ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รายรับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รายรับ*, -รายรับ-

รายรับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รายรับ (n.) income See also: receipts, revenue, takings Syn. รายได้ Ops. รายจ่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
credit(เครด'ดิท) {credited,crediting,credits} n. ความน่าไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ชื่อเสียง,เกียรติยศ,เกียรติภูมิ,ฐานะ,หลักฐาน,สินเชื่อ,การเชื่อของ,เงินสินเชื่อ,เงินคงเหลือในธนาคาร,บัญชีรายรับ,หน่วยกิตวิชา,หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ,ไว้วางใจ,เลื่อมใส,นำชื่อ
income(อิน' คัม) n. รายได้, เงินได้, รายรับ, สิ่งที่เพิ่มเข้ามา, การเข้ามา (revenue, receipts)
incoming(อิน' คัมมิง) adj. เข้ามา, เป็นรายได้, ตามมา, สืบช่วง, สืบทอด. -n. การเข้ามา, รายได้, รายรับ, Syn. coming in, entering, ensuing)
receipt(รีซีท') n. ใบเสร็จรับเงิน,ใบเสร็จรับของ vt.,vi. ระบุว่าได้รับ,ออกใบเสร็จรับของหรือเงิน,ประทับตรารับเงิน, See also: receipts n.,pl. จำนวนหรือปริมาณที่ได้รับ,การได้รับ,สิ่งที่ได้รับ,รายรับ, Syn. reception
return(รีเทิร์น') vi.,vt.,adj. กลับ,กลับมา,กลับคืน,คืน,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ,ได้ผล,ได้ผลกำไร,ชัก (อาวุธ) กลับ,ตีไพ่ n. การกลับ,การกลับคืน,การกลับมา,การคืนสู่,การตอบ,การโต้ตอบ,การโต้แย้ง,ผลลพธ์,ผลกำไร,ผลตอบ,ดอกผล,ผลการเลือกตั้ง,รายงาน,สถิติ,รายได้,รายรับ,จำนวนขาย
English-Thai: Nontri Dictionary
income(n) รายได้,รายรับ,ดอกเบี้ย,เงินเดือน
receipt(n) ใบเสร็จรับเงิน,การรับ,รายรับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
credit (vt.) ลงบัญชีรายรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His revenue stream must be off the books maybe even illegal.รายรับของเขา ไม่ตรงไปตรงมาแน่ ...บางทีอาจเป็นเงินผิดกฎหมาย
Shut up and work. We need to get paid.หุบปากแล้วทำงานไป เรามีรายรับรายจ่าย
Well, not fine, really, because they've cut our library allowance by 90%.จิงๆก็ไม่ค่อย คือเค้าตัดรายรับของห้องสมุดเราไป90%
Every entry with a red tab that says "noise."ทุกบัญชีรายรับจะมีแถบสีแดง มันเรียกว่า 'noise'
It's simple receivables, cash receipts.เรื่องง่ายๆ เกี่ยวกับรายรับ เงินสด ใบเสร็จรับเิงิน
I'm the kind that pays better.ผมเป็นพวกที่ได้รายรับดี
You kn, speaking as the bookkeer for our int checki account, it mightave been a bit more affoable iwe started here and then traveled e world.พูดในฐานะผู้ดูแลบัญชี รายรับ-รายจ่ายนะ มันอาจจะต้องใช้เงินมากกว่านี้อีกหน่อย
The payroll has gone up but the sales figures are the same.ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น แต่รายรับเท่าเดิม
Just remember that when you see my sales report for last month.แค่จำไว้ตอนที่นายเห็น แฟ้มรายรับเดือนที่แล้วของฉันแล้วกัน
And you will have an income of 70 million Wonและคุณจะมีรายรับเข้ามา 70,000,000,000 วอน ครับ
And remember, you can write this off.จำไว้ คุณเอาไปลดภาษีรายรับได้
I... can't believe I left out all the revenue from the new markets.ผมไม่อยากเชื่อว่า ผมละเลยรายรับทั้งหมด จากตลาดใหม่
So anyway, he's insisting that I...เขายังโกรธอยู่หรือเปล่านะ เขาโมโมเรื่องรายรับนี่
It only seems fair to garnish your proceeds to account for it.มันดูเหมือนว่ายุติธรรมต่อเครื่องตกแต่งซ่อง ต่อการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเจ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รายรับ
Back to top