
What's the situation?สถานะการณ์เป็นไงบ้าง
Situation's changed.สถานะการณ์เปลี่ยนไปแล้ว
Situation is getting progressively worse.สถานะการณ์เริ่มเลวร้ายขึ้นทุกที
How's your bug situation?สถานะการณ์เเมลงของคุณเป็นยังไง
Massive unrest in Philadelphia due to the power outages, the city of brotherly love has become chaotic.สถานะการณ์ไม่สงบในฟิลาเดลเฟีย จากไฟฟ้าดับ ชาวเมืองต่างตื่นตะหนก
Look Geer is in it up to his neck. Financially, as well.สถานะการเงินของเกียร์ก็เฉียดคอหอยแล้ว
State of her marriage right there. The inside is shinier than the outside, so it's regularly removed.สถานะการแต่งงานของเธอ แหวนด้านในเงากว่าด้านนอก
What is their status of the assault on Chistophsis ?สถานะการโจมตีของพวกมัน บนคริสทอปซิสเป็นยังไงบ้าง?
Status is like currency. When your bank account is full, You can get away with doing just about anything.สถานะก็เหมือนกับเงิน ตอนเรามีเงิน อยากได้ทำอะไรก็ได้
How about Associate Han Dong Joo?สถานะของ ฮัน ดงจู เป็นยังไงบ้าง
Would understand my position onสถานะของข้าในสถานการณ์นี้
What's your status?สถานะของคุณเป็นยังไง
What is your status? Qver.สถานะของคุณเป็นยังไง, เปลี่ยน
...Your status in this case?สถานะของคุณในคดีนี้?
Yes, status on my torpedo?สถานะของตอร์ปิโดของเราเป็นไง
Their presence defiles the iron.สถานะของพวกเขา defiles เหล็ก
There've been reports of severe damage, captain. What's the status of Ark Number 3?สถานะของอาร์ค 3 เป็นอย่างไรบ้าง?
Casey's status is none of your concern.สถานะของเคซี่ย์ตอนนี้ไม่ใช่กงการอะไรของนาย
What's our status on the Bennet girl?สถานะของเด็กผู้หญิง เบนเนทท์ นี่ตอนนี้เป็นยังไง
What's our status?สถานะของเราเป็นไงบ้าง?
Status of body fluid:สถานะของเหลวในร่างกาย:
My status is CEO. I think it's appropriate.สถานะซีอีโอ ฉันคิดว่ามันเหมาะสมแล้ว
What's his legal status?สถานะทางกฎหมายของเขาคืออะไร
Yeah, well, my credit situation is a little complicated.สถานะทางการเงินของฉันค่อนข้างแย่
What's your status?สถานะทางคุณเป็นไงบ้าง
And dropped below us hockey dudes on the food chain, It's open season.สถานะนายมันต่ำเตี้ยติดดิน ได้เวลาเอาคืนแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สถานะ
Back to top