ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราตร*, -ราตร-

ราตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราตร (n.) night See also: night-time Syn. ราตรี, รัตติกาล, ราตรีกาล, กลางคืน, เวลามืด
ราตร (n.) night-time See also: evening, night Syn. กลางคืน, รัชนี, รัตติกาล, ราตรีกาล
ราตร (n.) Night blooming jusmine See also: Queen of the night, Cestrum nocturnum
ราตรีกาล (n.) night-time See also: evening, night
ราตรีสวัสดิ์ (n.) Goodnight
English-Thai: HOPE Dictionary
aladdin(อะแลด' ดิน) n. อาละดินในนวนิยายอาหรับราตรีเป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้, ของวิเศษ
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
caterpillar(แคท'ทะพิลละ) n. หนอนผีเสื้อ,หนอนผีเสื้อราตรี,รถแทรกเตอร์
dinner jacketn. ชุดราตรีสโมสรหางสั้น
evening(อีฟว'นิง) n. ตอนเย็น,เวลาเย็น,สายัณห์,ตอนค่ำ,ตอนกลางคืน,ระยะที่เสื่อมลงของชีวิต,ช่วงสุดท้าย,งานราตรีสโมสร adj. เกี่ยวกับตอนเย็น, Syn. dusk
eventide(อี'เวินไทดฺ) n. ตอนเย็น,ยามราตรี,ยามสายัณห์
formal(ฟอร์'เมิล) adj. เป็นพิธีการ,ตามรูปแบบ,พิธีรีตองมาก,เจ้าระเบียบ,เหมาะสม,สอดคล้อง n. งานสังคมที่ต้องใส่ชุดราตรี. adv. ในชุดทางการ,ในชุดเครื่องแบบ., See also: formalness n., Syn. ceremonious
gelechiid(จะลีค'อีอิด) n. ผีเสื้อราตรี, Syn. moth
glad ragsเครื่องแต่งตัวชิดทางการ,เครื่องแต่งตัวชุดราตร
serenade(เซอระเนด') n. เพลงมโหรีในยามราตรี,เพลงรักในยามราตรี,เพลงเกี้ยวของหนุ่มชาวสเปน,ดนตรีประกอบเพลงดังกล่าว. vt.,vi. ร้องเพลงดังกล่าว,บรรเลงเพลงดังกล่าว,บรรเลง ดนตรีประกอบเพลงดังกล่าว., See also: serenader n.
soiree(สวาเร') n. งานราตรีสังคม
treasure(เทรช'เ?อะ) n. ทรัพย์สมบัติ,ของมีค่า,ขุมทรัพย์,สิ่งที่ล้ำค่า,บุคคลที่มีคุณค่าสูง. vt. สงวนไว้เป็นของล้ำค่า,ตราตรึงอยู่ในความทรงจำด้วยความรัก,เก็บรักษาไว้,สะสม., See also: treasurable adj., Syn. treasury,riches,cherish,va
tuxedo(ทัคซี'โด) n. ชุดเสื้อราตรีชนิดหางสั้น,เสื้อรัดรูปไม่ให้ดิ้นได้ (สำหรับนักโทษหรือคนไข้โรคจิต
yule blockn. ท่อนไม้ขนาดใหญ่บนกองไฟในราตรีก่อนวันคริสต์มาส. adj. เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส
yule clogn. ท่อนไม้ขนาดใหญ่บนกองไฟในราตรีก่อนวันคริสต์มาส. adj. เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส
yule logn. ท่อนไม้ขนาดใหญ่บนกองไฟในราตรีก่อนวันคริสต์มาส. adj. เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส
English-Thai: Nontri Dictionary
night(n) กลางคืน,ยามวิกาล,ยามราตรี,ความมืด,ความคลุมเครือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
revised rateอัตราตรวจชำระใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
black tieชุดราตรีสโมสร
evening dressชุดราตรี (สั้นหรือยาว)
white tieชุดราตรีสโมสร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
good night (n.) ราตรีสวัสดิ์ See also: คำบอกลาตอนกลางคืน
ball gown (n.) ชุดราตรSyn. gown, formal dress
debut (n.) หญิงสาวที่ออกงานสังคมครั้งแรก (เช่น ออกงานลีลาศหรือราตรีสโมสรประจำปี)
debutant (n.) หญิงสาวที่เริ่มออกงานสังคมครั้งแรก (อาทิ ออกงานลีลาศหรือราตรีสโมสร)
evening clothes (n.) ชุดราตรSee also: ชุดที่ใส่ไปงานพิธีการตอนกลางคืน
evening dress (n.) ชุดราตรSee also: ชุดที่ใส่ไปงานพิธีการตอนกลางคืน Syn. evening clothes
formal dress (n.) ชุดราตรSyn. gown
moth (n.) ผีเสื้อราตรี ออกหากินตอนกลางคืน Syn. miller
night-dress (n.) ชุดราตรSee also: ชุดกลางคืน Syn. nightgown
night-robe (n.) ชุดราตรี (คำไม่เป็นทางการ) See also: ชุดกลางคืน Syn. nightdress, nightgown
nightdress (n.) ชุดราตรี (คำไม่เป็นทางการ) See also: ชุดกลางคืน Syn. nightgown, night-robe
nightie (n.) ชุดราตรี (คำไม่เป็นทางการ) See also: ชุดกลางคืน Syn. nightdress, nightgown, night-robe
nighty (n.) ชุดราตรี (คำไม่เป็นทางการ) Syn. nightie
riveting (adj.) น่าตราตรึง See also: น่าประทับใจ, น่าตื่นเต้น Syn. gripping, engrossing
serenade (n.) เพลงรักในยามราตรSee also: การรบรรเลงดนตรีขับกล่อมยามค่ำให้คนรักฟัง Syn. melody, music, song
tussock moth (n.) ผีเสื้อราตร
white tie (n.) โบว์สีขาวที่ผู้ชายผูกเมื่อแต่งชุดราตรSee also: เครื่องแต่งตัวชุดราตรีของผู้ชาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
As the head of this family, I labor for the future of my childrenในฐานะหัวหน้าครอบครัว ฉันตราตรำเพื่ออนาคตของลูกๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Carpathian nightshade, deadly to the touch, most rare.และ Carpathian ราตร มฤตยูไปสัมผัสที่หายากมากที่สุด.
Good night, puny human!ราตรี สวัสดิ์ พวกมนุษย์อ่อนแอ
The night is gathering, Maester Aemon.ราตรีกำลังก่อตัวแล้ว เมสเตอร์เอมอน
Nightshade was cooked up by a rogue US General... as a first strike capability against the Soviets.ราตรีถูกปรุงขึ้น โดยทั่วไปโกงสหรัฐอเมริกา ... ในขณะที่ความสามารถในการนัดหยุดงานเป็นครั้งแรก ต่อต้านโซเวียต.
For the night is dark and full of terrors.ราตรีที่มืดมิด และเต็มไปด้วยอันตราย
♪ Hush the night ♪ ♪ And the morning loon. ♪ราตรีที่เงียบหงันและรุ่งอรุณแสนเขลา
The night's young.ราตรีนี้ยังอีกยาวไกล
Night gathers and my watch begins.ราตรีมาถึงแล้ว ภาระกิจของข้าจึงเริ่มต้นขึ้น
But the evening is young and so are you.ราตรียังเยาว์นัก นายก็ด้วย
And as the long, long nights beginราตรียาวนานพาดผ่านทุกครา
Good night, y'all.ราตรีสว้สดิ์ ราตรีสวัสดิ์ ทุกคน
Good night, sports fans. I'm so sorry, Mrs. Grayson. I tried to stop him, but... well, you know how he gets.ราตรีสวัส เหล่าแฟนคลับ ผมเสียใจครับคุณนายเกรย์สัน ผมพยายามห้ามแล้วแต่..
Good night, Miss Stackhouse.ราตรีสวัสดิ คุณสเต็กเฮ้าส์
Good night, Dev. Good night, Thom.ราตรีสวัสดิ เดฟ ราตรีสวัสดิ ธอม
Goodnight, Benjamin.ราตรีสวัสดิ เบนจามิน
Well, good night, my hetero heroine.ราตรีสวัสดิ แม่ยอดหญิงของฉัน
Good night, sir.ราตรีสวัสดิครับ ท่าน
Good night, until tomorrow.ราตรีสวัสดิ์ -เจอกันพรุ่งนี้
Goodnight, Benjamin.ราตรีสวัสดิ์ ,เบนจามิน
Good night. Good night. Shengcún.ราตรีสวัสดิ์ / ฝันดี จะให้ผมทำอะไรกับมัน นั่นมันแปลว่า "นก" รึเปล่า
Good night, Hendrix.ราตรีสวัสดิ์ Hendrix
Yeah, good night. Thank you.ราตรีสวัสดิ์ ขอบคุณค่ะ
Good night. Thanks.ราตรีสวัสดิ์ ขอบคุณนะ
Good night.ราตรีสวัสดิ์ ครับ \ เจอกันใหม่ ตอนที่ 9 ครับ
Good night, Mr. Carmichael.ราตรีสวัสดิ์ คุณ คาล์ไมเคิล
Good night, Mr. Dylan.ราตรีสวัสดิ์ คุณดีแลนด์
Good night, Detective.ราตรีสวัสดิ์ คุณนักสืบ
Good night, Mr Button.ราตรีสวัสดิ์ คุณบัทตัน
Good night, citizen.ราตรีสวัสดิ์ คุณพลเมือง
Good night, Miss Smoak.ราตรีสวัสดิ์ คุณสโมค
Good night, Mr. Humphrey.ราตรีสวัสดิ์ คุณฮัมฟรีส์
Good night, Mrs. Grayson.ราตรีสวัสดิ์ คุณเกรย์สัน
Goodnight, Mr Sherlock Holmes.ราตรีสวัสดิ์ คุณเชอร์ล็อก โฮล์ม
This is the sickest thing I've ever seen.ราตรีสวัสดิ์ คุณเบนเน็ท
Good night. Turtlenecks it is.ราตรีสวัสดิ์ งั้นมันคือเสื้อคอเต่า
Good night, John.ราตรีสวัสดิ์ จอห์น ราตรีสวัสดิ์ จิมมี่
Good night. I need you to get that on my desk--ราตรีสวัสดิ์ ฉันอยากให้คุณเอาสิ่งนั้นไปไว้ที่โต๊ะฉัน...
Good night, Dr. Park.ราตรีสวัสดิ์ ดร.พาร์ค
Good night, Dr. Wells.ราตรีสวัสดิ์ ดร.เวลล์
Good night, Senator.ราตรีสวัสดิ์ ท่านวุฒิสมาชิก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราตร
Back to top