ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระบิล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระบิล*, -ระบิล-

ระบิล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบิล (n.) pattern See also: model, example Syn. อย่าง, ฉบับ
ระบิล (n.) story See also: matter, affair Syn. เรื่อง, ความ
ระบิลเมือง (n.) law and customs
English-Thai: HOPE Dictionary
atrabilous(เอทระบิล'ลัส) adj. เศร้าหมอง, ระทมทุกข์, มีอารมณ์ไม่ดี., Syn. atrabiliar
impenetrability(อิมเพนนิทระบิล' ลิที) n. การผ่านเข้าไปไม่ได้, การไม่สามารถผ่านเข้าไปได้
memorabilia(เมมเมอระบิล'เลีย) n.,เรื่องหรือเหตุการณ์ที่ควรจำ
protest(โพรเทสทฺ') vt.,vi. คัดค้าน,ประท้วง,ประกาศยืนยัน,ยืนยัน,เสนอแย้ง,ปฏิเสธชำระ (บิล) n. (โพร'เทสทฺ) การคัดค้าน,การประท้วง,การปฏิเสธการชำระบิล,คำร้อง., See also: protester n. protestingly adv., Syn. objection
separability(เซพ'พะระบิล'ลิที) n. ความสามารถที่จะแยกออกจากกันได้,ลักษณะทีแยกออกจากกันได้
wearability(แว'ระบิล'ลิที) n. ความทนต่อการใช้สอย,การทนต่อการสวมใส่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระบิล
Back to top