ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รายการจ่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รายการจ่าย*, -รายการจ่าย-

รายการจ่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รายการจ่าย (n.) expenses See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge Syn. ค่าใช้จ่าย Ops. รายรับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รายการจ่าย
Back to top