ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รดี*, -รดี-

รดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รดี (n.) pleasure See also: amusement, satisfaction, contentment Syn. รติ, ความยินดี, ความชอบใจ
รดี (n.) love See also: sexual passion, affection Syn. รติ, ความรัก, ความกำหนัด
English-Thai: HOPE Dictionary
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
down-bow(ดาวน์'โบ) n. การดีดลง,การตีลง
grindelia(ไกรดี'เลีย) n. พืชไม้ดอกสีเหลือง
harpsichordn. เปียโนโบราณที่เล่นโดยการดีดสาย., See also: harpsichordist n.
picking(พิค'คิง) n. การเลือก,การสรร,การคัด,การขุด,การแคะ,การจิก,การเด็ด,การเก็บ,การดีดสายเครื่องดนตรี,สิ่งที่ถูกเลือก (คัด,ขุด...) ,สิ่งที่เก็บขึ้นมาได้,อัฐิที่ยังเผาไม่หมด,ของโจร, See also: pickings n.,pl. สิ่งที่ควรเก็บสะสมไว้,ผลกำไรที่ได้มาโดยทุจริต
yellow feverโรคติดต่อร้ายแรงและฉับพลันเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีอาการดีซ่านอาเจียนและเลือดออก., Syn. yellow jack
English-Thai: Nontri Dictionary
ejection(n) การดีดตัวออก,การปล่อยไป,การไล่ออก,การพุ่งออก
eloquence(n) ความมีคารมคมคาย,โวหารดี,การพูดเก่ง,การพูดคล่องแคล่ว
eloquent(adj) มีคารมคมคาย,มีโวหารดี,พูดเก่ง,พูดคล่องแคล่ว
flip(n) การดีด,การกระตุก,การบิด,การหยิก,การฟาด,การหวด,การสะบัด
rebound(n) การดีดกลับ,การสะท้อนกลับ,การเด้งกลับ,การตอบสนอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diesel cycleวัฏจักรดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muscular Dystrophyมัสคูล่ารดีสโทรฟี่; มัสคิวล่าร์ ดิสโทรฟี; กล้ามเนื้ออ่อนกำลัง; มัสคูลาร์ ดีสโทรฟี, โรค; กล้ามเนื้อฝ่อ; กล้ามเนื้อเหี่ยว; โรคกล้ามเนื้อพิการ; กล้ามเนื้อลีบ; กล้ามเนื้อหด [การแพทย์]
Preferred stockหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทมีสิทธิพิเศษบางประการดีกว่าหรือด้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ สิทธิที่จะได้เกี่ยวกับการได้รับเงินปันผลหรือได้รับเงินค่าหุ้นคืนเมื่อเลิกบริษัทก่อนหุ้นสามัญ สิทธิของผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะมีมากน้อยเพียงใดจะมีการกำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือโดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นบุริมสิทธินั้น [ตลาดทุน]
PRODESIGN II (Computer program)โปรดีไซน์ 2 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go about (phrv.) อาการดีขึ้น Syn. get about, get round
pizzicato (adj.) ซึ่งเล่นด้วยการดีดสาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What do you recommend I do?คุณจะแนะนำให้ฉันทำอะไรดี
What am I suppose to tell him this time?ฉันควรจะบอกเขาว่าอะไรดีล่ะตอนนี้
What am I supposed to do?ฉันควรจะทำอะไรดี
What should I ware?ฉันควรใส่อะไรดี
What are we supposed to do now?พวกเราควรจะทำอะไรดีตอนนี้
Won't it be nice to get out of school for a bit?จะไม่เป็นการดีหรือที่จะได้ออกจากโรงเรียนไปชั่วขณะ
What do you think we should do?คุณคิดว่าพวกเราควรจะทำอะไรดี?
What do you propose we do?คุณจะเสนอให้พวกเราทำอะไรดีล่ะ?
Probably best not tell anyone about thisอาจเป็นการดีที่สุดที่จะไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้
Maybe it would be best to get some advice from…บางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
I can't afford better foodฉันไม่สามารถซื้ออาหารดีๆ ทานได้
What am I supposed to say?ฉันควรจะพูดอะไรดีล่ะ?
May I take your order?คุณจะสั่งอะไรดี?
It’s nice to have a guy living next door that we can count onเป็นการดีที่มีหนุ่มสักคนอาศัยอยู่ถัดไป ที่พวกเราสามารถพึ่งพาได้
It's better not to get involved in those situationsเป็นการดีกว่าที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างนั้น
It's best to write everything clearly on paperเป็นการดีที่สุดที่จะเขียนทุกสิ่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Business is much better. Nobody interferes with us any more.กิจการดีๆซักที่ ไม่มีใครมาก่อกวน
Oh, and by the way, it would be very decent of you if you didn't mention this little visit to your revered husband.อ้อ อีกอย่าง... คงจะเป็นการดีถ้าคุณจะไม่เอ่ยถึง การพบกันครั้งนี้ให้สามีคุณฟัง
Well after a meal there's nothing like a good cigar.เอ้า หลังอาหาร ไม่มีอะไรดีเท่าซิการ์ดีๆ สักมวน
We're being swallowed.เรากำลังถูกกลืนกิน สิ่งที่เราจะทำ อย่างไรดี
Great. What shall we do?โอ้ดี สิ่งที่เราจะทำอย่างไรดี
Chief Brody's office. The medical inspector.ออฟฟิศสารวัตรโบรดี้ค่ะ เจ้าหน้าที่ชันสูตร
Chief Brody, you are uptight.สารวัตรโบรดี้ คุณเครียดไปเเล้ว
Could you tell me how I could find Chief Brody?คุณรู้มั้ยว่าผมจะพบ สารวัตรโบรดี้ได้ที่ไหน
Oh, for Christ's sakes. You're the guy we called. I'm Brody.ให้ตายสิ คุณคือคนที่เราโทรหานี่ ผมโบรดี
Oh, hi. Ellen Brody.- สวัสดีต่ะ ฉันเฮเลนโบรดี
Where is that tooth? Did you see it, Brody?เเล้วฟันอยู่ไหน คุณเห็นมั้ย โบรดี
I'm gonna see you later, Brody. Don't do this.-ไว้คอยเจอกันนะโบรดี
Brody to Gotcha, do you read me?โบรดี้ถึงก็อทช่าได้ยินมั้ย
Brody to Scutbucket, please come in.โบรดี้ถึงสกัตบัคเก็ต ตอบด้วย
Brody to Daisy, do you read me?โบรดี้ถึงเดชี่ได้ยินมั้ย
I have Mrs. Martin Brody here.- คุณนายโบรดี้อยู่นี่
Hooper, take the wheel. Brody, follow that. Watch for him.ฮูเปอร์ บังคับเรือ โบรดี้ ตามไป ระวังด้วย
Brody, bring your end around the cleat.โบรดี้ เดินมาที่พุกอีกอัน
That's right, it'll lock itself off. Give him room, Brody.นั่นล่ะ มันจะล็อคได้เอง ให้พื้นที่เขาหน่อย โบรดี
We're heading in, Brody.- เรามุ่งเข้าฝั่งเเล้ว โบรดี
You know what's good for that? Shaving.รู้มั้ยว่าอะไรดี โกนหนวด
This is Dr Brody at the Mayo Clinic.นี่ดร.โบรดี้ ที่เมโย คลินิกพูดนะ
Professor of Archaeology, expert on the occult, and - how does one say it?ศาสตราจารย์ทางด้านโบราณคดี, เชี่ยวชาญสิ่งที่ลึกลับ, และ,จะพูดอย่างไรดี?
I assure you, Dr Brody. Dr Jones.ผมให้ความมั่นใจกับคุณ, ดร.โบรดี้. ดร.โจนส์.
What good will come of more killing?ฆ่ากันไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
What shall we do, children?เราจะทำอย่างไรดีลูก ๆ
Stay out of sight. Be thankful you live in the suburbs, Johnson.จอห์นสัน นายควรดีใจที่ได้อยู่นอกเมือง
Look what you're missing.ดูสิ เธอจะพลาดอะไรดี
What kind of magic spell to useต้องใช้เวทยมนต์อะไรดี
What kind of magic spells to useต้องใช้เวทยมนต์อะไรดี
Well, let's see how you deal with this little slice.งั้น ลองดูสิว่า เธอจะจัดการกล้วยลูกนี้อย่างไรดี
And he said to her, ""What does he have that I don't have?""เขาถามเธอว่า "หมอนั่นมีอะไรดีกว่าผม?"
You know how you feel when you see a patient and you think he's all right... then you look at the X rays and it's nothing like you thought?คุณรู้สึกยังไง ถ้าเห็นว่าคนไข้อาการดีขึ้น... แต่พอดูฟิล์ม เอ็กซ์เรย์ กลับไม่เป็นอย่างที่คิด?
Now, what do you want?เอาละ หนูจะเอาอะไรดีจ๊ะ?
It's very mango. It's very Zulu. It's very Lucy.เขาไม่มีอะไรดีซะหน่อย
I was kind of hoping that something would come along and replace it.หวังว่าจะมีอะไรดีๆ เข้ามาแทนที่
Nanny, What shall I do?คุณยายคะ หนูจะทำอย่างไรดี
I don't know what to doฉันไม่รู้จะทำอย่างไรดี...
He's given them to Marcus Brody.เขาเอาให้ มาร์คัส โบรดี้ ไป
Brody's got friends in every town and village from here to the Sudan.โบรดี้ มีเพื่อนอยู่ในทุกๆเมืองทุกๆหมู่บ้าน จากที่นี่ ไปซูดาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รดี
Back to top