ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ว่าขาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ว่าขาน*, -ว่าขาน-

ว่าขาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ว่าขาน (v.) reprimand See also: reprove, rebuke, censure, admonish, condemn, reproach, scold Syn. ต่อว่า Ops. ชมเชย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ว่าขาน
Back to top