ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลิบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลิบ*, -ลิบ-

ลิบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลิบ (adj.) far apart See also: far, distant, remote, almost out of sight Syn. ลิบลิ่ว, ลิบตา
ลิบตา (adj.) far apart See also: far, distant, remote, almost out of sight Syn. ลิบลิ่ว
ลิบลิ่ว (adj.) exorbitant See also: excessive, unreasonable, immoderate Syn. ลิบ
English-Thai: HOPE Dictionary
ad lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) การแสดงสด, การพูดกลอนสด
ad-lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) vt., vi. แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน. -ad-libber n.
bewitch(บิวิทชฺ') {bewitched,bewitching,bewitches} vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม,ใช้อำนาจเวทมนตร์สะกด,ทำให้ต้องมนต์สะกด, See also: bewitcher n. ดูbewitch bewitchery n. ดูbewitch bewitchment n. ดูbewitch, Syn. charm
celibatarian(เซลลิบะแท'เรียน) n. ผู้ที่เป็นโสด
circumcision(เซอคัมซิส'เชิน) n. การขลิบหนังหุ้มลึงค์ออก,การชำระล้างจิตวิญญาณให้สะอาด,ชาวยิว
dazzle(แดซ'เซิล) {dazzled,dazzling,dazzles} vt.,vi.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ตาพร่า,พร่าตา,จ้าตา,คลิบเคลิ้ม., See also: dazzlingly adv. ดูdazzle, Syn. daze,
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
ecstasy(เอค'สทะซี) n. ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น,ความเคลิบเคลิ้ม,ปีติสุข
equilibrium(อีควิลิบ'เบรียม) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค,สภาพคงที่,ความสงบใจ., See also: equilibratory adj. ดูequilibrium equilibrious adj. ดูequilibrium, Syn. stability
euphoria(ยูฟอ'เรีย) n. ความรู้สึกสบาย,ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข., See also: euphoric adj. ดูeuphoria
gimp(จิมพ) n. ขลิบด้าย,ความองอาจ,ความกระตือรือร้น,กำลังวังชา
glib(กลิบ) adj. พูดคล่อง,กะล่อน,
hem(เฮม) vt. ปิดล้อม,ขลิบริม n. ขอบ,ริม,ม้วนขอบ -n. (การ) อุทาน"แฮ่ม!"หรือ"ฮึม!",พูดไม่เต็มปาก interj. แฮ่ม!, See also: hemmer n., Syn. edge,
inebriant(อินอี'บริเอินทฺ) adj. ซึ่งทำให้ (มึนเมา,เบิกบานใจ,เคลิบเคลิ้ม) n. ของมึนเมา, Syn. intoxicating
inebriate(อินอี'บริเอท) vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้เบิกบานใจ,ทำให้เคลิบเคลิ้ม n. ขี้เมา,คนเมา. adj. เมา,เมาเหล้า., See also: inebriation n.
kef(เคฟ) n. ความเคลิบเคลิ้ม แบบมึน ๆ
lib(ลิบ) n. =liberation (อิสรภาพ,เสรีภาพ)
liberal(ลิบ'เบอเริล) adj. ใจกว้าง,ใจป้ำ,โอบอ้อมอารี,ตามอารมณ์,ตามอำเภอใจ,มากมาย,อุดมสมบูรณ์ n. ผู้มีใจกว้าง,มีใจป้ำ,ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,สมาชิกพรรคลิบเบอรัลของอังกฤษ, See also: liberalness n. ดูliberal, Syn. abundant ###A. stingy
liberalise(ลิบ'เบอรัลไลซ) vt.,vi. ทำให้เสรี,ทำให้อิสระ,ทำให้อุดมสมบูรณ์, See also: liberalization n. ดูliberalize liberalisation n. ดูliberalize liberalizer n. ดูliberalize liberaliser n. ดูliberalize, Syn. broaden ###A. lim
liberalize(ลิบ'เบอรัลไลซ) vt.,vi. ทำให้เสรี,ทำให้อิสระ,ทำให้อุดมสมบูรณ์, See also: liberalization n. ดูliberalize liberalisation n. ดูliberalize liberalizer n. ดูliberalize liberaliser n. ดูliberalize, Syn. broaden ###A. lim
liberate(ลิบ'บะเรท) vt. ปล่อยให้เป็นอิสระ,ปลดเปลื้อง,ปลดปล่อย., See also: liberation n. ดูliberate liberative adj. ดูliberate liberatory adj. ดูliberat liberator n. ดูliberate, Syn. free,deliver,release
liberty(ลิบ'เบอที) n. อิสรภาพ,เสรีภาพ,ความเป็นอิสระ,สิทธิไปไหนมาไหน. -at liberty อิสระ ไม่มีงานทำ, Syn. freedom
libido(ลิบี'โด) n. ตัณหา,ความใคร่,ราคะ
libilinous(ลิบิด'ลิเนิส) adj. โลกียวิสัย,แห่งราคะ,กระตุ้นราคะ,การตุ้นกำหนัด,มักมากในกาม., See also: libilinousness n. ดูlibilinous, Syn. lustful
libya(ลิบ'เบีย) n. ประเทศลิเบียในแอฟริกาตอนเหนือ., Syn. Libia
molybdenum(มะลิบ'ดะนัม) n. ชื่อธาตุโลหะชนิดหนึ่ง, See also: molybdic adj.
obscure(อับสเคียว'เออะ) adj. คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,มืดมัว,มัว,ไม่มีชื่อเสียง,เล็กน้อย,ห่างไกล,ไกลลิบลับ vt. ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้สับสน,ทำให้มืดมน,ทำให้มืดมัว,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้ด้อยลง. n. ความมืดมัว,ความไม่ชัดแจ้ง.
offing(ออฟ'ฟิง) n. ทะเลตอนเห็นจากฝั่งไกลลิบออกไป,ตำแหน่งที่อยู่ไกลจากฝั่งมาก. -phr. (in the offing ไกลออกไปแต่ยังมองเห็น,ในอนาคตที่คาดหมายไว้)
piping(ไพ'พิง) n. ท่อ,หลอด,การวางท่อ,เสียงขลิบขอบผ้า,เสียงแหลม,เสียงปี่,เสียงขลุ่ย.
sleek(สลีค) adj.,vt. (ทำให้) ลื่น,เรียบเป็นมัน,อ่อนนิ่ม,มันขลิบ,หวีผมหรือขนเรียบร้อย,กลมกล่อม,ไพเราะ,สุภาพเรียบร้อย, See also: sleekness n.
spellbind(สเพล'ไบนดฺ) vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้งงงวย,ทำให้หลับไหล,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
spellbound(สเพล'เบานดฺ) adj. หลงใหล,งงงวย,เคลิบเคลิ้ม,ถูกเวทมนตร์., Syn. enchanted
swoon(สวน) vi. สลบ,เป็นลม n. การสลบ,การเป็นลม,จิตที่เคลิบเคลิ้ม., Syn. swound,faint
English-Thai: Nontri Dictionary
bewitch(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
Caliph(n) พระเจ้ากาหลิบ
circumcise(vt) ขลิบหนังหุ้มออก
clip(n) การขลิบ,การเล็ม,ที่หนีบ,เข็มกลัด
edging(n) การขลิบริม,การแต่งขอบ,การทำให้คม,ขอบ
giddiness(n) ความเวียนหัว,ความวิงเวียน,ความมึนงง,ความเคลิบเคลิ้ม
inebriate(adj) เมา,ขี้เมา,เคลิบเคลิ้ม
spellbound(adj) ถูกอาคม,ตะลึง,หลงใหล,ถูกเวทมนตร์,เคลิบเคลิ้ม
welt(n) แผ่นหนัง,รอยเฆี่ยน,แผ่นโลหะ,ผ้าขลิบริม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
molybdenum disulphide(สารหล่อลื่น)โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rip-trim cutterหัวตัดขลิบริม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookplateบรรณสิทธิ์ (หมายถึง ป้ายหรือตราประจำตัวของเจ้าของหนังสือ)Bookplates เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บอกประวัติการครอบครองหนังสือ คำว่า Bookplates นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ส่วนประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะเรียกว่า เอ็กซ์ ลิบรีส์ (ex libris) ในภาษาละติน แปลว่า "จากห้องสมุดของ..." แล้วต่อด้วยอักษรย่อชื่อ ตราประจำตัว หรือตราประจำตระกูลของผู้เป็นเจ้าของหนังสือ
Circumcisionองคชาต,การตัดหนังหุ้มปลาย;ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศออก;การขลิบหนังปลายอวัยวะสืบพันธุ์;การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ;การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศ;การขลิบหนังหุ้มปลาย [การแพทย์]
Euphoriaครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจ,อารมณ์เปลี่ยนแปลง,ความเคลิบเคลิ้มสุข,ความรู้สึกสบาย,การเคลิบเคลิ้มเป็นสุข,อาการเป็นสุข,เบิกบานใจมากผิดธรรมดา,อารมณ์ครื้นเครง,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,ครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจมาก,เคลิบเคลิ้ม,จิตใจสบาย,รู้สึกสบายยิ้มแย้มตลอดเวลา,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,รู้สึกเคลิ้มๆพอสบาย [การแพทย์]
Halibutปลาฮาลิบุต [การแพทย์]
Molybdenite โมลิบดีไนต์ แหล่ง - พบอยู่ในหินแกรนิตที่บ้านน้ำขุ่น จังหวัดจันทบุรี ประโยชน์ - เป็นแร่สำคัญที่ให้โมลิบดีนัม ถลุงเอาโลหะ มาผสมทำเหล็กกล้าชนิดทำเกราะ ใช้ทำส่วนประกอบอากาศยานทุกชนิด รถยนต์ เพลาเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่าง ๆ อุปกรณ์หล่อลื่น และใช้ทำเครื่องมือที่มีรอบหมุนสูง อุตสาหกรรมเหล็กหล่อผสม โลหะนี้ใช้ทำรางรถไฟและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ นอกจากนี้ยังใช้ทำสีย้อมผ้าและหมึกสำหรับพิมพ์หิน [สิ่งแวดล้อม]
Molybdenumโมลิปดีนั่ม, โมลิบดินั่ม, ท่อโมลิบดีนัม, โมลิบดินัม [การแพทย์]
Radiocarbon datingการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี, การหาอายุของวัตถุโบราณโดยหาปริมาณของคาร์บอน-14 เทียบกับคาร์บอนทั้งหมดที่มีอยู่ในวัตถุนั้น วิธีนี้เหมาะสำหรับหาอายุของวัตถุโบราณที่มีอายุสูงสุดประมาณ 100,000 ปี ดร. ดับเบิลยู. เอฟ. ลิบบี (Dr. W. F. Libby) เป็นผู้ค้นพบวิธีการนี้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
captivated (adj.) รู้สึกเคลิบเคลิ้ม See also: เคลิ้ม, หลงใหล Syn. charmed, delighted
charmed (adj.) รู้สึกเคลิบเคลิ้ม See also: เคลิ้ม, หลงใหล Syn. captivated, delighted
edge with (phrv.) ขลิบด้วย See also: ใส่ขอบด้วย
enchanted (adj.) รู้สึกเคลิบเคลิ้ม See also: เคลิ้ม, หลงใหล Syn. captivated, charmed, delighted
nip (vt.) ขลิบ See also: ตัด, เด็ด
scarify (vt.) ขลิบหนัง Syn. puncture
trimmer (n.) ผู้ขลิบ See also: ผู้เล็ม, ผู้เลาะ
uncircumcised (adj.) ซึ่งไม่ได้ขลิบหนังหุ้มปลายของอวัยวะเพศชายออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Libby, this is Robbie. Libby, stop licking Robbie.ลิบบี้ นี่ร็อบบี้จ้ะ ลิบบี้ หยุดเลียร็อบบี้เดี๋ยวนี้
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา
There's cold cereal in here and a Libby's canned fruit but she won't eat the cherries.ในนี้มีซีเรียลเย็น แล้วก็ผลไม้กระป๋องของลิบบี้ แต่เธอไม่ยอมกินเชอร์รี่
Welcome to Agrabah, City of mystery, of enchantment, and the finest merchandise this side of the river Jordan,on sale today, come on down!ยินดีต้อนรับสู่อุคกราบาห์ นครแห่งความลี้ลับ แห่งความเคลิบเคลิ้ม และสินค้าค้าขายที่ดีที่สุดในแถบ แม่น้ำจอร์แดน เริ่มขายแล้ววันนี้ มาเลย! ดูนี่สิ!
Still got your Malibu?ยังคงมีมาลิบูของคุณ?
Malibu Equity and Investments.มาลิบูอีควิตี้แอนด์อินเวสท์เมนท์
Chloe's dead.แบบ, เรา--ต่างกันลิบเลยน่ะ คือเรา--เรา--
With a half-loop top-stitching on the hem? Absolutely.แล้วขลิบริมแบบครึ่งห่วงหรือเปล่า
It's impossible to use a half-loop top-stitching... on low-viscosity rayon.เป็นไปได่ได้หรอกที่จะขลิบริมแบบครึ่งห่วง
The glassware should be trimmed with gold.เครื่องแก้วควรขลิบทอง
Noble visionary majestic that people can believe in and be inspired by that creates such a lift that it soars.สูงส่ง, มีวิสัยทัศน์, สง่างาม, น่าศรัทธา และเป็นแรงบันดาลใจ หนุนให้โบยบินขึ้นไปจนสูงลิบ
It's so far away and it's you hardly hear anything about it.มันอยู่ไกลลิบลับ และคุณไม่ค่อยได้ข่าวเรื่องพวกนี้หรอก
That's the way our civilization is the very high cliff represents the virtually unlimited resources we seem to have when we began this journey.อารยธรรมของเราก็เช่นเดียวกัน หน้าผาที่สูงลิบ เปรียบเสมือนทรัพยากรที่ดูเหมือนไม่มีขีดจำกัด
Our previous estimates of six to eight weeks weren 't even close.คราวก่อนทำนายไว้ที่ 6-8 สัปดาห์ ไกลความจริงลิบ
Did you read that Alibaba?เธออ่านอาลิบาบาเหรอ ?
It's great. This is some of the best footage I've ever gotten.เยี่ยมมากค่ะ นี่เป็นคลิบหนังที่ฉันยากที่จะลืมได้เลยค่ะ
I feel like a mile high for straw me, I'm rye I'm the fly from the Deli in the sky!ฉันรู้สึกเหมือนห่างไกลกันเป็นไมล์ ฉันบินมาจากเดลิบนท้องฟ้า!
Slowly, light blossoms on the Oamock.ของมวลดอกไม้ ที่ผลิบานอย่างช้า ๆ ณ โอมอก
The spring flowers are being helplessly buried in the snow...ดอกไม้กำลังผลิบาน แต่คงช่วยไม่ได้ที่ต้องจมอยู่ในกองหิมะ
Love has fallen upon him.ความรักได้ผลิบานในใจเข้าแล้ว
Uh, yeah, it's pre- it's pretty mind- you know, in broad daylight.เอ่อ ใช่ มันค่อนข้างจะชวนให้เคลิบเคลิ้ม แน่นอนกว้างขนาดนี้
A school that's a long way from 88th Street.โรงเรียนที่ห่างจากถนน 88 ไกลลิบ
You can drive me to the airport. I have to fly to Libya on business.นายขับไปส่งฉันที่สนามบินได้นะ ฉันจะไปธุระที่ลิบย่าสักหน่อย
There's a wooden box that carries people up and down, on its own.คนพวกนี้แข็งแรงมาก ขึ้นลงบันไดกันทั้งวัน เป็นฉันคงเหนื่อยลิ้นห้อยมันสูงลิบ
For others, new love will bloom...สำหรับบางคน รักครั้งใหม่ที่ผลิบาน
These burns should be debrided while he gets worked up.รอยไหม้พวกนี้ควรจะขลิบออก ขณะที่เขากำลังตื่นเต้น
Because eventually whatever it is that was getting us high... stops feeling good and starts to hurt.เพราะแม้ว่า ไม่ว่ามันจะทำให้เรารู้สึกเคลิบเคลิ้มอย่างไร ในที่สุด ความสุขก็หยุดลง และเริ่มเจ็บปวดอีกครั้ง
The diamond is heavily guarded inside of Peyman Alahi's Malibu compound.ในที่พักย่านมาลิบูของเพย์แมน อลาฮี
But what he didn't tell me is the interest fees compounded into the stratosphere.แต่ก็ไม่ได้บอกผมถึงเรื่องค่าธรรมเนียม ที่มันสูงลิบลิ่ว
Little Brian Libby found them, out on his paper round.เจ้าหนูลิบบี้พบพวกเขาตอนส่งหนังสือพิมพ์
There's a 1999 Chevrolet Malibu registered in his name.มี 1999 เชฟโรเลท มาลิบู ลงทะเบียนชื่อเขา
# Who put the "flip" in the flippity-flop? #ใครวาง "ฟลิบ" ลงใน ฟลิิบปิตี้-ฟลอบ?
If they go with me their standard will be raised.ถ้าไปกับฉันมาตรฐานเธอสูงลิบ
Have you seen my video?แล้วเธอได้ดูคลิบของชั้นยังล่ะ ?
Sort of invite you in, sort of intoxicating.มันทำให้คุณสนใจ ทำให้คุณเคลิบเคลิ้ม
Were still in pain from the circumcision,ยังเจ็บแผลจากการขลิบ
... orvalidatemy seIf-image with overpriced cosmetics.ช้อปปิ้งที่ แก๊ป หรือไม่ก็ ทำให้ภาพฉันสมบูรณ์ ด้วยเครื่องสำอางค์ราคาแพงลิบ
Left middle cerebral artery looks good.เส้นเลือดตรงกลางซ้ายของ ซิลิบรัมดูดี
Today you have your first beer, and tomorrow we'll circumcise you.วันนี้เราดื่มครั้งแรก และพรุ่งนี้ เราจะขลิบหนังหุ้มปลายของน้องชายหลาน
Fitzsimmons, 14 Cypress Pond Road.ฟิทซิมมอนส์ ถนน 14 คลิบพรีส พอนด์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลิบ
Back to top