ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วางใจได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วางใจได้*, -วางใจได้-

วางใจได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วางใจได้ (v.) trust See also: believe in, have confidence in, have faith in, rely on, count on, bank on Syn. ไว้ใจได้
English-Thai: HOPE Dictionary
confiding(คันไฟ'ดิง) adj. ไว้วางใจได้
definitive(เดฟฟิน'นิทิฟว) adj. ซึ่งน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้มากที่สุด,สมบูรณ์ที่สุด,เป็นการอธิบาย,เป็นการจำกัดความ,ตกลงแล้ว,กำหนดแล้ว,เป็นที่ยืนยัน, See also: definitiveness n. ดูdefinitive
dependable(ดีเพน'ดะเบิล) adj. เชื่อถือได้,พึ่งพาได้,ไว้วางใจได้., See also: dependabilityn., Syn. reliable ###A. changeable
pukka(พัค'คะ) adj. แท้จริง,ไว้วางใจได้,ดี
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
streamer(สทรีม'เมอะ) n. 1. สิ่งที่ไหล,สิ่งที่ปลิวเป็นทาง,ธง,ชายธง,สายที่สะบัดพริ้ว,ลำแสง,การพาดหัวข่าวเต็มหน้า, 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลจากฮารด์ดดิสก์ลงในตลับแถบบันทึก (casette tape) ซึ่งทำได้เร็วมาก และวางใจได้ว่าข้อมูลไม่ศูนย์หาย มีหลายชนิด ตั้งแต่ 20-50 เมกะไบต์ ราคาถูกกว่าฮาร์ดดิสก์, Syn. long
English-Thai: Nontri Dictionary
confiding(adj) ไว้ใจได้,วางใจได้
dependable(adj) เชื่อถือได้,ไว้ใจได้,วางใจได้,พึ่งพาได้
reliable(adj) วางใจได้,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unstable (adj.) ไม่สามารถวางใจได้ See also: ไม่สามารถแน่ใจได้ Syn. unreliable Ops. reliable
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're such a reliable guyเธอช่างเป็นคนที่ไว้วางใจได้เสียจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's all right, everyone. Honestly, it's harmless.โอเคแล้ว ทุกคน วางใจได้ \ มันไม่มีอันตราย
Don't worry. I'll follow you from now onวางใจได้ ต่อไปผมจะอยู่กับคุณ
Thus, the better killer I am, the better father.วางใจได้ ผมเป็นนักฆ่าที่ดี พ่อที่ดี
Rest assured, Detective, if I find the person responsible for Eddie's murder, you'll never know.วางใจได้เลย คุณนักสืบ ถ้าผมหาตัวคนรับผิดชอบ สำหรับการฆาตกรรมเอ็ดดี้ได้
Rest assured, Detective, we'll find him.วางใจได้เลย คุณนักสืบ เราต้องหาเค้าให้เจอ
They seem friendly enough, but can you really trust them?ดูเหมือนเขาจะเป็นมิตร แต่คุณจะวางใจได้ไหม?
But I feel like he's someone I can, you know, count on.แต่ฉันรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ฉัน วางใจได้
Great. That really puts my mind at ease.ดี นั่นก็พอทำให้ฉันวางใจได้บ้าง
They'll move right before the shot is taken, when his focus is elsewhere.พวกเขาจะไปถึงก่อนมันจะยิง วางใจได้
Just be thankful I don't hold you to that.แต่วางใจได้ ฉันไม่ทำถึงขนาดนั้นหรอก
And although life may lead you where you least expect, you can have faith that it's where you were meant to be.และแม้ว่าชีวิตจะพาคุณไปยัง ที่ที่คุณแทบไม่เคยคาดถึง คุณก็ยังวางใจได้ว่านั่นแหละ คือที่ที่คุณถูกกำหนดมาให้เป็นไป
See,'cause all I keep getting is reassurances,reassurances.เพราะผมได้ยินแต่ วางใจได้
The only way to be sure.เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้วางใจได้
You can rely on it. I'll keep you informed.คุณวางใจได้เลย ผมจะคอยส่งข่าวไปให้คุณ
Somewhere safe. take a load off.ที่ที่ปลอดภัย วางใจได้
She's got terrific people skills and is very reliable...มีทักษะต่างๆเป็นเลิศ และไว้วางใจได้..
You guys are great together. Trust is everything.หนุ่มๆของคุณเจ๋งจัง วางใจได้
There's no one else I can trust.ไม่มีใครจะสามารถไว้วางใจได้เลย
Molly, relax.มอลลี่ วางใจได้เลยค่ะ
They all think that they can slack off because you'll pick up their weight.พวกเขาคิดว่าวางใจได้ เพราะมีเธอรับบทหนักอยู่แล้ว
Wild on the outside, but dependable on the inside.ภายนอกแรง แต่ภายในวางใจได้สนิท
A change you can believe in.การเปลี่ยนแปลง ที่คุณไว้วางใจได้
It does make a considerable difference to me, having someone with me on whom I can throughly rely.มันเป็นความแตกต่าง ที่เห็นได้ชัดของผม เวลาที่มีใครคนหนึ่ง ที่วางใจได้ทุกอย่าง
I don't know if I can trust her.ก็ไม่รู้ว่าจะวางใจได้มั้ย
So your head is safe with me.ดังนั้นวางใจได้.. จิตของคุณยังไม่ถูกวิเคราะห์หรอก
That Shaw had gone rogue.ชอว์กลายเป็นคนที่ไม่สามารถวางใจได้อีกแล้ว
That's change we can believe in.นั่นล่ะความเปลี่ยนแปลงที่พวกเราวางใจได้
Easier said than done, if we're looking for someone trustworthy.พูดง่ายแต่ทำยาก ถ้าหากเราหาคนที่ไว้วางใจได้
You must be so relieved.นายคงจะวางใจได้แล้วละ
She can be relied upon until the end. You can be certain of that.นางเชื่อถือได้จนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น ท่านสามารถวางใจได้
Okay, I checked the bylaws. We can all relax.โอเค ฉันตรวจดูข้อกฎหมายแล้ว เราวางใจได้
Yes, good neighbors are people we can rely on.ใช่ เพื่อนบ้านที่ดีคือ คนที่เราสามารถไว้วางใจได้
Something in common with them.ไม่ ฉันยินดีที่ได้ร่วมด้วย วางใจได้เลย
So I was thinking if a reliable person like senior could come to Seoul.ผมก็เลยคิดว่าควรจะมีผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้ไปที่โซล
You were glad he was so independent and responsible, so I really didn't want to tell you this.บอกตามตรงนะคะ เพราะพ่อบอกว่าเค้ามีความรับผิดชอบ และวางใจได้แล้ว พ่อจะปล่อยไปนี่คะ
Not a problem, all right?ไม่มีปัญหาวางใจได้ ตกลงไหม
Well, to paraphrase the man who brought down the Soviet Union, it's easier to trust when you can verify.เพื่อถอดความวาทะของชายผู้อยู่ เบื้องหลังการล่มสลายของโซเวียต เราจะวางใจได้ง่ายขึ้น หากเราสามารถตรวจสอบได้
I'll be with people who I trust, and out of this city.ฉันจะไปอยู่กับคนที่วางใจได้ และออกไปจากเมืองนี้
You can rest assured, he won't breathe another word.ท่านวางใจได้ เขาจะไม่มีโอกาสได้พูดสิ่งใดอีก
One thing you can count on, I never forget.สิ่งหนึ่งที่คุณวางใจได้ ฉันไม่เคยลืม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วางใจได้
Back to top