ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สกัดกั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สกัดกั้น*, -สกัดกั้น-

สกัดกั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สกัดกั้น (v.) intercept See also: cut off Syn. ขวาง, ขัดขวาง, กัน, ยับยั้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
foil(ฟอยลฺ) {foiled,foiling,foils} n. แผ่นโลหะบาง,กระดาษหุ้มตะกั่ว ที่ใช้ห่อบุหรี่,แผ่นบาง,ฉาบปรอทหลังกระจก,โลหะที่เป็นฐานของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว. ดูairfoil ,ดูhydrofoil ,ดาบปลายทู่ชนิดหนึ่ง,การฟันดาบด้วยดาบดังกล่าว vt. ป้องกันความสำเร็จ,กีดกัน,สกัดกั้น,ทำ
inhibit(อินฮิบ'บิท) vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,สกัดกั้น,ห้าม., See also: inhibiter n. inhibitory, inhibitive adj., Syn. hinder,restrain
inhibiter(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
inhibitor(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
intercept(อิน'เทอเซพทฺ) vt.,n. (การ) ขัดขวาง,สกัดกั้น,บัง,ตัด,ยับยั้ง,ทำให้หยุด,ดักฟัง., See also: interceptive adj., Syn. arrest
resist(ริซิสทฺ') vt.,vi. ต้าน,ต่อต้าน,ต้านทาน,สกัดกั้น,ทดต่อ,ขัดขืน,ขัดขวาง,อดทน, See also: resistingly adv., Syn. withstand,confront
resistant(รซิส'เทินทฺ) adj. ต้าน,ต่อต้าน,ผู้ต่อต้าน,ผู้ขัดขืน,ผู้อดทน,สิ่งต่อต้าน,สิ่งสกัดกั้น S. resisting
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl,clamber,mix
English-Thai: Nontri Dictionary
inhibit(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ยับยั้ง,สกัดกั้น,ห้าม
inhibition(n) การกีดกั้น,การยับยั้ง,การสกัดกั้น,การไตร่ตรอง
resist(vt) ขัดขวาง,ต่อต้าน,สกัดกั้น,ต้านทาน
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง
resistant(adj) ต่อต้าน,ต้านทาน,ขัดขวาง,สกัดกั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hold back (phrv.) สกัดกั้น See also: ยับยั้ง, กั้นขวาง Syn. keep back
stonewall (vi.) สกัดกั้น See also: ยับยั้ง Syn. obstruct
stonewall (vt.) สกัดกั้น See also: ยับยั้ง Syn. obstruct
intercept (n.) การสกัดกั้น See also: การกั้นขวาง, การจับ, การหยุด
interception (n.) การสกัดกั้น See also: การขัดขวาง Syn. prevention, stoppage
scramble (vi.) นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินอื่นอย่างรวดเร็ว
scramble (n.) การนำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินอื่นอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Block them all!สกัดกั้นพวกเข้าให้หมด
Stonewall the government, no cooperation whatsoever.สกัดกั้นรัฐบาล ไม่ให้มีความร่วมมือไม่ว่ายังไงก็ตาม
Foiled by faulty contraception.สกัดกั้นโดยการคุมกำเนิดผิดพลาด
Later, I found out it's a building that blocks the power of vampires.ต่อมาฉันจึงได้รู้ว่า สถานที่นั้นสามารถ สกัดกั้นพลังของแวมไพร์ได้
And he's managed to string allow all aid from the outside.พวกมันจัดการสกัดกั้นความช่วยเหลือจากภายนอก
I just halted the spread of neo-fascism in America ...เรย์ ฉันพึ่งสกัดกั้นระบบเผด็จการยุคใหม่ ในอเมริกา คุณกลับพูดเรื่อง...
After that, we'll have to break the connection to avoid any danger to the system.ถ้าเกินนั้น, เราต้องตัดการติดต่อเพื่อสกัดกั้น ความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบ
He checks out the scene but plays it cool. He's definitely holding back.เขามองไปยังรอบข้าง แต่การเล่นก็ยังเจ๋ง เขาสกัดกั้นมันได้แน่ ๆ
Captain Pajota, you'll continue to the Cabu bridge, where you'll set up a roadblock.กัปตันปาโยต้า คุณจะไปต่อที่สะพานคาบู แล้วจัดการเรื่องการสกัดกั้น
Well, maybe she blocked it out.อืม บางทีเธออาจจะสกัดกั้นมันไว้
And in doing so, deprives our species of its evolutionary advancement.และในสิ่งที่ทำนั้น สกัดกั้นการวิวัฒนาการของพวกเขา
Raptors one and two, snap to heading two-five-zero to intercept.แร็ปเตอร์ 1 และ 2 เปลี่ยนทิศทางบินไปที่ 250 เพื่อเข้าสกัดกั้น
Separatist troops are desperate to intercept him.ทหารขบวนการแบ่งแยกพยายามสกัดกั้นอย่างหนัก
And now here, today, Western and Arab leaders will meet for the first time to formalize this new coalition, designed to, once and for all, put a stranglehold on international terror.และที่นี่ในวันนี้ ผู้นำโลกตะวันตกและอาหรับ มาพบกันเป็นครั้งแรก เพื่อลงนามความร่วมมือใหม่ สกัดกั้นการก่อการร้าย ให้หมดไปจากโลกเราอย่างเด็ดขาดค่ะ
The nanomites join together as a fighting mechanism, first blocking, then expelling the cobra's venom.นาโนไมต์รวมตัวกันเหมือนกับกลไกการต่อสู้ อย่างแรกสกัดกั้น แล้วขับพิษงูออก
We just intercepted a flash memo from the FBI.เราจะเข้าสกัดกั้น มีบันทึกด่วน/Nจาก FBI
I was contaminated when trying to intercept the canisters.ผมได้รับสารพิษตอนที่ำพยายามจะสกัดกั้นมัน
R2, intercept the lasersอาร์ทู สกัดกั้นเลเซอร์ไว้
Let's go. Scramble aircraft!ไปกันได้แล้ว ออกเครื่องบิน สกัดกั้น
To intercept his security detail.ปะทะกับทีมสกัดกั้นอีกที
Um... I used to be able to block out the fear.อื้ม ผมต้องสามารถสกัดกั้นความกลัวนี้ไปให้ได้
Pursue and intercept now.ติดตามและสกัดกั้นเส้นทางเดี๋ยวนี้
But the republic blockadeแต่สาธารณรัฐตั้งแนวสกัดกั้นไว้
Garcia, have Detroit P.D. set up roadblocks.การ์เซีย แจ้งตำรวจดีทรอย ให้ตั้งด่านสกัดกั้น
Use every means necessary and stop them for sure.ทำให้แน่ใจว่ามันจะไม่มีข่าวออกมาอีก ช่วยสกัดกั้นข่าว ทำทุกวิถีทางเลยนะ
During its transmission, the satellite rotated out of SETI's interception range.ระหว่างการส่งสัญญาณ ดาวเทียมหมุนออกจาก ระยะการสกัดกั้นของเซติ (การค้นหาสัญญาณจากต่างดาว)
Division extraction team is coming.ทีมสกัดกั้นของดิวีชั่นกำลังมา
All roads coming and going are blocked.ถนนเข้าออกทุกสายถูกสกัดกั้น
What happened to you? As we got near the leg, a ship came in and took us out.เข้ามาสกัดกั้นเรา โอ้..
We must intercept them before they reach the ridge.เราควรสกัดกั้นพวกเขา ก่อนที่จะมาถึงสะพาน
The culprit is heading towards door number 3, please lock it down.คนร้ายกำลังมุ่งหน้าไปยังประตูหมายเลข 3 ช่วยสกัดกั้นด้วย
The rest of you lock down both ends of the block until we get this guy out of here, understood?ที่เหลือคอยสกัดกั้น ถนนทั้งสองฝั่งเอาไว้ จนกว่าเราจะพาชายคนนี้ ออกไปจากที่นี่ได้ เข้าใจมั้ย
An extraction mission is possible but highly dangerous.ปฏิบัติการสกัดกั้นเป็นไปได้ แต่อันตรายมาก
Follow our directions to intercept.ไปตามทิศทางของเราเพื่อสกัดกั้น
And if you're not going to do anything to thwart these devils, I will.เพื่อสกัดกั้นปีศาจเหล่านี้ฉันก็จะทำเอง
I know you helped intercept the video of my sister's death.ฉันรู้ว่าคุณช่วยสกัดกั้น วิดีโอการตายของน้องสาวฉัน
I was multitasking, and intercepted a police report.ฉันได้ทำงานหลายอย่าง และก็สกัดกั้นการรายงานของตำรวจ
His hearing aid must have intercepted a transmission like the ones that you're picking up at the station station.เครื่องช่วยฟังเขาจะต้องมีการสกัดกั้นการส่งผ่าน เหมือนกับคุณที่สถานนี่นั้น
Your marine friends intervened.นอกชายฝั่งของแอฟริกา เพื่อนนาวิกคุณได้สกัดกั้นไว้
I only keep that out when I know she won't come in.ฉันสกัดกั้นมันเอาไว้ ก็เฉพาะตอนที่รู้ว่าเธอจะไม่เข้ามา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สกัดกั้น
Back to top