ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รวมกำลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รวมกำลัง*, -รวมกำลัง-

รวมกำลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวมกำลัง (v.) mobilize (one´s) forces See also: muster (one´s) strength
รวมกำลัง (v.) mobilize (one´s) forces See also: muster (one´s) strength
English-Thai: HOPE Dictionary
concentrate(คอน'เซินเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates} vt.,vt. รวม,เพ่งเล็ง,รวมศูนย์,รวมกำลัง,อัดแน่น,ทำให้แน่น,ตั้งอกตั้งใจ,สำรวมความคิด. n. สิ่งที่อัดแน่น,สิ่งที่เข้มข้น, See also: concentrative adj. ดูconcentrate concentrator n. ดูconcent
consolidate(คันซอล'ลิเดท) {consolidated,consolidating,consolidates} vt. ทำให้แข็งแรง,ทำให้มั่นคง,รวบรวมกำลัง,รวบรวมเข้าด้วยกัน. vi.รวม,รวมเข้ากัน., See also: consolidator n. ดูconsolidate, Syn. combine ###A. weaken
consolidation(คันซอลลิเด'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การรวบรวมกำลัง,การรวมเข้าด้วยกัน, See also: consolidative adj. ดูconsolidation
pool(พูล) n.,vt. (ทำให้เป็น) แอ่งน้ำ,สระน้ำ,บ่อน้ำ,กองเลือด n. เงินกองกลางในการพนัน,เงินเดิมพันทั้งหมด,เงินกงสี,จำนวนรวม,การแทงบิลเลียดที่ผู้ชนะได้เงินกองกลางทั้งหมด,ผลประโยชน์รวม,กองทุน,การรวมกำลังในการทำธุรกิจเพื่อขจัดคู่แข่งขัน vt.,vi. รวมกลุ่ม,ใส่เข้ากองกลาง
rally(แรล'ลี) vt. ชุมนุม,รวบรวม,ระดมพล,รวมกำลัง,สำรวม,ปลุกระดม,ปลุกเร้าจิตใจ. vi. รวมกัน,มาช่วยเหลือ,หายเป็นปกติ,ตีโต้,ตีลูกกลับ,แลกหมัด. n. การชุมนุม,การรวบรวม,การระดมพล,การสำรวม,งานชุมนุม,การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล,การโต้กลับ,การตีลูกกลับ,การแลกหมัด,การสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา
vertical(เวอ'ทิเคิล) adj. ซึ่งตั้งตรง,ซึ่งตั้งฉากกับแนวราบของขอบฟ้า,ตรงดิ่ง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนจุดสุดยอด,ตามยาว,เกี่ยวกับกระหม่อม,เกี่ยวกับกลางกบาล,เกี่ยวกับการรวมกำลังผลิต หรือจำหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง n. สิ่งที่ตั้งตรง,ตำแหน่งที่ตั้งตรง,แนวตั้งฉาก คำศัพท์ย่อย:
English-Thai: Nontri Dictionary
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
marshal (vi.) รวมกำลัง See also: ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง Syn. assemble, combine Ops. divide
marshal (vt.) รวมกำลัง See also: ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง Syn. assemble, combine Ops. divide
join forces with (phrv.) รวมกำลังกับ See also: ร่วมสนับสนุนกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ground forces have been assembled in countries throughout the globe.มีการรวบรวมกำลังพลทหาร ในทุกประเทศทั่วโลก จำนวนเป็นร้อยหรือพัน
The machines have gathered an army, and as I speak that army is drawing nearer to our home.พวกเครื่องจักรได้รวบรวมกำลังพลแล้ว และ... ... กองทัพของพวกมันก็เข้าใกล้บ้านของพวกเราแล้ว
Let's gather the Death Dealers and go back.เราควรรวบรวมกำลังและกลับขึ้นไป
Lundy's mobilizing every agency in 5 counties. We're closing in.ลันดี้รวบรวมกำลังจาก 5 เขต เรากำลังใกล้เข้าไป
Concentrate all your attention on finding him!รวบรวมกำลังแล้วไปหาเขาให้เจอ!
I heard they're putting together a search party for Vicki.ฉันได้ยินว่า พวกเขารวมกำลังกัน ออกตามหาวิคกี้
There's an aboriginal horde out there massing for an attack.พวกป่าเถื่อนกำลังรวบรวมกำลัง เตรียมการโจมตีเรา
Our future, both as individuals and as a collective is upon us.อนาคตของพวกเรา ทั้งของแต่ละคน และโดยส่วนรวมกำลังรอคอยเบื้องหน้า
Do you really think Wirye Palace and His Majesty... would ever be able to join forces?ท่านคิดจริงไหมว่าวังวีรีและฝ่าบาท... จะสามารถรวมกำลังกันได้?
Are you going to join forces with Goguryeo?ท่านพ่อจะเข้ารวมกำลังกับโกคูรยอหรือ?
Reinforcements!จัดทัพใหม่ รวมกำลังกัน
Pledge fealty to King Renly and move south to join our forces with his.ถวายสัตย์แด่กษัตริย์เ็ร็นลีย์ และเดินทัพลงใต้ เพื่อรวมกำลังกับเขา
Well, I suppose I can muster up some strength.สงสัยฉันคงต้องรวบรวมกำลังแล้ว
I knew that merger was coming.ฉันรู้ว่าการควบรวมกำลังจะมาถึง
Merger paperwork's on the way.การควบรวมกำลังดำเนินการต่อไป
And if we don't get our act together, we're gonna lose, and then that's gonna be it.และถ้าเราไม่รวมกำลังกัน พวกเราแพ้แน่ และหลังจากนั้นมันก็จบ
It was actually a really good bonding experience for us and the humans.อันที่จริง เราเข้ารวมกำลังกับพวกมนุษย์
I'll have 250 men assembled and ready to storm the fort in a matter of hours.ข้ารวบรวมกำลังพลได้ 250 คน และพร้อมที่จะระดมยิงป้อมปราการได้ทันที
The SCPD have already mobilized.หน่วย SCPD รวบรวมกำลังแล้ว
Maybe the Iranians have finally gotten their act together.บางที พวกอิหร่าน อาจรวบรวมกำลังได้
Which is why we need to concentrate our efforts, Bryce.ซึ่งคือสาเหตุที่เราต้อง รวบรวมกำลังคนของเรา ไบรซ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รวมกำลัง
Back to top