ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระยะไกล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระยะไกล*, -ระยะไกล-

ระยะไกล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระยะไกล (n.) long distance See also: lengthy distance Ops. ระยะใกล้
ระยะไกล (adj.) faraway See also: distant Ops. ระยะใกล้
English-Thai: HOPE Dictionary
distance(ดิส'เทินซฺ) n.ระยะทาง,ระยะทางไกล,ช่วงเวลา,จุดหรือบริเวณที่อยู่ไกล,ทางไกล. vt. ทิ้งระยะไกล, Syn. length,space,remove
harrier(แฮ'ริเออะ) n. สุนัขล่าสัตว์พันธุ์หนึ่ง,ผู้วิ่งแข่งระยะไกล,ผู้ปล้นสะดม,ผู้รบกวน,เหยี่ยวจำพวก Citrus
remote batch processingการประมวลผลแบบกลุ่มระยะไกลหมายถึง การประมวลผลแบบเป็นกลุ่มที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงผลไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน การป้อนข้อมูลทุกอย่างทำจากเครื่องปลายทาง (terminal) ที่อยู่ห่างไปจากบริเวณที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลทำได้โดยผ่านสายโทรศัพท์ สายเคเบิล ไมโครเวฟ หรือดาวเทียม การแสดงผลอาจออกผลได้ทั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือที่เครื่องปลายทางดู batch processing ประกอบ
remote consoleส่วนเฝ้าคุมระยะไกลจอเฝ้าคุมระยะไกลหมายถึง จอภาพหรืออุปกรณ์อื่นที่ผู้ควบคุมการดำเนินการของเครื่อง ใช้สั่งงาน เช่น ส่งข้อมูลเข้าเครื่อง หรือสั่งให้เครื่องเริ่มกระทำการ (execute) แต่เนื่องจากอุปกรณ์นี้อยู่ห่างจากตัวเครื่อง การควบคุมจึงต้องมีสายการสื่อสารเชื่อมโยงติดต่อกัน
remote controlการควบคุมระยะไกล (เช่นการ ควบคุมขีปนาวุธด้วยสัญญาณวิทยุ), See also: remote-control adj.
remote terminalเครื่องปลายทางระยะไกลหมายถึง เครื่องปลายทางที่อยู่ห่างออกไปจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องด้วยระบบการสื่อสาร เช่น ทางสายโทรศัพท์ เคเบิล ดาวเทียม ฯลฯดู terminal ประกอบ
telephoto(เทล'ละโฟโท) adj. เกี่ยวกับการสร้างเลนส์และการถ่ายภาพในระยะไกล,เกี่ยวกับ telephotography
telephotograph(เทลละโฟ'โทกราฟ) n. โทรภาพ,ภาพจากการถ่ายทอด,ภาพที่เกิดจากการใช้เลนส์ถ่ายภาพในระยะไกล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
remote-ระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
remote batch processingการประมวลผลแบบกลุ่มระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
remote console๑. ส่วนเฝ้าคุมระยะไกล๒. จอเฝ้าคุมระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
remote control languageภาษาควบคุมระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
remote terminalเครื่องปลายทางระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coachingการขนส่งผู้โดยสารระยะไกล [TU Subject Heading]
Geo-Informaticsระบบภูมิสารสนเทศ, ระบบภูมิสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่รู้จักกันมากขึ้น สำหรับ หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และติดตามทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากร ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบบภูมิสารสนเทศได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่  การรับรู้จากระยะไกล (Remote sensing) ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS - Global Positioning System) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS - Geographic  information Systems ) [Assistive Technology]
ionosphereไอโอโนสเฟียร์, ชั้นบรรยากาศถัดขึ้นไปจากมีโซสเฟียร์จนถึงระยะประมาณ 800 กิโลเมตร เป็นชั้นที่มีความสำคัญต่อการสื่อสารระยะไกล ๆ เพราะบรรยากาศชั้นนี้สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุทำให้สามารถส่งสัญญาณคลื่นวิทยุได้เป็นระยะพัน ๆ กิโลเมตร อุณหภูมิของอากาศชั้นนี้จะเริ่มสูงขึ้นและเปลี่ยนแ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
long-sightedness [hypermetropia]สายตายาว, อาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตาสั้น (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาใกล้กว่าปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนน้อยกว่าปกติจึงทำให้มองดูวัตถุระยะใกล้ไม่ชัดเจนเพราะภาพของวัตถุไปตกหลังจอตา แต่มองดูวัตถุระยะไกลได้เหมือนคนปกติ (ตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนใ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Remote accessการเข้าถึงระยะไกล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Remote controlการควบคุมเครื่องระยะไกล [TU Subject Heading]
remote terminalเครื่องปลายทางระยะไกลอุปกรณ์ประกอบด้วยจอภาพและป้นพิมพ์ หรืออุปกรณ์รับข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้สำหรับสื่อสารติดต่อรับส่งข้อมูลกับคอมพิวเตอร์จากที่ที่อยู่ห่างไกล โดยที่การสื่อสารข้อมูลนั้นจะต้องใช้ระบบโทรคมนาคมที่เหมาะสม [คอมพิวเตอร์]
Wide Area Network (WAN)เครือข่ายระยะไกล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Wide Area Network เครือข่ายระยะไกล [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fogbank (n.) ชั้นของหมอกที่มองจากระยะไกล
long-range (adj.) ใช้ยิงระยะไกล
radio-controlled (adj.) ซึ่งควบคุมด้วยสัญญาณวิทยุจากระยะไกล
remote control (n.) เครื่องควบคุมระยะไกล Syn. remote, radio-circuit control
telephoto (adj.) เกี่ยวกับการสร้างเลนส์และการถ่ายภาพในระยะไกล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not feeling remotely confident that we're right.ฉันไม่ได้รู้สึกมั่นใจจาก ระยะไกล ว่าเรากำลังถูกต้อง
It's over half a mile away.ระยะไกลเกินครึ่งไมล์เชียวนะ
I went on a long-range patrol, sir.ผมออกไปลาดตระเวนระยะไกล
Destruction paths, payloads, aim points, bias, rate of burn, trajectories, telemetry.เส้นทางการทำลายน้ำหนักในการบรรทุกจุดมุ่งหมายอคติอัตราการเผาไหม้ไบมาตรวัดระยะไกล
Giuseppe. Giuseppe. Long-distance call.เซปเป เซปเป โทรระยะไกล
They can see you coming from a mile away.พวกเขาจะเห็นเรา จากระยะไกลเป็นไมล์
43 separate remote cameras show exactly the same event.43 กล้องระยะไกลแยกต่างหาก แสดงว่าเหตุการณ์เดียวกัน
Something with one hell of a range!- เป้าต้องอยู่ระยะไกลมากเลยนะเนี่ย
He's got a man open deep downfield.เขาเห็นคนว่างอยู่ที่กลางสนามระยะไกล
About how far in would you say, Briggs?บอกสิ ระยะไกลเท่าไหร่จากจุดที่นายพูด บริ๊ค?
When the sun sets, you can't tell if it's a dog or a wolf from a distance.เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน เธอไม่สามารถบอกได้ว่า มันเป็นหมาหรือหมาป่า จากระยะไกล
Captain- Well, he did spot the dog's license from a block away.- ผู้กอง... - เอ่อ เขาเห็นป้ายชื่อเจ้าของสุนัขในระยะไกล
Swimming long distances, up to 60 miles, to find the ice.การว่ายน้ำระยะไกลถึง 60 ไมล์เพื่อที่จะหาพื้นน้ำแข็ง
Now who doesn't have a sense of humor?เสียงกรีดร้องจากระยะไกลเหรอ?
Remote trigger. If something goes wrong she diesควบคุมระยะไกล ถ้ามีอะไรเธอตายแน่
Doubler pushes it out to 300mm, but who's counting?ยังมีเลนส์ระยะไกลขนาด 300 มม. ไม่รู้ว่าเขาวัดขนาดกันยังไง
Damn it, Goi, cease fucking fire!ให้ตายสิ, กอย, มันยีงมาจาก ระยะไกล!
It's an RX-77 long-range audio transmitter.เครื่องส่งสัญญาณระยะไกล RX77
Oh, the remote control thing.อ๋อพวกเครื่องควบคุมระยะไกล
Yeah, the remote control thing.ก็นั่นแหละพวกเครื่องควบคุมระยะไกล
The cross-country course.หลักสูตรวิ่งระยะไกลไง
Better warm up the shuttle's long-range transmitter.เราต้องอุ่นเครื่องเครื่องส่งสัญญาณ ระยะไกลของยานก่อน
...planes that can transmit remote television pictures... of Iraqi ships and other targets.#.. แผนการที่สามารถ ส่งภาพระยะไกล ของเรือรบจากอิรักและเป้าหมายอื่นๆ#
And these copied cells contain remote access functionality.พวกเซลล์เลียนแบบเหล่านี้ Nจะมีตัวควบคุมระยะไกลแฝงอยู่
Prepare for a systems' override.เตรียมเข้าระบบควบคุมระยะไกล
Yeah, i've got three charges and a remote detonator.ผมมีระเบิด 3 อันและตัวจุดระเบิดระยะไกล
Then we simply launch the invasion from farther out at sea.จากนั้นเราค่อยจัดการเริ่ม การบุกจากระยะไกล
Our network doesn't pport remote modules.ระบบของเราไม่รองรับการควบคุมระยะไกล
From far away, the sound of Dragunov sounds like a whistleจากระยะไกล.. เสียงกระสุนฝ่าลม ฟังคล้ายเสียงนกหวีด
And I wouldn't have told you all the shit that I have if I didn't think this was moving towards something more.แล้วสิ่งที่ผมไม่ได้บอกคุณ ผมไม่เคยทำเรื่องระยำ ถ้าผมไม่คิดถึงจุดมุ่งหมาย บางอย่างในระยะไกล
Invade and operate my systems remotely.บุกรุกและจัดการระบบของผมได้จากระยะไกล
Once Master Windu has invaded the capital, you will bomb it from afar.ทันทีที่อาจารย์วินดูบุกรุกเข้ามายังเมืองหลวง เจ้าจะระเบิดมันจากระยะไกล
I want full searches of anything that even remotely matches the description.ค้นหาให้ทั่ว - แม้แต่ภาพถ่ายระยะไกล
A long-Haul truckerคนขับรถบรรทุกระยะไกล
To shoot from that distance you'd need a rifle with a really long barrel.ถ้าลองปืนนั่นยิงได้จากระยะไกลขนาดนั้น มันก็ต้องเป็นปืนยาวไรเฟิลแน่นอน
I'm going to try and dismantle him remotely.ผมจะพยายามแยกส่วนมันจากระยะไกล
Wide receiver, mostly, and I'm pretty good.เป็นผู้รับระยะไกล ส่วนมาก แล้วผมก็ค่อนข้างเก่งด้วย
In fact, I'm also a trained sniper.จริง ๆ ฉันยังฝึกการยิงระยะไกลด้วย
I hate, hate, hate this merger because I hate long-distance relationships.ฉัน เกลียด เกลียด เกลียด ไอ้ยุบรวมนี่ เพราะฉันเกลียด ความสัมพันธ์ระยะไกล
[distant phones ringing][โทรศัพท์ดังระยะไกล]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระยะไกล
Back to top