ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รับช่วง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รับช่วง*, -รับช่วง-

รับช่วง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับช่วง (v.) take over See also: inherit, succeed to, take the place of
รับช่วงต่อ (v.) be descended See also: be inherited, be handed down, be passed on Syn. สืบทอด, สืบกันมา
English-Thai: HOPE Dictionary
disherisonn. เพิกถอนสิทธิการรับช่วง
disinherit(ดิสอินเฮอ'ริท) vi. ตัดสิทธิการรับมรดก,ตัดสิทธิรับช่วง., See also: disinheritance n. ดูdisinherit
hereditamentn. ทรัพย์สินที่รับช่วงกัน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ตกทอดเป็นมรดกกันได้
inherit(อินเฮอ'ริท) vt. รับช่วง,สืบช่วง,สืบทอด,สืบลักษณะทางกรรมพันธุ์. vi. สืบทอด,รับมรดก,กลายเป็นทายาท, See also: inheritability n. inheritable adj. inheritably adv.
inheritance(อินเฮอ'ริเทินซฺ) n. สิ่งที่รับช่วงมา,สิ่งที่สืบทอดมา,การรับช่วง,การสืบทอด,สิทธิในการรับมรดก,สิทธิในการรับช่วง, Syn. heritage,legacy, การสืบทอด เป็นศัพท์ที่ใช้ในภาษาเชิงวัตถุ (object-oriented language) เป็นคำสั่งให้ทำการคัดลอกกลุ่มรหัสคำสั่งได้ นักเขียนโปรแกรมจะชอบเพราะไม่ต้องพิมพ์กลุ่มคำสั่งนั้นซ้ำ แล้วซ้ำอีกบ่อย ๆ
internet(อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC , Infonews เป็นต้น) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล
reliever(รีลีฟ'เวอะ) n. ผู้ปลดปล่อย,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้รับช่วง
replace(รีเพลส') vt. แทนที่,สวมตำแหน่ง,ทำหน้าที่แทน,รับช่วง,ชดใช้คืน, See also: replaceability n. replaceable adj. replacer n.
replacement(รีเพลส'เมินทฺ) n. การแทนที่,การสวมตำแหน่ง,การทำหน้าที่แทน,การรับช่วง,การชดใช้คืน,บุคคลที่เข้าแทนคนอื่น,ของทดแทน
subagent(ซับเอ'เจินทฺ) n. ผู้รับช่วง,ตัวแทนช่วง,ผู้จำหน่ายช่วง., See also: subagency n. สำนักงานตัวแทนช่วง,การเป็นตัวแทนช่วง adj. กึ่งน้ำกึ่งบก,สะเทินน้ำสะเทินบก
subcontract(ซับคอน'แทรคทฺ) n. สัญญารับช่วง,สัญญารับเหมาช่วง. vt.,vi. ทำสัญญารับช่วง,ทำสัญญารับเหมาช่วง
succeed(ซัคซีด') vi. ประสบความสำเร็จ,บรรลุผล,เจริญ,รับช่วง,ตามหลัง,เกิดต่อเนื่อง. vt. เกิดต่อเนื่อง,ตามหลัง., See also: succeedable adj. succeeder n. succeedingly adv., Syn. achieve,fulfill,follow
succession(ซัคเซส'เชิน) n. การต่อเนื่อง,ลำดับ,การสืบมรดก,การรับช่วง,สิทธิการรับช่วง,สิทธิการสืบมรดก,ผู้สืบช่วงต่อ,ทายาท,ผู้สืบสันดาน,ผู้สืบตระกูล,ลักษณะต่อเนื่อง., See also: successional adj. successionally adv., Syn. cntinuatio
successive(ซัค'เซสซิฟว) adj. ต่อเนื่อง,เป็นลำดับ,ตามลำดับ,รับช่วง,ตามหลัง,ติด ๆ กัน., See also: successiveness n., Syn. consecutive,ensuing
successor(ซัค'เซสเซอะ) n. ผู้รับช่วง,ผู้สืบมรดก,ทายาท,ผู้สืบตระกูล,ผู้สืบสันดาน,สิ่งที่รับช่วง,สิ่งที่ต่อเนื่อง,ผู้ประสบความสำเร็จ., See also: successoral adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
heir(n) รัชทายาท,ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง
inherit(vt) รับมรดก,สืบสกุล,รับช่วง,สืบทอด
inheritance(n) มรดก,การสืบทอด,การสืบสกุล,การรับช่วง
replace(vt) แทนที่,สวมตำแหน่ง,รับช่วง
replacement(n) การรับหน้าที่แทน,การแทนที่,การรับช่วง,การสวมตำแหน่ง
succeed(vt) บรรลุผล,สืบต่อ,รับช่วง,เจริญ
succession(n) อันดับ,การสืบต่อ,ทายาท,การรับช่วง,ผู้สืบสันดาน
successor(n) ทายาท,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง,ผู้สืบตระกูล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subcontractingการทำสัญญารับช่วง [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
succeed (vi.) รับช่วงต่อ See also: ดำเนินต่อ, สืบทอด Syn. inherit
succeed to (phrv.) รับช่วงต่อ See also: ทำต่อ, สืบสานต่อ Syn. accede to
accession (n.) การรับช่วงต่อ See also: การสืบทอดต่อ Syn. inheritance
subcontract (n.) สัญญารับช่วง See also: สัญญารับเหมาช่วง
subcontract (vi.) ทำสัญญารับช่วง See also: ทำสัญญารับเหมาช่วง
succession (n.) การรับช่วงต่อ See also: การสืบทอดต่อ Syn. accession, inheritance
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We'd like to talk to you about taking over his contractเราอยากคุยกับคุณเกี่ยวกับการรับช่วงสัญญาของเขา
He said he's going to take over his family businessเขาบอกว่าเขาจะเข้ารับช่วงกิจการของครอบครัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take it away, Johnny!รับช่วงต่อเลย จอห์นนี่!
No, no, no.รับช่วงในสิ่งที่พวกเขาได้ทำไว้
It'll help you better prepare storing foods for the up and coming monsoon months.มันจะช่วยให้คุณเก็บอาหารได้ดีกว่า สำหรับช่วงเดือนมรสุมที่จะมาถึง
All right, hurry it up, it's time for my coffee break. Alright, sit down!โอเค รีบขึ้น ก็ถึงเวลาสำหรับช่วงพักดื่มกาแฟ ของผม โอเคนั่งลง
And now, Hal, if you will excuse us for a moment we wish to have a private conversation.และตอนนี้ฮัลถ้าคุณจะแก้ตัวเรา สำหรับช่วงเวลาที่เราต้องการที่ จะมี การสนทนาส่วนตัว
But never, not even for a moment, do I doubt that to take him back... is a perilous undertaking.แต่ไม่เคยไม่ได้สำหรับช่วง เวลาที่ฉันสงสัยว่าจะพาเขากลับ ... เป็นกิจการที่เต็มไปด้วยอันตราย
My father ran it until he passed away recently.พ่อของฉันก็รับช่วงต่อ จนกระทั่งท่านเพิ่งจะเสียไปเมื่อไม่นานนี้.
"The man I inherited it from was not the real Dread Pirate Roberts either."ผู้ชายที่ข้ารับช่วงเรือต่อมาก็ไม่ได้ชื่อโรเบิร์ตเหมือนกัน"
Torrio, the nephew, is taking over.ทอร์ริโอ หลานของเขาเป็นคนรับช่วงต่อ
We've been dropping the British Empire for the last six months.เราได้วางจักรวรรดิอังกฤษ สำหรับช่วงหกเดือน
The strange thing is... the strange thing is sometimes I think he's a littlejealous... of me taking over the campaign and that there.... สิ่งที่แปลกคือ สิ่งที่แปลกคือบางครั้ง ฉันคิดว่าเขาน้อยอิจฉา ... ของผมรับช่วงแคมเปญ และว่ามี
As, of course, he must...ซึ่งเขารับช่วง และที่แน่ๆ เขาต้อง
I'll get him for the summer, so everything's all right.ฉันรับช่วงตอนหน้าร้อน ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว -สมิธตี้
Swing by First Methodist, Tuesday nights.ได้เวลาสำหรับช่วง"ตัวต่อตัว"แล้ว
That's a record low for this time of year.ซึ่งเป็นสถิติที่ต่ำ สำหรับช่วงเวลานี้ของปี
Neither of us wanted the restaurant, but your Dad felt he had no choice but to take it.เราทั้งสองคนไม่อยากรับช่วงต่อ แต่พ่อของหลานคิดว่าเขาไม่มีทางเลือกก็เลยรับมันไป
What a beautiful comb.หวีสวยมากจริงๆ สำหรับช่วงเวลาที่มีความสุข ซายูริ
Thank you, sergeant. I'll take it from here.ขอบใจจ่า ฉันรับช่วงต่อเอง
Your father knew the risks the day he took the job.เพื่อรับช่วงต่อจากงานของคุณลุง
Steve's gonna have some competition now... because little bro's joining the family business.เพราะลูกชายคนเล็กกำลังจะเข้ามารับช่วงต่อกิจการของครอบครับแล้ว
If you want to groom a successor, there's Yoo Kang.ถ้าคุรต้องการหาคนรับช่วงต่อก็ยังมียูคังนี่ครับ
Girls need new surfboards or boogie boards or something for spring break.เด็กๆต้องมีเซิร์ฟบอร์ด หรือบูกี้บอร์ดสำหรับช่วงปิดเทอม
I respected him and learned from him so much, I followed this.ผมเคารพท่านและเรียนรู้จากท่านมาก ผมรับช่วงต่อในเรื่องนี้
I'm headed up there to,uh... collect an inheritance.ผมไปที่นั่น เพื่อ... รับช่วงมรดก
Sit by the phone, I'll take it from here.อยู่ที่นั่นล่ะ ฉันรับช่วงต่อเอง
I'll bet half the force has boats out there.พี่ชายฉันรับช่วงต่อ ฉันว่าตำรวจกว่าครึ่งจอดเรือที่นี่
And you can't seem to account for your whereabouts for most of the last 60 days.และคุณไม่มีพยานอ้างอิง สำหรับช่วง 60 วันที่ผ่านมา
Top producer of our time, he's been in hollywood for last 25 years he just came back, and he want to make a big film with you!โปรดิวเซอร์ระดับสูงของเราในเวลานี้ เขาอยู่ในฮอลี่วูด สำหรับช่วงเวลา25ปีที่ผ่านมา เขากลับมาแล้วก็อยากทำหนังฟอร์มยักษ์กับลูก
The NSA is stepping in. Bryce was CIA.เอ็นเอสเอจะรับช่วงต่อ
He visited the little gun shop that you inherited from your dad.มันไปที่ร้านปืนที่แกรับช่วงมาจากพ่อ
And then you could say: the proud son of these hills who tended his fathers flag and then you could say my name.แล้วคุณอาจจะพูดว่า ลูกชายที่น่าภูมิใจของทิวเขาแห่งนี้ ผู้รับช่วงภาระหน้าที่จากบรรพชน แล้วคุณก็ประกาศชื่อผม
So I decided for one summer to abandon Annie and trade her in for a brand-new persona...ดังนั้น ฉันจึงตัดสินใจ สำหรับช่วงฤดูร้อนนึง ปลดปล่อยแอนนี่ซะ และก็เปลี่ยนเธอเป็นคนใหม่
Because if she's not stopped she is going to kill again and if she really wants to take over that box business the next victim could be... you.เพราะว่าถ้าไม่หยุดเธอตอนนี้ เธอก็จะฆ่าอีก และถ้าเธอต้องการ จะรับช่วงธุรกิจของแกจริง ๆ เหยื่อรายต่อไปอาจจะเป็น...
You are rich, you have a good education, you could have gone into your father's business, instead you went outside all of that and became successful on your own, why?คุณก็รวยแล้ว คุณมีการศึกษาดี คุณรับช่วงธุรกิจต่อจากพ่อคุณก็ได้ แทนที่จะออกตะลอน ๆ อยู่แต่นอกบ้าน
I'm taking over Pinehurst,ผมจะรับช่วงไพน์เฮิร์สท์
CORA: Okay.เพราะงั้น นายอำเภอคิตแซปต้องรับช่วงต่อจากเรา
Chuck, look, you did a good job, but I'll take it from here, okay?ชัค, ฟังนะ นายทำได้ดีแล้ว แต่ฉันจะรับช่วงต่อเอง ตกลงมั้ย?
Mr. Scofield, although you're going to be anesthetized and should feel no significant pain, we will need to keep you awake for the duration of the procedure.คุณสโกลฟิลด์ ถึงแม้ว่าคุณจะเิริ่มหมดความรู้สึก และไม่มีความเจ็บปวดแล้วก็ตาม พวกเราก็ต้องทำให้ คุณตื่นอยู่ตลอดสำหรับช่วงเวลาของการผ่าตัด
And he's just continuing the cycle?และเขารับช่วงต่อเนื่องมาจากพ่อ
Floyd inherited the crest cottages from--ฟลอยด์ รับช่วงเครส คอทเทจ จาก..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รับช่วง
Back to top