ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูจี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูจี*, -รูจี-

รูจี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูจี (n.) beauty See also: splendour Syn. รุจี, ความงาม
รูจี (adj.) prosperous Syn. รุจี, รุ่งเรือง
รูจี (n.) prosperity See also: affluence Syn. รุจี, ความรุ่งเรือง
รูจี (n.) pleasure See also: satisfaction Syn. รุจี, ความชอบใจ
รูจี (n.) light See also: ray Syn. รุจี, แสง
รูจี (adj.) bright See also: brilliant Syn. รุจี, สว่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูจี
Back to top