ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยกโทษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยกโทษ*, -ยกโทษ-

ยกโทษ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยกโทษ (v.) forgive See also: pardon, let off, excuse, condone, remit, relent, exculpate Syn. ให้อภัย
ยกโทษให้ (v.) forgive See also: pardon, excuse Syn. ยกโทษ
English-Thai: HOPE Dictionary
assoil(อะซอยล') vt. ยกโทษให้, อภัยให้,ชดเชย, ไถ่ (absolve; acquit; pardon)
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse
forgive(ฟอร์กิฟว') {forgave,forgiven,forgives} vt. ยกโทษให้,อภัย,ยกหนี,vi. อภัย., See also: forgivable adj. forgiver n. forgiveness n., Syn. remit,pardon
forgiving(ฟอร์กิฟ 'วิง) adj. ซึ่งยกโทษให้,ซึ่งเป็นการยกโทษ,เมตตา,กรุณา., See also: forgivingly adv. forgivingness n., Syn. merciful
relent(รีเลนทฺ') vi.,vt. (ทำให้) ผ่อนคลาย,บรรเทา,ยกโทษ, See also: relentingly adv., Syn. soften,weaken
remissible(รีมิส'ซะเบิล) adj. ยกโทษให้ได้,ยกหนี้ได้,เลิกล้มได้,ผ่อนคลายได้,ยกเว้นภาษีได้, See also: remissibility n.
remit(รีมิท') vt.,vi. ส่งเงิน,อภัยโทษ,ยกโทษ,ยกหนี้,ละเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,ให้กลับ,ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า n. การส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า,การส่งบันทึกจากศาลหนึ่งไปยังอีกศาลหนึ่ง, See also: remittable adj. S. forward,excuse
shrive(ชไรฟว) vt. ยกโทษบาป (หลังการสารภาพผิด) ,ถ่ายบาปโดยการสารภาพบาป,ฟังคำสารภาพ,สารภาพบาป
spare(สแพรฺ) vt.,vi.,adj. ประหยัด,สงวน,ออม,เจียด,ไม่ใช้,ปล่อยไป,ปล่อยไว้,ยกโทษให้,อภัยโทษ,ยกชีวิต,ละเว้น,งดเว้น,เหลือไว้,สงวน,มีเหลือ,มีเกิน,ผอม,ขาดแคลน. n. สิ่งที่ออมไว้,ชั้นสำรอง,สิ่งสำรอง,ของอะไหล่ (กีฬาโบว์ลิ่ง) การล้มตัวโบว์ลิ่งลงหมดด้วยลูกโยน2ลูก,แต้มที่ทำได้จากการโยนดังกล่าว
venial(วี'นีเอิล,วีน'เยิล) adj. ยกโทษให้ได้,อภัยได้., See also: veniality n. venialness n. venially adv., Syn. pardonable
English-Thai: Nontri Dictionary
condonation(n) การอภัยโทษ,การยกโทษ,การให้อภัย,การไม่เอาผิด
excusable(adj) สมควรจะให้อภัย,ซึ่งพอให้อภัยได้,ซึ่งยกโทษให้ได้
forgive(vt) ยกโทษ,ให้อภัย,อภัย,ยกหนี้
forgiveness(n) การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ
placable(adj) ยกโทษให้,ใจอ่อน,ปลอบโยนได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oblivionการไม่เอาโทษ, การยกโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
condome (vt.) ยกโทษ See also: ให้อภัย, อภัยโทษ, ลดหย่อนโทษให้ Syn. absolve, forgive, overlook
let out (phrv.) ยกโทษ
pardon (vt.) ยกโทษ See also: ให้อภัย, อภัยโทษ, ลดหย่อนโทษให้ Syn. absolve, condome, forgive, overlook
absolve from (phrv.) ยกโทษให้ See also: ประกาศว่า (บางคน) ไม่มีความผิด
absolve of (phrv.) ยกโทษให้ See also: ประกาศว่า (บางคน) ไม่มีความผิด
forgive (vi.) ยกโทษให้ See also: อภัยให้, เลิกผูกพยาบาท, ยกโทษ, ให้อภัย
forgive (vt.) ยกโทษให้ See also: อภัยให้, เลิกผูกพยาบาท, ยกโทษ, ให้อภัย
let off (phrv.) ยกโทษให้ See also: ไม่เอาผิด Syn. get away with, get off, get off with
look over (phrv.) ยกโทษให้ See also: มองข้าม
pardon for (phrv.) ยกโทษให้
remit (vt.) ยกโทษให้ (คำโบราณ) See also: ให้อภัย Syn. absolve, forgive Ops. condemn
kiss and make up (idm.) ยกโทษให้และกลับมาเป็นมิตรกันอีก
forgive and forget (idm.) ยกโทษให้และลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเสีย
forgive for (phrv.) ยกโทษให้ในเรื่อง
excusable (adj.) ซึ่งยกโทษให้ได้ See also: ซึ่งอภัยให้ได้, ซึ่งสมควรจะให้อภัย Syn. pardonable, forgivable
forgivable (adj.) ซึ่งยกโทษให้ได้ See also: ซึ่งอภัยให้ได้, ซึ่งสมควรจะให้อภัย Syn. excusable, pardonable
inexcusable (adj.) ซึ่งยกโทษให้ไม่ได้ See also: ซึ่งอภัยให้ไม่ได้ Syn. unforgivable, unpardonable
pardonable (adj.) ซึ่งยกโทษให้ได้ See also: ซึ่งอภัยให้ได้, ซึ่งสมควรจะให้อภัย Syn. excusable, forgivable
unforgivable (adj.) ซึ่งไม่อาจยกโทษให้ See also: ซึ่งไม่สามารถให้อภัยได้ Syn. inexcusable, unpardonable, indefensible, unjustifiable Ops. forgivable
unforgiving (adj.) ซึ่งไม่ยกโทษให้ Syn. revengeful, relentless, ruthless
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's how it works.That's what "I forgive you" means.นั่นมันเลยทำให้คำว่า ยกโทษ ใช้ได้
I've decided to pardon elah Bandik of a violations of Castithan law.ฉันออกคำสั่งให้ ยกโทษ ให้ แอดจาห์น แบนดิด ให้พ้นจาก กฏลงโทษของ คาร์ธิเธียนต์
Forgive me. Forgive me. Forgive me.ยกโทษด้วย ยกโทษให้ฉัน ยกโทษด้วย
I forgive you.ยกโทษให้ / ยกโทษให้แล้ว
You can forgive me.ยกโทษให้กระหม่อมได้ไหม
You will beg forgiveness for your treason, and you will renounce the peace agreement.ยกโทษให้กับการคิดกบฎของเเก เเล้วเเกจะยุติข้อตกลงความสงบ
Forgive my mawkishness, Harry.ยกโทษให้กับอารมณ์ฉันด้วย แฮร์รี่
Write it off to your learning curve.ยกโทษให้ก็แล้วกัน ถือว่าเรียนรู้
Forgive my presumption.ยกโทษให้ข้อสันนิษฐานของฉัน วันที่ 31 00: 04: 11,696
I had terrible dreams last night.ยกโทษให้ข้าด้วย ข้าฝันร้ายยิ่งเมื่อคืนนี้
Go in my place to Shipwreck Cove.ยกโทษให้ข้าด้วย คาลิปโซ่
Forgive me, Lord.ยกโทษให้ข้าด้วย ท่าน
Forgive me, my lady, I thought that was Stannis.ยกโทษให้ข้าด้วย ท่านหญิง. ข้านึกว่านั่นเป็น Stannis
Forgive me, sire.ยกโทษให้ข้าด้วย ฝ่าบาท
Forgive me if I went overboard.ยกโทษให้ข้าด้วย หากข้าทำเกินไป
Forgive me, Your Majesty.ยกโทษให้ข้าด้วย.. นายท่าน
Forgive me if I don't weep for you.ยกโทษให้ข้าด้วยแล้วกัน ที่ไม่ได้หลั่งน้ำตาให้ท่าน
A person could almost be forgiven for forgetting we're at war.ยกโทษให้ข้าเถอะ ที่แทบลืมเรื่องสงครามไปแล้ว
Forgive me, Your Grace.ยกโทษให้ข้าเถอะ ฝ่าบาท
Forgive the drunken brazenness here, but... what do you say we head off to your room and make the rest of this dreadful holiday go away together?ยกโทษให้คนเมาด้วยนะ แต่ คุณจะว่าไงถ้าฉันชวนคุณไปที่ห้อง แล้วก็พักผ่อนจากวันที่แสนน่าเบื่อนี่
It's not you who should be forgiving.ยกโทษให้คุณตาหรือคะ ไม่ใช่กลับกันหรือคะ
Forgive you for what?ยกโทษให้คุณเพื่ออะไร?
Forgive you for...?ยกโทษให้คุณเรื่อง.. ?
Forgive me, Praetor, but Gannicus cannot be trusted.ยกโทษให้ฉัน Praetor, แต่ Gannicus ไม่สามารถเชื่อถือได้
Forgive me, Praetor, but the law grants you no such authority to part with these assets.ยกโทษให้ฉัน Praetor, แต่กฎหมายอนุญาตให้คุณ ไม่มีอำนาจดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งกับสินทรัพย์เหล่านี้
Forgive me, but you keep talking about how much she meant to you.ยกโทษให้ฉัน แต่คุณให้พูด เกี่ยวกับวิธีการมากที่เธอหมายถึงคุณ
Forgive me, My Lady.ยกโทษให้ฉัน, My Lady
Forgive me, darling, I beg you.ยกโทษให้ฉัน, รัก, ผมขอให้คุณ
Forgive me, Your Highness, but a man may not live under the same heavenยกโทษให้ฉัน, ใต้ฝ่าพระบาท แต่คนไม่อาจมีชีวิตอยู่ ใต้ฟ้าเดียวกัน
Forgive me, sir, but how can we succeed without good swords?ยกโทษให้ฉันครับ แต่วิธีการที่เราสามารถ ประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องดาบดี
Forgive me. I'm going to take Nao with me t...ยกโทษให้ฉันด้วย ฉันจะพานาโอกิไปกับฉันด้วย...
Forgive me. Tell me what it is you want me to say to you and I will say it.ยกโทษให้ฉันด้วย บอกมาว่าคุณอยากให้ฉันพูดอะไร
Forgive me, Draco.ยกโทษให้ฉันด้วย เดรโก
Pardon me for what is to come, Orpheus.ยกโทษให้ฉันด้วย โอเฟียส
You'll excuse me if I'm a little bit excited.ยกโทษให้ฉันด้วยน่ะ ถ้าฉันออกจะตื่นเต้นๆ อยู่บ้าง
Forgive me if I neglect certain niceties in light of our current predicament.ยกโทษให้ฉันถ้าฉันละเลยสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในสถานการณ์ตอนนี้
Forgive me if I don't come and see you off.ยกโทษให้ฉันถ้าฉันไม่ได้มาดูคุณออก
Please accept my apology.ยกโทษให้ฉันนะ ฉันขอโทษ ฉันกลับล่ะ
Forgive me. I was angry.ยกโทษให้ฉันนะ ตอนนั้นฉันโกรธ
Forgive me, Han-kyung! Sorry!ยกโทษให้ฉันนะ ฮันคยอง ฉันขอโทษ

ยกโทษ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
許す[ゆるす, yurusu] Thai: ยกโทษให้ English: to forgive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยกโทษ
Back to top