ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ศึกษา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ศึกษา*, -ศึกษา-

ศึกษา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศึกษา (v.) study See also: learn Syn. เรียน, เล่าเรียน, ศึกษาเล่าเรียน, เรียนรู้
ศึกษา (v.) study See also: learn, read up, mug up, cram Syn. เรียน, เล่าเรียน
ศึกษางาน (v.) observe activities See also: inspect activities, study activities, make a study trip
ศึกษาต่อ (v.) further study See also: continue to study
ศึกษาธิการ (n.) Ministry of Education Syn. กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการ (n.) superintendent See also: education officer
ศึกษาธิการจังหวัด (n.) provincial education officer
ศึกษาธิการอำเภอ (n.) district education officer
ศึกษาวิจัย (v.) research Syn. วิจัย
ศึกษาศาสตร์ (n.) education science
ศึกษาเล่าเรียน (v.) study See also: learn Syn. เรียน, เล่าเรียน, ศึกษา
English-Thai: HOPE Dictionary
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
alienism(เอ' เลียนนิสซึม, แอล' ยันนิสซึม) n. alienage, การศึกษาหรือรักษาโรคจิต (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย) นิติจิตเวชศาสตร์. ภาวะวิกลจริต (alienage)
alma mater(อาล' มะมา' เทอะ,แอล' มาเม' เทอะ) n. โรงเรียนเดิมที่เคยศึกษามาก่อน, เพลงประจำโรงเรียน
alumna(อะลัม' นะ) n., (pl. -nae) นักเรียนเก่าสตรี, นักศึกษาเก่าสตรี
americanist(อะเม' ริคันนิสทฺ) n. นักศึกษาเกี่ยวกับเครื่องของอเมริกา (โดยเ) พาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร็และภูมิศาสตร์) พวกเชี่ยวชาญวัฒรธรรมหรือภาษาของอินเดียนแดง. -Americanistic adj. (student of America)
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
antiquarian(แอนทีแคว' เรียน) adj. เกี่ยวกับการศึกษาโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับหนังสือเก่า ๆ หรือที่หายาก. -antiquarianism n.
antiquary(แอน' ทีแควรี่) n. ผู้ชำนาญหรือศึกษาทางโบราณวัตถุ, ผู้สะสมโบราณวัตถุ
apiology(เอพิออล'โลจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับผึ้ง, - apiologist n. (scientific study of bees)
areology(อารีออล'โลจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับดาวพระอังคาร. -areologic (al) adj. -areologist n. (study of the planet Mars)
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
assistantship(อะซิส'เทินทฺชิพ) n. ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยศาสตราจารย์ ทำงาน
assyriology(อะเซอริออล'โลจี) n. การศึกษาประวัติศาสตร์ภาษา วัฒนธรรมและอื่น ๆ ของ Assyria -Assyriologist, n.
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้ฟัง,นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
autodidact(ออ'โทคิแดคทฺ) n. ผู้ศึกษาด้วยตัวเอง (self-taught person)
bacteriology(แบคเทียรีออล'โลจี) n. แบคทีเรียวิทยา,การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรีย, See also: bacteriological adj. bacteriologist n.
ballistics(บะลิส'ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์หรือการศึกษาเกี่ยวกับขีปนาวุธ, See also: ballistician adj. ดูballistics
bionics(ไบออน'นิคซฺ) n. การศึกษาเกี่ยวกับการปฎิบัติงานและการแก้ปัญหาของมนุษย์และสัตว์เพื่อนำไปใช้ผลิตคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกอื่น ๆ
biopsy(ไบออพ'ซี) n. การตัดเอาชิ้นเนื้อเยื่อออกจากร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาวิเคราะห์, See also: bioptic adj. ดูbiopsy
booboisie(บูบวาชี') n. ชนชันที่ไร้การศึกษา
bookish(บุค'คิช) adj. ชอบอ่านหนังสือ,ชอบศึกษา,หนอนหนังสือ,เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับอักษรศาสตร์, See also: bookishness n., Syn. erudite
booklearned(บุด'เลิร์นดฺ) adj. ซึ่งเชื่อถือความรู้ในหนังสือ,การศึกษา
brushupn. การทบทวนศึกษาใหม่,การตกแต่ง,การทาสีใหม่
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bursa(เบอร์'ซะ) n. ถุง,หอพัก,นักศึกษา, See also: bursate adj. ดูbursa -pl. bursae
bursary(เบอร์'ซะรี) n. ทุนการศึกษา,ฝ่ายคลังของโบสถ์
cacognicsn. การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสื่อมของพันธุ์
case studyn. การศึกษาเรื่องราวทีละราย,ประวัติคนไข้
casuist(แคซ'ซูอิสทฺ) n. เจ้าคารม,เจ้าโวหาร,ผู้ศึกษาและถือหลักธรรมจริยา,ผู้ตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะอย่าง
civilian(ซิวิล'เยิน) n. พลเรือน,นักศึกษากฎหมายแพ่ง
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist
clinician(คลินิช'เชิน) n. นายแพทย์ที่ศึกษาโรคจากคนไข้จริง ๆ, Syn. doctor
coed(โค'เอด) n.,adj. นักเรียนหญิง (ในโรงเรียนสหศึกษา), Syn. co-ed
coeducationn. สหศึกษา.
college-bredadj. ซึ่งได้รับการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย
collegial(คะลี'เจียล) adj. เกี่ยวกับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย,นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
English-Thai: Nontri Dictionary
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
academy(n) สถานศึกษา
bursary(n) เงินทุน,เงินอุดหนุน,เงินอุปถัมภ์,ทุนการศึกษา
civilize(vt) ทำให้มีอารยธรรม,ทำให้จริญ,ทำให้มีการศึกษา
coeducation(n) สหศึกษา
collegian(n) นิสิต,นักศึกษา
cultivate(vt) เพาะปลูก,ศึกษา,ฝึกฝน,อบรม,ปลูกฝัง
educate(vt) สอน,อบรม,ฝึกฝน,ให้การศึกษา,ให้ความรู้
education(n) การสั่งสอน,การอบรม,การศึกษา,ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์
educational(adj) ซึ่งให้ความรู้,เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน,ทางการศึกษา
educator(n) นักการศึกษา,นักศึกษาศาสตร์,ผู้ให้การศึกษา
graduate(adj) เกี่ยวกับผู้สำเร็จการศึกษา
graduation(n) การได้รับปริญญา,การสำเร็จการศึกษา,พิธีมอบปริญญา
GRAMMAR grammar school(n) โรงเรียนมัธยมศึกษา
gymnastic(adj) ทางพลศึกษา,เกี่ยวกับกายกรรม,เกี่ยวกับยิมนาสติก,เกี่ยวกับการบริหารร่างกาย
gymnastics(n) พลศึกษา,กายกรรม,วิชายิมนาสติก,การบริหารร่างกาย,วิชายืดหยุ่น
humanist(n) นักศึกษาเรื่องมนุษยชาติ
illiterate(adj) ไม่รู้หนังสือ,ไม่มีการศึกษา
learn(vi,vt) เรียน,ศึกษา,เล่าเรียน,รู้,ทราบ,หัด
learner(n) ผู้เรียน,ผู้ศึกษาเล่าเรียน
learning(n) การเรียน,การเรียนรู้,การศึกษา,ความรู้,การเล่าเรียน
literate(adj) รู้หนังสือ,มีการศึกษา,มีความรู้
matriculate(vi,vt) รับเข้าเป็นนักศึกษา,รับเข้าสมาคม
upbringing(n) การเลี้ยงดู,การอบรม,การศึกษา,การสั่งสอน
scholar(n) นักเรียน,นักศึกษา,ผู้ได้รับทุน,นักวิชาการ
scholarly(adj) คงแก่เรียน,เป็นนักศึกษา,เป็นนักวิชาการ
scholastic(adj) เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับการศึกษา,เกี่ยวกับการเล่าเรียน
school(n) โรงเรียน,วิทยาลัย,สถาบันการศึกษา,การเล่าเรียน,ฝูงปลา
SCHOOL school year(n) ปีการศึกษา
schooling(n) ระบบการศึกษา,การเรียนการสอน,แผนการศึกษา
SELF-self-taught(adj) ศึกษาเอง,เรียนด้วยตัวเอง
semester(n) ภาคการศึกษา,ภาคเรียน
session(n) สมัยประชุม,การประชุม,ภาคการศึกษา
sophomore(n) นักศึกษาปีที่สอง
specialize(vt) ศึกษาเฉพาะสาขา,มีความชำนาญเป็นพิเศษ,ระบุ
student(n) นักศึกษา,นักเรียน
studied(adj) รอบคอบ,โดยเจตนา,ระมัดระวัง,มีการศึกษา
study(n) การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,ห้องค้นคว้า
supervisor(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา
training(n) การฝึกหัด,การอบรม,การฝึกฝน,การศึกษา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
approach๑. แนวเข้าสู่การศึกษา๒. การทาบทาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
case studyกรณีศึกษา, คดีศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
casuisticsการบันทึกศึกษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
education statisticsสถิติการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
educational attainment statisticsสถิติระดับชั้นที่สำเร็จการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
elementary schoolโรงเรียนประถมศึกษา [ดู primary school] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
post-graduate studentนักศึกษาบัณฑิตศึกษา [ดู graduate student] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heuristic approachการแก้ปัญหาแบบศึกษาสำนึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
higher educationอุดมศึกษา, การศึกษาขั้นสูง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary schoolโรงเรียนประถมศึกษา [ดู elementary school] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
public educationการศึกษาของรัฐ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
qualifying examinationการสอบคุณสมบัติ (ในระดับบัณฑิตศึกษา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
scholarship holderผู้รับทุนการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
secondary schoolโรงเรียนมัธยมศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
studentนักศึกษา, นิสิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
studyงานศึกษา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tele-educationโทรศึกษา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
traditional approachแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงประเพณี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
transcript๑. บทสำเนา, ใบสำเนา, ใบแสดงผลการศึกษา๒. คำให้การของพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
truant officer; attendance officerสารวัตรศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vocational educationอาชีวศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์, อุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษาวิชาอุณหพลศาสตร์มีหน่วยเป็น เคลวิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abstractสาระสังเขป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Academic achievementผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Accessการเข้าถึง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accompanying materialวัสดุประกอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acronymนามปากกา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Adult educationการศึกษาผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Alar อะลาร์ อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Almanacสมพัตสร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Aluminium อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Amplifierเครื่องขยายเสียง , เครื่องขยายเสียง มักเขียน แอมปลิไฟร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ancient inscriptionจารึกโบราณ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annalหนังสือรายปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annotated bibliographyบรรณนิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annualหนังสือรายปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Anonymousไม่่ปรากฏชื่อผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Antagonism ปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Appendixภาคผนวก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Archivesจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Archivistนักจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Aspectการณ์ลักษณะ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Atlasหนังสือแผนที่ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Attitudeเจตคติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Authorผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Autobiographyอัตชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Behavioral Approachแนวคิดทางพฤติกรรม,การศึกษาตามแนวพฤติกรรม [การแพทย์]
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographyบรรณานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bilingual dictionaryพจนานุกรมสองภาษา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biographical dictionaryอักขรานุกรมชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biographyชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bookหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bugจุดบกพร่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Call numberเลขเรียกหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
CDแผ่นซีดี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Chabazite แคบาไซต์ แหล่ง - ในประเทศไทย พบทั่ว ๆ ไปในหินภูเขาไฟชนิดบะซอลต์ ประโยชน์ - เป็นประโยชน์ในการศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
Chartแผนภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
con (vt.) ศึกษา See also: เรียนรู้
do (vt.) ศึกษา See also: ทำงาน, เรียนรู้ Syn. study, take up
get up (phrv.) ศึกษา See also: เตรียมตัว Syn. work up
study (vi.) ศึกษา See also: เรียน, เล่าเรียน Syn. learn, read
study (vt.) ศึกษา See also: เรียน, เล่าเรียน Syn. learn, read
understudy (vt.) ศึกษาบทแทน See also: ศึกษาการแสดงแทน, ฝึกทำหน้าที่แทน Syn. deputize
understudy (vi.) ศึกษาบทแทน See also: ศึกษาการแสดงแทน, ฝึกทำหน้าที่แทน Syn. deputize
read up (phrv.) ศึกษาบางสิ่ง See also: อ่าน
smatter (vt.) ศึกษาผิวเผิน See also: ศึกษาไม่จริงจัง
M.Ed. (abbr.) ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Education)
read through (phrv.) ศึกษาอย่างละเอียด Syn. read over
swot up (phrv.) ศึกษาอย่างละเอียด See also: เรียนรู้อย่างละเอียด Syn. bone up on, mug up
bone up on (phrv.) ศึกษาอย่างหนัก Syn. mug up, swot up
study for (phrv.) ศึกษาอย่างหนัก See also: เรียน, เล่าเรียน
specialize in (phrv.) ศึกษาเฉพาะทางในเรื่อง See also: ศึกษาเป็นพิเศษ, เรียนรู้ลึกหรือละเอียดยิ่งขึ้น
specialise (vi.) ศึกษาเป็นพิเศษ See also: เป็นผู้เชี่ยวชาญ
specialize (vt.) ศึกษาเป็นพิเศษ See also: เป็นผู้เชี่ยวชาญ
read for (phrv.) ศึกษาเพื่อให้ได้ (บางสิ่ง เช่น ปริญญา)
academic (n.) อาจารย์หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย
adult education (n.) การศึกษานอกเวลางาน See also: การศึกษาผู้ใหญ่, การศึกษาแบบต่อเนื่อง, การศึกษาเพิ่มเติม Syn. continuing education
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I came here primarily to studyเดิมฉันมาที่นี่เพื่อการศึกษา
I graduated three years agoฉันสำเร็จการศึกษา 3 ปีมาแล้ว
What do you want to do after graduation?คุณอยากจะทำอะไรหลังสำเร็จการศึกษา
So I don't really have enough time for studyingดังนั้นฉันจึงไม่มีเวลามากพอสำหรับการศึกษา
Which offer a very high-quality educationที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงมาก
But she wants him to go to co-educational schoolแต่เธอต้องการให้เขาไปโรงเรียนสหศึกษา
I attended elementary school in…ฉันเข้าโรงเรียนประถมศึกษาที่...
Now, I'm studying at Bangkok Universityตอนนี้ ฉันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
He devoted his life to the study of scienceเขาอุทิศชีวิตให้กับการศึกษาวิทยาศาสตร์
I was studying before you phoned meหนูก็กำลังศึกษาอยู่ก่อนที่แม่โทรมาหา
We're about to graduate soonพวกเรากำลังจะสำเร็จการศึกษาในไม่ช้านี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But in the 1970s, when astronomerแต่ในปี 1970 เมื่อนักดาราศาสตร์ วีระรูบิน ศึกษา กาแล็คซี่อันโดรเมด้า,
And another.วีระ ศึกษา 60 กาแลคซี
Investigate legal ramifications of impaling relatives.ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การตรึงเครือญาตของตน
Studied cooking all over the world and just got back in town.ศึกษาการทำอาหารทั่วโลก และกลับมาที่เมืองนี้
You'll study tracking navigating, combat.ศึกษาการสะกดรอย.. ..สำรวจเส้นทาง ต่อสู้
Study the bottom of my boot. Come on. Let's get out of here.ศึกษาจากพื้นรองเท้าข้าเถอะ เร็วเข้า รีบออกไปจากที่นี่
"Study the stars well, so we can go watch them together next time."ศึกษาดวงดาวให้ดี และ เราจะไปดูดาวด้วยกัน
Study your lines. Put away your props.ศึกษาบทไป ถอดอุปกรณ์ออกได้
The study of alien languages. Morphology, phonology, syntax.ศึกษาภาษามนุษย์ต่างดาว เรียนหน่วยคำ ศัพทศาสตร์ วากยะ
We study it. We capture another faerie, even, and breed them.ศึกษามัน จับแฟรี่ตนอื่น
Study them, and when you're done, contact myself or Agent Kirkland for your assignments.ศึกษามันซะ และตอนที่พวกคุณทำเสร็จแล้ว ให้ติดต่อฉันหรือเจ้าหน้าที่เคิร์กแลนด์ เพื่อรับการมอบหมายหน้าที่
Look it up, because you have it. Hmm. Nice.ศึกษามันให้ดีล่ะ เพราะคุณมีมันอยู่ เยี่ยม ใครสอนแกให้เป็นกล่องน้ำผลไม้?
After all these years, that finally just clicked.ศึกษามาตั้งหลายปี ในที่สุดก็เข้าใจ
Study their tactics, their routines.ศึกษายุทวิธีของพวกมัน
You got to record the facts, analyze, get to the how and the why... then present your conclusions.ศึกษาว่าอย่างไร ทำไมแล้วค่อยสรุป รู้มั้ย?
Their methods of controlling the prisoners, especially in the yard.ศึกษาวิธีที่ผู้คุมคอยควบคุมนักโทษ โดยเฉพาะในสนาม
Learn what you can about him. Easy, right?ศึกษาอะไรก็ตามที่ที่เธอสามารถเกี่ยวกับเขา งานง่ายๆ ใช่ไหม?
NUCLEAR WEAPONS TRAININGศึกษาอาวุธนิวเคลียร์
What learning is there? You were only re-enacting what you did together with Seung-Mi.ศึกษาอาไรกัน เธอก็แค่ทำตัวเหมือนกับที่เคยทำกับซึงมีละสิ
A scholar studying Oh Daesu An expert on Oh Daesuศึกษาเกี่ยวกับ โอ แดซู ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง โอ แดซู
Reading up on Henry's father?ศึกษาเกี่ยวกับพ่อของเฮนรี่เหรอ
Researching paranormal activity in this area.ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติในพื้นที่บริเวณนี้
Study, study and always study.ศึกษาเรียนและศึกษาอยู่เสมอ
Living creatures like to reach out and eat each other.ศึกษาเรื่องการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิต
Learn everything we can about him and his methodsศึกษาเรื่องของเขาทุกเรื่องที่เราทำได้จากนิสัยของเขา
My effort is funny?ศึกษาเรื่องความยากจนไง ความพยายามของฉันคือเรื่องตลกเธอหรือไง
Studiale and if you manage to find the intersect of the Fulcrum, you can go back to your old life.ศึกษาให้ดี และถ้าคุณจัดการ หาอินเตอร์เซกของFulcrumได้ คุณสามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้
That's something, isn't it?ศึกษาให้ดีๆ ชวนอึ้งเลยใช่มั้ย
Learn something. When we came under your command, Colonel, you stated very clearly that we would never find Negroes who could pass a pilot's exam, make it through flight school, survive basic combat.ศึกษาไว้ ผู้พัน เมื่อเรามาอยู่ใต้ การบังคับบัญชาของคุณ
The Jewish soldier suffered a loss of memory and remained in hospital for years, ignorant of the change in Tomainia.สมองเสื่อม และ อยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี ผู้ไร้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลง โทไมเนีย
According to your dossier, your chief qualification... seems to be your friendship with this man Chai Keong.{\cHFFFFFF}ตามที่เอกสารของคุณ วุฒิการศึกษาหัวหน้าของคุณ ... {\cHFFFFFF}ดูเหมือนว่าจะเป็นมิตรภาพของคุณ กับผู้ชายคนนี้ชัย Keong
He was offered the prime ministership... which he felt he didn't have enough education or polish to accept.{\cHFFFFFF}เขาได้รับการเสนอ นายกรัฐมนตรี ... {\cHFFFFFF}ซึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีมากพอ การศึกษาหรือการขัดที่จะยอมรับ
Huh? Educated at Wellington and Marlborough.การศึกษาที่เวลลิงตันมาร์ล โบโรห์
There are simply no holes in my education.ไม่มีเพียงหลุมในการศึกษาของฉัน
Ln a whole lifetime devoted to the scientific study of humans,ตลอดชีวิตฉันที่ทุมเทให้การศึกษามนุษย์
It's been a long time since we've been able to study specimens of such extraordinary clinical interest.ตัวเมียล่ะ นานเเล้วที่เราไม่ได้ศึกษา ตัวอย่างที่น่าสนใจเเบบ 2 ตัวนี้
Ever since then, I have been studying sharks and that's why I know that I'm going to go to the Institute tomorrow and tell them that you still have a shark problem here.ตั้งเเต่นั้นมา ผมก็ศึกษาเรื่องฉลาม... เเละนั่นคือเหตุผลที่ผมจะไป ที่สถาบันพรุ่งนี่... เเล้วก็บอกพวกเขาว่า คุณยังมืปัญหาเรื่องฉลามอยู่
You'll have to contact the Shark Research Panel.เราต้องติดต่อกลุ่มผู้ศึกษาฉลาม
One of his colleagues was with him.สิ่งของนักศึกษาของเขา .คือกับเขา. \ NThey ที่วาดฉันข้างใน
When I got up this morning, Sigmund Freud was still in medical school.ตอนผมตื่นตอนเมื่อเช้านี้ ซิกมันด์ ฟรอยด์ยังศึกษาแพทย์อยู่เลย

ศึกษา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens
大生[だいせい, daisei] Thai: นักศึกษามหาวิทยาลัย English: college student
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
小学[しょうがく, shougaku] Thai: ระดับชั้นการศึกษา,ประถมศึกษา English: grade school
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
研究[けんきゅう, kenkyuu] Thai: ศึกษาวิจัย English: study (vs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ศึกษา
Back to top