ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้สึกผิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้สึกผิด*, -รู้สึกผิด-

รู้สึกผิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้สึกผิด (v.) realize See also: be penitent, be remorseful, be regretful, feel repentant, be apologetic Syn. สำนึกผิด
English-Thai: HOPE Dictionary
guilt(กิลทฺ) n. ความผิด,มลทิน,ความรู้สึกผิด,ความละลายใจ, Syn. culpability,shame
moral(มอ'เริล,โม'เริล) adj. เกี่ยวกับศีลธรรม,เกี่ยวกับจรรยา,เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ,บริสุทธิ์,เกี่ยวกับจิตใจ,ขึ้นอยู่กับการสังเกต. n. หลักศีลธรรม,หลักธรรมจริยา, See also: morals n. หลักความประพฤติ, Syn. ethical
paresthesia(แพริสธี'เซีย) n. ความรู้สึกผิดปกติที่ไร้วัตถุเหตุ เช่น อาการคัน อาการชา, See also: paresthetic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
conscience(n) สติ,สติสัมปชัญญะ,ความรู้สึกผิดชอบ,คุณธรรม
guilty(adj) มีผิด,รู้สึกผิด
impenitent(adj) ไม่รู้สึกผิด,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ไม่ยอมรับ
penitence(n) ความรู้สึกผิด,ความสำนึกผิด,การสารภาพผิด
penitent(adj) ซึ่งรู้สึกผิด,ซึ่งสำนึกผิด,ซึ่งสารภาพผิด
penitentiary(adj) ที่รับผิด,ซึ่งรู้สึกผิด,เกี่ยวกับการกักขัง
remorseful(adj) สำนึกผิด,รู้สึกผิด,เสียใจ
soulless(adj) ไม่รู้สึกผิดชอบ,ไม่มีวิญญาณ,ไม่ปรานี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
guilt feeling; guiltความรู้สึกผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
conscience (n.) ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี Syn. moral sense, inner voice
conscience-stricken (adj.) ที่รู้สึกผิด Syn. guilt-ridden, remorseful
guilt (n.) ความรู้สึกผิด See also: ความสำนึก Syn. remorse, shame, guilty, conscience Ops. freedom from fault, blamelessness
guilt-ridden (adj.) ที่รู้สึกผิด Syn. remorseful
inner voice (n.) ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี Syn. moral sense
moral sense (n.) ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี Syn. inner voice
superego (n.) ลักษณะนิสัยที่แสดงถึงความรู้สึกผิดชอบ See also: สติรู้ผิดรู้ชอบ, หิริโอตตัปปะ Syn. conscience
weep for (phrv.) ร้องไห้เพราะรู้สึกผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sorry if you disappointedฉันขอโทษด้วยถ้าคุณรู้สึกผิดหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just said something to her, because I was feeling kind of guilty, because I'm, uh...ฉันแค่พูดบางอย่างกับเธอ เพราะฉันค่อนข้าง รู้สึกผิด เพราะฉัน เอ่อ
And then there will be the pain, and the guilt, and then...แล้วเธอก็จะรู้สึกเจ็บปวด รู้สึกผิด และจากนั้น...
I felt so guilty, because... all I could do was think about you, Kyle.รู้สึกผิด เพราะ ผมคิดถึงแต่คุณตลอดเวลา ไคล์
Feel... guilty for being so good looking and there are so many ugly fucks in the world?รู้สึกผิดกับอะไรบางอย่าง ก็เลยมาทำดีกับคนที่ด้อยโอกาสกว่า เพื่อให้ใจสบายขึ้นเหรอ
This feels perverted somehow...รู้สึกผิดตรงไหนสักที่...
A pang of conscience, perhaps?รู้สึกผิดต่อคุณธรรม อย่างงั้นเหรอ?
Why feel guilty? Of course it should be that way.รู้สึกผิดต่อพ่อ แน่นอนว่าต้องเป็นอย่างนั้น
In conflict with Umbridge who wants fire her mother of the Ministry.รู้สึกผิดที่จูบกับแฮร์รี่
Do you mind not being a lawyer for a second and parsing every word I say?รู้สึกผิดนี่ดูเป็นยังไง?
Any remorse, sir?รู้สึกผิดบ้างมั้ยครับ?
I feel kind of empty.รู้สึกผิดปกติเหมือนกันนะ
This feels wrong.รู้สึกผิดยังไงไม่รู้แฮะ
How about feelings of guilt or persecution?รู้สึกผิดหรือว่าถูกตามทำร้ายบ้างไหมครับ
Feel slightly depressed.รู้สึกผิดหวังเล็กน้อย
The guilt again?รู้สึกผิดอีกแล้วเหรอ
You know, I feel a little guilty about something.รู้สึกผิดเกี่ยวกับอะไรนิดหน่อย
Because you couldn't save her?รู้สึกผิดเพราะคุณช่วยชีวิตเธอไว้ไม่ได้งั้นหรอ ?
Guilty Pleasure or just guilty?รู้สึกผิดแต่ก็สุข หรือแค่ผิด?
Feeling guilty ain't gonna bring 'em back.รู้สึกผิดไม่ได้ช่วยให้พวกเขากลับมา
He's my conscience.เขารู้สึกผิดชอบชั่ว ของฉัน
Homer Atkins. Guilty.{\cHFFFFFF}โฮเมอร์แอตกินส์ รู้สึกผิด
I feel no personal shame or guilt about this, but I must keep it a secret or I'll lose my job on security grounds.ผมไม่รู้สึกอาย หรือรู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ผมจำเป็นต้องเก็บไว้เป็นความลับไว้ ไม่งั้นผมก็จะเสียงานไป
Roxie, you're not developing a conscience on me, are you?ร็อกซี่, คุณคงไม่ได้กำลังสงสัย ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของผม ใช่ไหม?
Only the penitent man will pass."เฉพาะผู้ที่รู้สึกผิดเท่านั้น ถึงจะผ่านได้."
"The Breath of God only the penitent man will pass.""ลมหายใจของพระเจ้า... ...เฉพาะผู้ที่รู้สึกผิดเท่านั้น ถึงจะผ่านได้.."
"The penitent man will pass."เฉพาะผู้ที่รู้สึกผิดเท่านั้น ถึงจะผ่านได้..
The penitent man will pass.เฉพาะผู้ที่รู้สึกผิดเท่านั้น ถึงจะผ่านได้..
"Only the penitent man will pass.""เฉพาะผู้ที่รู้สึกผิดเท่านั้น ถึงจะผ่านได้."
The penitent man will pass.ผู้ที่รู้สึกผิดถึงจะผ่านได้.
The penitent, penitent...ผู้ที่รู้สึกผิด, ผู้ที่รู้สึกผิด...
The penitent man is humble before God.ผู้ที่รู้สึกผิด เป็นมนุษย์ก่อนที่จะเป็นพระเจ้า
Penitent man is humble kneels before God.ผู้ที่รู้สึกผิดที่ถ่อมตัว... ...คุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้า.
When you eyed me that night... you didn't back off?คืนนั้นนายมองฉัน... แล้วรู้สึกผิดใช่ไหม?
Then he feels so guilty, he feels so overcome with shame... that he puts on this mask... and he vows never... to take his mask off again as long as he lives.เขารู้สึกผิด เพื่อซ่อนความอับอาย เขาจึงสวมหน้ากากนี้ และปฏิญาณตนว่าจะไม่ถอด
Anyway, she felt so guilty, she decided to become a nun.ถึงอย่างนั้น เธอก็รู้สึกผิด เธอตัดสินใจบวชเป็นชี
Now I don't feel so bad about sleeping with Jason Hurley.งั้นฉันก็ไม่รู้สึกผิด ที่นอนกับเจสัน เฮอร์ลี่
All of that blends to create a mixture that forms me and gives rise to my conscience.สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดผสมผสานกันมาเป็นฉัน และทำให้ฉันรู้สึกผิดชอบชั่วดี
Uh, brother... you mustn't feel remorse.น้องรักของข้า อย่าได้รู้สึกผิดเลย
Try feeling a little remorse.ลองรู้สึกผิดซักหน่อยมั๊ย
He's making you feel guilty about writing on Adolf Hitler.เขาทำให้นายรู้สึกผิด/ด้วยการให้เขียนเรื่องเกี่ยวกับ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้สึกผิด
Back to top