ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุจี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุจี*, -รุจี-

รุจี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุจี (n.) beauty See also: splendour Syn. ความงาม
รุจี (adj.) prosperous Syn. รุ่งเรือง
รุจี (n.) prosperity See also: affluence Syn. ความรุ่งเรือง
รุจี (n.) pleasure See also: satisfaction Syn. ความชอบใจ
รุจี (n.) light See also: ray Syn. แสง
รุจี (adj.) bright See also: brilliant Syn. สว่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุจี
Back to top