ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่ำขอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่ำขอ*, -ร่ำขอ-

ร่ำขอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่ำขอ (v.) plead for See also: beg for, beseech Syn. ขอร้อง, อ้อนวอน
ร่ำขอ (v.) beg for See also: request, cry for Syn. ขอร้อง, ขอ, วิงวอน Ops. มอบให้, จัดให้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have you examined her uterus and her amniotic fluid?เจ้าได้ตรวจมดลูกของพระองค์และ น้ำคร่ำของพระองค์รึยัง?
Yes, she is leaking amniotic fluid.เจ้าค่ะ น้ำคร่ำขององค์กำลังจะไหลค่ะ
Has her amniotic fluid stopped leaking?น้ำคร่ำของพระสนมได้หยุดแล้วรึ?
We'll keep an eye on your fluids. You're on the low side of normal.เราจะติดตามน้ำคร่ำของคุณอย่างใกล้ชิด การไหลเวียนของน้ำคร่ำของคุณมีการหลั่งช้าผิดปกติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่ำขอ
Back to top