ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วงโคจร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วงโคจร*, -วงโคจร-

วงโคจร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วงโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร, เส้นทางโคจร
วงโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร, เส้นทางโคจร
English-Thai: HOPE Dictionary
orb(ออบ) n. รูปทรงกลม,ลูกโลก,ลูกตา,วงกลม,วงโคจรของวัตถุในอวกาศ,โลก. vt. กลายเป็นรูปวงกลม,หมุนรอบ,โคจร, Syn. globe
orbit(ออร์'บิท) n. วงโคจร,วิถีโคจร,วิถีทาง,เขตอิทธิพล,เบ้าตา,ขอบตา,ตา. vt.,vi. โคจร, See also: orbital adj. orbiter n., Syn. path,circuit
ultramundane(อัลทระมัน'เดน) adj. นอกโลก,เลยโลก,เลยวงโคจรของดาวนพเคราะห์,นอกระบบสุริยะ,เหนือประเพณี,ในโลกหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
orb(n) วงโคจร,วงกลม,วงล้อ,ลูกโลก,ลูกตา
orbit(n) จักรราศี,วงโคจร,วิถีทาง,เบ้าตา,ขอบตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
elliptical orbitวงโคจรแบบวงรี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equatorial orbitวงโคจรระนาบศูนย์สูตร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
GEO (geostationary orbit)จีอีโอ (วงโคจรค้างฟ้า) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
LEO (low earth orbit)ลีโอ (วงโคจรระดับต่ำ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
outer planetดาวเคราะห์วงนอก, ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simulationการจำลองแบบการใช้คอมพิวเตอร์จำลองการทำงานของระบบอื่น หรือเลียนแบบปรากฎการณ์ธรรมชาติ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการส่งจรวดขึ้นสู่วงโคจรรอบโลก ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการเติบโตของพืช เมื่อได้รับปุ๋ยประเภทต่างๆ หรือน้ำปริมาณต่างๆ เพื่อให้เห็นและเข้าใจผลกระทบขององค์ประกอบต่างๆ ต่อระบบที่นำมาจำลองแบบนั้น [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cycle (n.) วงโคจร
cyclic (adj.) ที่เกี่ยวกับวงโคจร
in orbit (idm.) ในวงโคจร
orbit (n.) วิถีโคจร, วงโคจร See also: วงโคจร Syn. rotation, circle, path
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have spent the last several weeks programming Hal for a 1,000-day orbit back to Earth and now all those programs will have to be dumped.การเขียนโปรแกรมสำหรับ แฮล วงโคจร 1000 วัน กลับมาสู่โลกและตอนนี้ทุก โปรแกรมเหล่านั้น จะต้องถูกทิ้ง
Current debris orbit does not overlap with your trajectory.วงโคจรปัจจุบันไม่ซ้อนทับกับทิศทางของคุณ
The board is set.วงโคจรมันโดนกำหนดไว้แล้ว
Low orbit, oblique angles-- so coverage could be a little scratchy.วงโคจรระดับต่ำ, มุมเฉียง - สัญญานอาจจะไม่ค่อยราบรื่นครับ
WHEN SHE STUDIED STARS AS THEY ORBITED IN THEIR GALAXIES.วงโคจรเป็นคล้าย ๆ ช้าลง
We fire the engines at the wrong time, we go off the wrong direction and we don't have the fuel to make a correction.วงโคจรในวันพรุ่งนี้ เรายิง เครื่องมือเหล่านั้น ที่ผิดเวลาเราออกไปในทางที่ผิด ทิศทางที่เราไม่ได้มีเชื้อเพลิง เพียงพอ
Have you checked Discovery's orbit lately?คุณได้ตรวจสอบวงโคจร ของดิสคัเฟอรีเมื่อเร็ว ๆ นี้?
How could we be so goddamn wrong about the orbit?วิธีการที่เราอาจจะผิดดังนั้น เกี่ยวกับวงโคจร?
The time has come to put ourselves in an orbit around Io which is where the Discovery is.เวลาที่มีมาใส่ตัวเอง ในวงโคจรรอบ ไอโอ ซึ่งเป็นที่ที่ค้นพบคือ
If all goes well, we'll wind up in a gentle orbit around Io.หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี เราจะลมขึ้นมาในวงโคจรรอบ อ่อนโยน ไอโอ
The Pentagon has admitted they've been testing a secret class of sub-orbital spy craft.Pentagon อนุมัติให้ทำการทดสอบลับๆ เรื่องยานจารกรรมที่บินใต้วงโคจรได้
As the world watched, the rocket achoeved orbot om five momutes.อย่างที่โลกกำลังได้เห็น, จรวด จะเข้าสู่วงโคจรใน 5 นาที.
In six weeks, another cloud with the same elemental profile... will pass Earth's orbit.อีก 6 สัปดาห์, เมฆอีกก้อนที่มีธาตุเหมือนกัน... จะผ่านวงโคจรของโลก.
External SRBs, orbital system engines, it's just like the shuttle you flew.สถานีอวกาศวงโคจรระดับสูง, มันก็เหมือนกระสวยที่นายเคยบินแหละ
That should provide enough thrust to send me into orbit.นั่นก็เพียงพอที่จะส่งพ่อไปสู่วงโคจร
He may do 12 or 13 orbits before he re-enters the Earth's atmosphere.พ่ออาจอยู่ 12 หรือ 13 วงโคจรก่อนที่ พ่อจะกลับเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลก
Don't worry. I'm setting up coordinates for orbit nine to 10.ไม่ต้องห่วงครับ ผมตั้งค่าพิกัดวงโคจรไว้ที่ 9-10
The lunar cycle's right.ตรงกับวงโคจรของดวงจันทร์
We have to leave orbit immediately. More enemy ships have just arrived.เราต้องออกจากวงโคจรเดี๋ยวนี้ มียานของศัตรูจำนวนมากเข้ามาสมทบ
There is still time before the satellite is in range.เรายังมีเวลา ก่อนที่ดาวเทียม จะเข้าสู่วงโคจร
The weight of the rock we're hauling, combined with the planet's gravity, will cause this ship to fall out of orbit.น้ำหนักของหินด้านล่าง บวกแรงดึงดูดของดาว จะดึงยานของเราให้เข้าสู่วงโคจร
Warning, orbital integrity compromised.คำเตือน ศูนย์เสียวงโคจร
I am entering your orbit now, General.ตอนนี้ ข้ากำลังเข้าสู่วงโคจรของท่านแล้ว ท่านนายพล
Holding at mid-altitude orbit, 12,500...รักษาวงโคจรไว้ที่ 12500
Object 07/493 was first spotted just beyond Jupiter's orbit by the Spaceguard program.วัตถุ 07/493 ได้ถูกค้นพบครั้งแรก นอกวงโคจรดาวพฤหัส โดยโครงการของสเปคการ์ด
It was notable for the fact that it was not moving in an asteroidal ellipse, but rather, it had a hyperbolic orbit and was shooting through our solar system.มันมีความโดดเด่น เพราะมันไม่เคลื่อนที่ อยู่ในวงโคจรของดาวเคราะห์น้อย ยิ่งกว่านั้น มันมีวงโคจรเป็นรูปไฮเปอร์บอล่า
At first, it was projected to pass millions of miles outside of Earth's orbit.ต่อวินาที ขั้นต้นประมาณการว่ามันเดินทางเป็นระยะทาง หลายล้านไมล์ นอกวงโคจรของโลกมาแล้ว
Orbital insertion trajectory?เกี่ยวกับการแทรกแทรงวงโคจร?
So this trajectory is no accident, then.เช่นนั้นวงโคจรนี้ไม่ใช้เหตุบังเอิญ , กว่า
If a wormhole's trajectory takes it too close to a star,ถ้ารูหนอนเป็นวงโคจรที่จะนำไปไกล้ๆกับดวงดาว
Okay, I'm going to put us in a high orbit, spend a little time looking around for the best spot before we put down.โอเค ผมกำลังเข้าสู่วิถีวงโคจร ใช้เวลาไม่นาน มองไปรอบ ๆ เพื่อหาสถานที่ ที่ดีที่สุด ก่อนที่เราจะลงจอด
Moved from its orbit around the Sun to circle the Earth.ได้ออกจากวงโคจรของดวงอาทิตย์ และเข้าสู่วงโคจรของโลกครับ
Look, our orbit has been refined.ฟังนะ ช่วงโคจรของเรา ถูกเช็คแล้ว
And the white dwarf plows through that material Every orbit...และดาวสีขาวรวมสสารรอบวงโคจรเพื่อ...
Sir, the cruiser's returned to orbit.ท่านครับ ยานลาดตระเวนกลับไปที่วงโคจรแล้วครับ
On Monday, city college will be unveiling CCCP, the city college cosmic pioneer... their very own orbital launch simulator.ในวันจันทร์นี้ วิทยาลัยซิตี้จะเปิดตัว City College Cosmic Pioneer ซึ่งเป็น Simulator จำลองการบินรอบวงโคจร ของพวกเขาเอง
Planets in this habitable zone may have a key ingredient for life as we know it.เขาต้องการที่จะหาโลกเช่นโลก วงโคจรที่อยู่ในโซนที่อาศัยอยู่ รอบดาวฤกษ์แม่ของพวกเขา สถานที่สะดวกสบาย
150,000 stars simultaneously, and make a measurement of each of those every 6 seconds.ขนาดวงโคจรของดาวเคราะห์ สามารถคำนวณได้ พร้อมกับมวลและ อุณหภูมิพื้นผิวของมัน
What we learned from this is that, indeed, there's only one central mass right there at the position of the radio source, and that has four million solar masses.ซึ่งเราได้ปฏิบัติตามเป็นเวลา 15 ปี ในการติดตามวงโคจรเต็ม ดาวนี้เป็นที่รู้จักกัน โดยเฉพาะชื่อ S2, กำลังจะย้ายไปในอัตราที่ เป็นปรากฎการณ์
Because black holes stir up the space and time around them so much, the orbit of one black hole around another looks nothing like the orbit of Earth around the sun.นี่คือวงโคจรของหลุมดำขนาดเล็ก รอบหลุมดำขนาดใหญ่ และก็อย่างแท้จริง ทำให้เสียงเคาะกลอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วงโคจร
Back to top