ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รกรุงรัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รกรุงรัง*, -รกรุงรัง-

รกรุงรัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รกรุงรัง (v.) clutter See also: disorder Syn. รก, รุงรัง Ops. เป็นระเบียบ
รกรุงรัง (adj.) untidy See also: cluttered, disordered, messy Syn. รก, รุงรัง Ops. เป็นระเบียบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mess (n.) สภาพรกรุงรัง See also: สภาพสกปรกและไม่เรียบร้อย Syn. muddle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a mess. I was tidying up.บ้านมันรกรุงรัง ฉันก็เลยเก็บกวาดให้มันดูดีหน่อย
Messing and mussing your tie-dyed hairสกปรกรุงรังกับผมที่ย้อมของเธอ
{pos(192,210)}Me, I hate clutter.ฉันนะ ฉันเกลียดที่มีของเยอะรกรุงรัง
You weren't kidding about the clutter.เธอไม่ได้พูดเล่น เรื่องของเยอะรกรุงรัง
How we're gonna find a compass in this mess?พวกเราจะหาเข็มทิศเจอได้ไง ในสภาพรกรุงรังแบบนี้เนี่ย
Now, I see a multitude of jobs that need to be done.เอาล่ะ ฉันเห็นความรกรุงรัง ที่รอให้จัดการให้เสร็จ
The place is kind of a mess.มันเป็นสถานที่ที่รกรุงรัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รกรุงรัง
Back to top