ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รักษ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รักษ์*, -รักษ์-

รักษ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รักษ์ (v.) take care of See also: keep, watch over, tend, look after Syn. รักษา, ดูแล
รักษ์ (v.) protect See also: guard, defend Syn. รักษา, ป้องกัน
รักษ์ (v.) beware of See also: be careful Syn. รักษา, ระวังรักษา
รักษ์ (v.) cure See also: remedy, heal, treat (illness) Syn. รักษา, เยียวยา
English-Thai: HOPE Dictionary
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant)
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
bourbonism(บัวมะนิส'ซึม) n. ระบบศักดินาอย่างเด็ดขาด,ระบบอนุรักษ์นิยมอย่างมาก, See also: bourbonist n.
conservation(คอนเซอเว'เชิน) n. การสงวน,การเก็บรักษาไว้,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
conservationist(คอนเซอเว'เชินนิสทฺ) นักอนุรักษ์ธรรมชาติ
conservatism(คันเซอ'วะทิสซึม) n. ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษ์นิยม
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ
equery(เอค'วะรี) n. อัศวรักษ์,เจ้าหน้าที่ดูแลม้า,องครักษ์
gentleman-at-armsn. ตำรวจหลวง,องครักษ์กษัตริย์อังกฤษ
groom(กรูม) n. เจ้าบ่าว,คนเลี้ยงม้า,อัศวรักษ์,คนใช้ผู้ชาย. vt. แต่งตัว,ตกแต่ง,ทำให้สะอาดหมดจด,ดูแลม้า,เตรียมการ,เตรียมตัว., See also: groomer n.
guard(การ์ด) n.,vt. (ผู้) พิทักษ์,เฝ้า,ป้องกันรักษา,ดูแล,คุ้มครอง,ทหารยาม,องค์รักษ์., See also: guarder n., Syn. watch,oversee
guardsman(การ์ดซ'เมิน) n. ยาม,ทหารองครักษ์ = National Guard (ดู)
housecarl(เฮาซ'คาร์ล) n. ราชองค์รักษ์,ทหารประจำตัวขุนนาง
librarian(ไลแบร'เรียน) n. บรรณารักษ์., See also: librarianship n. ดูlibrarian
maintain(เมนเทน') vt. ผดุงไว้,ธำรงไว้,บำรุง,รักษาไว้,ค้ำ,เกื้อกูล,อนุรักษ์,ยึดมั่น,ออกค่าใช้จ่าย., See also: maintainable adj. maintainer n., Syn. continue,support,uphold ###A. cease
naturist(เน'เชอะริสทฺ) n. นักอนุรักษ์ธรรมชาติ., See also: naturism n.
old guard. old guardn. สมาชิกพวกอนุรักษ์นิยม,พวกหัวเห็ด,ทหารรักษาพระองค์ของนโปเลียน. -Old Guardism n.
old schooln. ฝ่ายอนุรักษ์นิยม, See also: oldschool adj.
torpedo(ทอร์พี'โด) n. ลูกตอร์ปิโด,องครักษ์,มือมีด,ผู้รับจ้างฆ่าคน vt. โจมตีหรือทำลายด้วยตอร์ปิโด pl. torpedoes
preserve(พรีเซิว์ฟว') vt. สงวน,ดำรง,ปกปักรักษา,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์. n. สิ่งที่ใช้สงวน,ยากันบูด,ของดอง,ของหมัก,บริเวณป่าสงวน., See also: preservability n. preservable adj. preservation n. preserver n., Syn. guard,m
royalist(รอย'อัลลิสทฺ) n. ,adj. (เกี่ยวกับ) สมาชิกพรรคอนุรักษ์กษัตริย์, See also: royalistic adj.
satyr(เซ'เทอะ) n. เทพารักษ์ที่อยู่ในป่า,มีรูปร่างกึ่งคนกึ่งแพะ ชอบหมุกมุ่นในตัณหาราคะ,ผู้ชอบหมกมุ่นในตัณหาราคะ,, See also: satyric,satyrical adj., Syn. lecher
sentinel(เซน'ทิเนิล) n. ยาม,คนเฝ้ายาม,ทหารยาม,ทหารองครักษ์, (คอมพิวเตอร์) เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ที่แสดงการเริ่มต้นหรือยุติลง. vt. เฝ้ายาม,ยืนยาม, Syn. sentry,guard,watch
sentry(เซน'ทรี) n. ทหารยาม,ทหารรักษาการณ์,ทหารองครักษ์,ทหารคุ้มกัน,ยาม., Syn. sentinel,guard,watch,warden
sylvan(ซิล'เวิน) adj. เกี่ยวกับป่า,มีต้นไม้มากมาย,ทำด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้. n. บุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่า,นางไม้,เทพารักษ์., Syn. silvan,silvan
tory(ทอ'รี) n.,adj. สมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมในอังกฤษหรือแคนาดา, See also: Toryish adj.
unenterprising(อัน'เอนเทอะไพรซิง) adj. ไม่มีจิตมุ่งมั่นหาความก้าวหน้า,ไม่กล้าได้กล้าเสีย,อนุรักษ์นิยม
wood nymphn. เทพารักษ์
English-Thai: Nontri Dictionary
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท,นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์
bibliographer(n) บรรณารักษ์
conservationist(n) นักอนุรักษ์
conservatism(n) ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษ์นิยม
conservative(adj) ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งอนุรักษ์เอาไว้,ซึ่งรักษาไว้
librarian(n) บรรณารักษ์
reservation(n) เขตสงวน,เขตอนุรักษ์,ทุนสำรอง,ข้อจำกัด
satyr(n) เทพารักษ์,คนตัณหาจัด,คนราคะจัด,คนลามก
sentinel(n) ทหารองครักษ์,ทหารยาม,คนเฝ้ายาม
sentry(n) ทหารยาม,ยาม,ทหารองครักษ์
yeoman(n) ชาวนาเจ้าของที่ดิน,ทหารฝ่ายพลาธิการ,องค์รักษ์,บริพาร,เสรีชน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Chief Aide-de-Camp Generalสมุหราชองครักษ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservationการอนุรักษ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservatismคติอนุรักษ์, อนุรักษนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
environmentalistนักอนุรักษ์สภาพแวดล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abridged dictionaryพจนานุกรมฉบับรวบรัด, พจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Adaptationฉบับดัดแปลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Aisleทางเดินระหว่างตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
All alongการเย็บกี่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Analytic cardบัตรจำแนก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Antiquarian bookหนังสือโบราณAntiquarian book หมายถึง หนังสือโบราณ เป็นหนังสือเก่าที่จัดพิมพ์ก่อน ปี ค.ศ. 1800 และรวมถึงหนังสือที่จัดทำในศตวรรษที่ 15 – 18 โดยเฉพาะหนังสือที่ทำขึ้นก่อน ปี ค.ศ. 1455 ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือทุกเล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากซึ่งนักสะสมหนังสือโบราณจะให้ความสนใจในการเก็บสะสม เนื่องจากความหายากของหนังสือและยิ่งถ้าหนังสือนั้นยังอยู่ในสภาพทีดีก็ยิ่งมีคุณค่ามากสำหรับการเก็บสะสม ตัวอย่างของหนังสือโบราณ เช่น หนังสือที่เขียนโดย Charles Dickens, Mark Twain เป็นต้น หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ผู้ขายหนังสือโบราณนำมาขาย โดยการประเมินราคาหนังสือ และมักขายโดยวิธีการประมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Arrangementการจัดลำดับเนื้อเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Authorshipการเขียนหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Best sellersหนังสือขายดี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bindingการเย็บเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Biological diversity conservationการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Boarder termคำที่กว้างกว่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bodyguardsองครักษ์ [TU Subject Heading]
Bookbindingการเย็บเล่มหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookletจุลสาร, อนุสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookseller and booksellingผู้ขายและการขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookstoreร้านขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Borrower cardบัตรสมาชิก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Brochureอัลปสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Captureเก็บเกี่ยว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Broad classificationการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆ (Broad classification) หมายถึง การจัดหมู่หนังสือโดยเลือกหมวดหมู่ใหญ่อย่างกว้าง ๆ มากกว่าเลือกหมวดหมู่ย่อย และพยายามใช้หมวดหมู่ย่อยให้น้อยที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก) จัดหมวดหมู่เบื้องต้นสำหรับหนังสือที่ห้องสมุดพึ่งได้รับ เพื่อเตรียมไว้สำหรับจัดหมวดหมู่ละเอียดต่อไป ข) เพื่อใช้ในห้องสมุดขนาดเล็กที่มีหนังสือหมวดหมู่ต่าง ๆ เป็นจำนวนไม่มากนัก จึงไม่จำเป็นต้องจำแนกทรัพยากรสารสนเทศอย่างละเอียด เช่น การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ อาจใช้เลขหมู่ 641.5 แทนการใช้เลขหมู่ 641.5945 สำหรับตำราอาหารอิตาเลียน เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Caldecott medalรางวัลเหรียญคัลดีคอตรางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) เป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่ผู้วาดภาพประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก สำหรับหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ดีเด่นที่สุดที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา โดยมอบรางวัลนี้ให้เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1938 เป็นต้นมา จากสมาคมเพื่อบริการห้องสมุดแก่เด็ก (Association for Library Service to Children) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) รางวัลนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 คือ แรนดอล์ฟ คัลดีคอต (Randolph Caldecott) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Card sorterแผงเรียงบัตรรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catalogแค็ตตาล็อก, บัญชีรายชื่อ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่มีภาพสินค้าเช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ ไฟฟ้า พร้อมรายละเอียดของสินค้าเพื่อเผยแพร่หรือสําหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Chapterตอน, ส่วน, บทหนึ่งของหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Children's dictionaryพจนานุกรมสำหรับเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Chronological arrangementการจัดเนื้อเรื่องตามลำดับวันเดือนปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catch lettersอักษรนำทางอักษรนำทาง (Catch letters) คือ ตัวอักษรซึ่งปรากฏอยู่ส่วนบนสุดของหน้ากระดาษในหนังสือพจนานุกรม อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นมีใจความเริ่มต้นด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใดและสิ้นสุดด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใด อักษรนำทางนี้นิยมพิมพ์เป็นกลุ่มละ 3 ตัวอักษร ในหนังสือบางเล่ม จัดทำอักษรนำทางเป็น 2 กลุ่ม คั่นด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ หรือ hyphen ( - ) ซึ่งจะแสดงคำแรกและคำสุดท้ายในหน้านั้น การใช้อักษรนำทางเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้หนังสือเล่มนั้น เพราะผู้ใช้สามารถทราบได้ทันทีว่าคำที่ต้องการค้น อยู่ที่หน้าใดของหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catchwordคำนำทางคำนำทาง (Catchword) คือ คำหรือบางส่วนของคำที่พิมพ์เป็นตัวหนาหรือตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์หรือของหน้าในพจนานุกรมหรือสารานุกรม โดยเป็นคำซ้ำกับคำที่ปรากฎเป็นคำแรกและ/หรือเป็นคำสุดท้ายในคอลัมน์หรือบนหน้ากระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรนำทาง (Catch letters) แต่แทนที่จะเป็นตัวอักษร ก็ระบุคำนั้นทั้งคำในต้นฉบับตัวเขียนในยุคกลางและในยุคต้น ๆ ของการพิมพ์หนังสือ จะระบุคำหรือบางส่วนของคำที่ปรากฎที่ส่วนล่างของหน้าสุดท้ายของกระดาษที่พับเรียงกัน 1 ยก (ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น) และพิมพ์คำแรกที่ปรากฎในหน้าแรกของกระดาษในยกต่อไป ช่วยให้ผู้เย็บเล่มจัดเรียงลำดับหน้าหนังสือได้ถูกต้อง และเพื่อให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นเริ่มต้นด้วยคำใดสิ้นสุดด้วยคำใด บางทีในหนังสือสารานุกรมจะระบุคำนำทางไว้ในหน้าหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าหน้านั้นเป็นเรื่องใด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Citation footnoteเชิงอรรถอ้างอิง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Claimการทวง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Clip artคลิปอาร์ต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Collationบรรณลักษณ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Collectionทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Composerผู้แต่งทำนองเพลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computerคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bodyguard (n.) องครักษ์ See also: คนคุ้มกัน, ราชองครักษ์ Syn. watchman, guard
conservancy (n.) การอนุรักษ์ธรรมชาติ
conservancy (n.) องค์กรที่ทำหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติ
conservation (n.) การอนุรักษ์ธรรมชาติ
conservationist (n.) นักอนุรักษ์ธรรมชาติ Syn. environmentalist
conservatism (n.) หลักปฏิบัติของนักอนุรักษ์
conservative (n.) คนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม
conservative (adj.) ที่เป็นอนุรักษ์นิยม Syn. traditional, conventional
ecologist (n.) นักอนุรักษ์นิยม
equerry (n.) ราชองครักษ์ See also: ทหารองครักษ์, ข้าราชบริพารของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในราชสำนักอังกฤษ
librarian (n.) บรรณารักษ์
librarian science (n.) บรรณารักษ์ศาสตร์
librarianship (n.) ตำแหน่งบรรณารักษ์
librarianship (n.) บรรณารักษ์ศาสตร์ Syn. librarian science
library science (n.) บรรณารักษ์ศาสตร์ Syn. library science
preservationist (n.) นักอนุรักษ์นิยม Syn. ecologist
right (n.) พรรคอนุรักษ์นิยม See also: พรรคฝ่ายขวา Syn. conservative
right wing (n.) พรรคการเมืองอนุรักษ์นิยม
right-wing (adj.) อนุรักษ์นิยม Syn. conservative, reactionary
right-winger (n.) ผู้อนุรักษ์นิยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The storekeeper said it was the only one of its kind he had ever had in stock.ภัณฑารักษ์กล่าวว่ามันเป็นเพียงคนเดียวของชนิดที่เขาเคยมีในสต็อก
I've never seen one like it. Neither had the storekeeper who sold it to the boy.ผมไม่เคยเห็นคนชอบมัน ไม่ได้ภัณฑารักษ์ที่ขายมันให้กับเด็ก
If I should fail to return from the unknown, the whole future of our civilization may be yours to preserve or destroy.ถ้าฉันไม่สามารถกลับจากนิรเเดน อนาคตความศิวิไลซ์ของพวกเรา อยู่ที่เธอจะอนุรักษ์หรือทําลายมัน
There's one good thing about a reactionary president:แน่นอนมีสิ่งหนึ่งที่ดี เกี่ยวกับประธานอนุรักษ์: เขาไม่ได้ลงไปในอาหารเพื่อ สุขภาพ
Brooks, how long have you been librarian?บรูคส์ว่านานแค่ไหนที่คุณได้รับบรรณารักษ์?
I come here in '05, and they made me librarian in 1912.ฉันมาที่นี่ใน '05 และพวกเขาทำให้ฉันบรรณารักษ์ในปี 1912
Another activist, Maguire.พวกหัวอนุรักษ์นะค่ะ แมกไกวร์
Activist, yes.พวกหัวอนุรักษ์ ใช่สินะ
No. He's conservative, like half of America is conservative.ที่เขาเป็นอนุรักษ์นิยมเช่นเดียวกับครึ่งหนึ่งของอเมริกาเป็นอนุรักษ์นิยม
Republican and Democrat, liberal and conservative alike... stunned and saddened by the circumstances surrounding... the death of Senator Jackson, as well as the death itself.รีพับลิกันและเดโมแครเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน ... ตะลึงและเศร้าใจสภาพแวดล้อม ... การตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิกเช่นเดียวกับการตายของตัวเอง
These conservatives don't care if you're a pig, just if you're a fag.พรรคอนุรักษ์นิยมเหล่านี้ไม่สนใจว่าคุณหมูเพียงถ้าคุณกำลังอ่อนล้า
You are a priest, but once you were a Musketeer.เจ้าเป็นพระ แต่ก็เคยเป็นราชองครักษ์
Let us pretend as if I am king and you are... the captain of my Musketeers.ข้าเป็นกษัตริย์ และเจ้า คือหัวหน้าองครักษ์
I am honored that you have granted my request... for a commission in the Musketeers, that I may follow my father and you.เป็นเกียรติที่ท่านรับข้าเข้าหน่วยองครักษ์ ตามรอยพ่อข้าและตัวท่าน
Raoul, son of Athos, had withdrawn his request to join the Musketeers.ราอูลถอนใบสมัครเข้าหน่วยองครักษ์
I understand that there was an incident at the Musketeer's gate... where a man came intent on killing me.ได้ยินว่าเกิดเรื่องที่ด่านราชองครักษ์ มีคนบุกเข้ามาจะสังหารข้า
Musketeers! Salute!ราชองครักษ์ ทำความเคารพ
I'm a preservation architect.ฉันเป็นอนุรักษ์สถาปนิก
We want people to hear our originals.-แต่เราเป็นวงอนุรักษ์
Believe me, I'd like to even the score with a few of those red guards myself.เชื่อข้าเถอะ... ข้าอยากลุยกับองครักษ์ใจจะขาด
Fire in front. Palace guard at your back.ไฟอยู่ข้างหน้า องครักษ์อยู่ข้างหลัง
Which was why this bohemian from California was on her way to the most conservative college in the nation.ด้วยเหตุนี้สาวศิลป์รักอิสระจากแคลิฟอร์เนีย จึงไปวิทยาลัย ที่อนุรักษ์นิยมที่สุดในประเทศ
Seated Scribe. Egypt. 2,400 B.C."อารักษ์นั่ง" อียิปต์ 2,400 ปีก่อนคริสตกาล
King Ludwig II, a fan of Wagner, built this castle for his lover.King Ludwig ll ได้บอกกับองครักษ์ชื่อ Wagner เพื่อให้เขาสร้างปราสาทหลังนี้ให้กับมเหสีของเขา
Come on, Your Highness. You don't want to let your guard down.มานี่สิ องค์หญิง องค์หญิงไม่ควรทำให้องครักษ์เสียใจ
Guard... down? Thank you.องครักษ์จะเสียใจ ขอบคุณ
Well, I appreciate that he's a good soldier.ข้ารู้จักสำนึกในบุญคุณ และเขาก็เป็นองครักษ์ที่ดีคนหนึ่ง
Where are the guards?ทหารองค์รักษ์อยู่ที่ไหน?
You are to guard them. You are not to enter their tents or speak to them.พวกเจ้าเป็นเพียงทหารองครักษ์ ห้ามพวกเจ้าเข้าไปยังที่พัก หรือ พูดคุยกับองค์หญิงอีก
Oh, my gosh. He's gonna lower the hammer on Shang.โอ,ข้าแต่เทพารักษ์ ข้าว่าเขาต้องถูกชางทุบด้วยฆ้อนแน่ๆเลย
You get to be Prince Charming and we're the two wimps in wigs.แกเหมือนเป็นเจ้าชาย ชาร์มมิ่ง และเราสองคนเหมือนกับองค์รักษ์
Fucker. Fuck! Shit!ผมดีใจที่เราอนุรักษ์ ส่วนนึงของที่ดินผืนนี้ได้
Absolutely. But do I care about saving the open spaces?แต่ฉันห่วงใยเรื่อง อนุรักษ์โอเพ่นสเปซมั้ย ฉันห่วง
I wanted to thank you for what you did with the oak tree.ขอบคุณที่คุณพยายาม อนุรักษ์ต้นโอ๊กที่มิลเลอร์สแควร์ไว้ ฉันปีนมันเล่นตั้งแต่ยังเด็กๆ
And I think it's entirely possible for your engineering firm to have jobs for people, preserve open spaces, have contracts, do the...และอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว รับเหมางาน และทำ...
This new mall is going to be very Eco-friendly.ห้างที่สร้างขึ้นจะอนุรักษ์ธรรมชาติ
Do you know what the Preservation Room is for?นายรู้ไม๊ ว่าห้องอนุรักษ์มีไว้ทำไม?
Now, when the case needs work they take it out of the vault, directly across the hall and into the Preservation Room.เมื่อเขาไม่ตั้งแสดงหรือไม่เก็บในห้องนีรภัย. ทีนี้, เมื่อเขาต้องการตรวจสอบ เขาก็ย้ายออกจากตู้นิรภัยข้ามไปอีกฝั่ง เข้าไปใน ห้องอนุรักษ์.
But we'll make our way to the Preservation Room, where there's much less security.เมื่อยามสับสนโดยแขก VIP ชั้นบน. เราก็หาทางเข้าไปในห้องอนุรักษ์ ซึ่งตอนนั้นมียามน้อยมาก.
Preservation...เอ่อ... ห้องอนุรักษ์...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รักษ์
Back to top