ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูกกะโล่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูกกะโล่*, -ลูกกะโล่-

ลูกกะโล่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกกะโล่ (n.) subordinate See also: underling, minion, flunky, henchman, lackey, yes man, stooge Syn. สมุน Ops. เจ้านาย, ลูกพี่
ลูกกะโล่ (n.) henchman See also: underling, minion, flunky, subordinate, lackey, yes man, stooge Syn. ลูกน้อง Ops. หัวหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
lackey(n) คนใช้ผู้ชาย,ขี้ข้า,ลูกกะโล่,ผู้ติดตาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูกกะโล่
Back to top