ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้องทุกข์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้องทุกข์*, -ร้องทุกข์-

ร้องทุกข์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้องทุกข์ (v.) complain See also: air one´s grievance, make a complaint, petition Syn. ร้องเรียน
English-Thai: HOPE Dictionary
complain(คัมเพลน') {complained,complaining,complains} vi. บ่น,คร่ำครวญ,ร้องทุกข์,กล่าวหา,ฟ้อง,แสดงความข้องใจ, See also: complainer n. ดูcomplain, Syn. murmur,lament
complainant(คัมเพล'เนินทฺ) n. ผู้บ่น,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์
grievant(กรี'เวินทฺ) n. ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องทุกข์
holler(ฮอล'เลอะ) v. ร้องดัง,ตะโกน,โอดครวญ,ร้องทุกข์,n. เสียงโอดครวญ,เสียงร้องตะโกน
implead(อิมพลีด') vt. ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีในศาล, กล่าวโทษ, กล่าวหา, ร้องทุกข์., See also: impleadable adj.
petition(พะทิช'เชิน) การร้องเรียน,การอ้อนวอน,การร้องทุกข์,การถวายฎีกา,สิทธิการร้องเรียน,หนังสือร้องเรียน,ฎีกา. vt.,vi. ร้อยเรียน,ร้องทุกข์อ้อนวอน., See also: petitionary adj. petitioner n., Syn. request,appeal
plaint(เพลนทฺ) n. การบ่น,การร้องทุกข์,การโศกเศร้า,ข้อหา,ข้อข้องใจ., See also: plaintful adj.
plaintiff(เพลน'ทิฟ) n. โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
squawk(สควอค) vi.,vt.,n. (เสียง) ร้องเสียงด้วยความเจ็บปวดหรือตกใจ (เช่น เสียงร้องของเป็ดหรือไก่) บ่นเสียงดัง,ร้องทุกข์, Syn. scream,squal
suitor(ซู'เทอะ) n. ชายที่เกี้ยวผู้หญิง,โจทก์,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้ขอร้อง., Syn. young man
English-Thai: Nontri Dictionary
complain(vi) บ่น,ร้องทุกข์,คร่ำครวญ,ฟ้อง,กล่าวหา
complainant(n) ผู้ร้องทุกข์,โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้บ่น
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง
petition(n) การร้องเรียน,ฎีกา,คำร้อง,การอุทธรณ์,การร้องทุกข์
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องเรียน,ผู้ถวายฎีกา,ผู้ร้องทุกข์
plaintiff(n) โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
squawk(vi) บ่น,ร้องทุกข์
suitor(n) โจทก์,ผู้หมั้นหมายผู้หญิง,ผู้ร้องทุกข์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
complainantผู้ร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravamenสาระสำคัญ (ของคำร้องทุกข์, คำกล่าวโทษ, คำฟ้อง ฯลฯ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grievanceความเดือดร้อน (ที่เป็นเหตุให้ร้องทุกข์), การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petition๑. คำร้องทุกข์๒. การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petitionerผู้ร้องทุกข์, ผู้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suppliantผู้ยื่นคำร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complaint lettersจดหมายร้องทุกข์ [TU Subject Heading]
Grievance arbitrationการชี้ขาดข้อร้องทุกข์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
complain (vi.) ร้องทุกข์ Syn. cry, grieve, bewail
petition for (phrv.) ร้องทุกข์ See also: ร้องเรียน
complainant (n.) ผู้ร้องทุกข์
grievance man (n.) ผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And a commission, part Indian, to hear grievances.และหน่วยรับร้องทุกข์ ที่ต้องมีคนอินเดียด้วย
Then what are you complaining about?งั้น ลูกจะมาร้องทุกข์เรื่องอะไร?
That's strange. That's the second toy complaint we've had.นั่นแปลกที่เดียว นั่นเป็นของเล่นตัวที่สองที่มาร้องทุกข์กับเรา
The neighbors reported the smell... and there they are... all just sitting there.โดยเพื่อนบ้านร้องทุกข์เรื่องกลิ่น มากันทั้งโขยง นั่งรวมกลุ่มกัน
They told me there was a complaint against her.พวกเขาบอกฉันว่ามีการร้องทุกข์เกี่ยวกับเธอ
Are going to have to get in line and plead your case in front of a judge.จะต้องเข้าแถว รอร้องทุกข์ กับผู้พิพาษา
You're gonna go downhill appealing to my ego, friend.คุณจะลงจากเขาไป เพื่อร้องทุกข์ถึงความเห็นแก่ตัวของผมก็ได้นะ เพื่อน
Well, how 'bout I appeal to your wallet, friend?ดีละ, จะเป็นอย่างไรถ้าผมจะร้องทุกข์ กับกระเป๋าสตางค์ของคุณ เพื่อน
I thought you said you went to the hearing.ผมคิดว่า คุณบอกไว้ว่า คุณเคยไปร้องทุกข์.
We already have a lead plaintiff lined up.เรามีรายชื่อผู้ร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว
Patty can't sue us without a plaintiff.แพตตี้ฟ้องเราไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ร้องทุกข์
I think we should settle the defamation suit before she finds one.เราต้องยอมในคดีหมิ่นประมาท ก่อนที่เธอจะหาผู้ร้องทุกข์ได้
Don't give her any more time to find a plaintiff.อย่าให้เวลาเธอหาผู้ร้องทุกข์
Listen, I will be your plaintiff, but we're not friends.ฟังนะ ผมจะเป็นผู้ร้องทุกข์ของคุณ แต่เราไม่ใช่เพื่อนกัน ผมไม่ชอบคุณ
November 822, squawking 7700!โนเวมเบอ 822 ขอร้องทุกข์ที่ 7700!
Here to complain about the homework on behalf of the class?เป็นตัวแทนจากคลาสมาร้องทุกข์ เรื่องการบ้านรึยังไง?
We filed one complaint with seven counts.เราเจอคำร้องทุกข์หนึ่ง ถึงเจ็ดครั้ง
I have the right to complaint, right? Crime of assaulting.ผมมีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์ใช่ไหม ผมถูกทำร้าย
I heard if you complain about it, they can take the pictures down.ฉันได้ยินมาว่าถ้าเธอร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนั้น พวกเขาก็สามารถที่จะเอาภาพพวกนั้นออกได้
Way back when some blokes got together and told King John that he couldn't go around getting his jollies however he wanted... and uh...ย้อนกลับไปตอนที่คนพวกนั้นมารวมกัน ร้องทุกข์กับคิงจอห์น ว่าพวกเขาไม่สามารถไปไหนต่อไหน -เพื่อหาความสนุกสนานตามต้องการ
Complainant was Julio Ruiz.ผู้ร้องทุกข์คือ ฮูลิโอ รูอิซ
He's been making some allegations.เขาได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้
I'm instating a ban on all complaining, frowning, and negative attitude.ฉันกำลังออกคำสั่งห้ามในทุกข้อร้องทุกข์ หน้าตาบึ้ง และทัศนคติเชิงลบ
There are 212 supplicants waiting, Your Grace.มีผู้มาร้องทุกข์รออยู่อีก สองร้อยสิบสองคน ฝ่าบาท
Oh, we need more names for our petition.เราต้องการรายชื่อสำหรับ การยื่นร้องทุกข์มากกว่านี้
Well, I got no beef with you.ผมไม่มีอะไรจะร้องทุกข์กับคุณ
Wouldn't it be much simpler to take out your grievances at the polling station?จะไม่ง่ายกว่าหรอ ถ้าจะเอาเรื่องไปร้องทุกข์ที่หน่วยเลือกตั้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้องทุกข์
Back to top