ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

relentless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *relentless*, -relentless-

relentless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
relentless (adj.) ซึ่งไม่ยอมผ่อนผัน
relentless (adj.) ซึ่งไม่หยุดความแรง
relentlessly (adv.) อย่างเลือดเย็น Syn. pitilessly
English-Thai: HOPE Dictionary
relentless(รีเลนท'ลิส) adj. ไม่ผ่อนผัน,ไม่ยอมผ่อนปรน,ไม่ปรานี,ไม่ไว้หน้า,ทรหด,บึกบึน,ไม่ระย่อ, See also: relentlessly adv. relentlessness n., Syn. unremitting
English-Thai: Nontri Dictionary
relentless(adj) ไม่ยอมอ่อนข้อ,กระด้าง,ฉกรรจ์,ทรหด,บึกบึน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Goethe saw that it was Faust's relentless search for objectives...เกอเธ่ เห็นว่าการค้นหาอย่างไม่หยุดยั้ง เฟาสต์ สำหรับวัตถุประสงค์
Who was relentless in her psychological and physical abuse.ผู้ซึ่งถูกทารุณทั้งทางร่างกาย และจิตใจอย่างไม่ปราณี
Unfortunately, because of the relentless demands of battle, many young clones must join the struggle before their intensive training has been completed.ซ้ำร้าย เพราะ ต้องการกำลังพลอย่างมากในการรบ โคลนหนุ่มน้อย จำนวนมากจำต้องเข้าร่วมสงคราม ก่อนที่กระบวนการฝึกจะเสร็จสิ้น
In southern Sudan, people caught in a relentless cycle of civil war... (woman):ซูดานทางตอนใต้ ผู้คนเผชิญความลำบาก เพราะสงครามกลางเมือง
Yeah, well, then why don't you save it for future generations of stubborn, relentless baby Gilberts?ทำไมเธอไม่เก็บเอาไว้ให้ รุ่นลูกรุ่นหลาน ตระกูลกิลเบิร์ตผู้แสนดื้อรั้น และหัวแข็ง
His relentless pursuit of terror.จะไม่ยุติเพียงเท่านี้
Your father was relentless in his persecution of the Druids.พ่อของท่านได้กดขี่ข่มเหง พวกดรูอิดอย่าไม่หยุดยั้ง
I don't know who it is, but it's relentless and menacing and it sounds just like Danny.ฉันไม่รู้ว่ามันคือใคร แต่มันไม่ยอมหยุดและคุกคามฉัน และมีเสียงเหมือนกับแดนนี่
This relentless pursuit of terror.ปธน.รีแกน: ความพยายามก่อการร้าย
This relentless pursuit of terror.ความพยายามก่อการร้าย
Now Kid's smelling blood, punishing Razor with a relentless fury.ตอนนี้กลิ่นเด็ก เลือดลงโทษมีดโกน ... ด้วยความโกรธอย่างไม่หยุดยั้ง
How does it feel when a relentless eating machine is draining the blood from your veins?รู้สึกไงบ้าง ที่ไอตัวดูดเลือดนั่น ดูเลือดจากเส้นเลือดของนาย?

relentless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不辍[bù chuò, ㄅㄨˋ ㄔㄨㄛˋ, 不辍 / 不輟] incessant; relentless

relentless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
絶えることなく[たえることなく, taerukotonaku] (adv) unceasing; relentless
びしびし[, bishibishi] (adv) (on-mim) stickily; relentlessly
冷酷[れいこく, reikoku] (adj-na,n) cruelty; coldheartedness; relentless; ruthless; (P)
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P)
吹き通し;吹通し[ふきとおし;ふきどおし, fukitooshi ; fukidooshi] (n) (1) (ふきとおし only) blowing through; ventilation; draft; (2) blowing relentlessly; (3) blowing hot air; exaggerating; boasting
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn
夏い[なつい, natsui] (adj-i) (col) (from 夏 and 熱い) blisteringly hot; relentlessly hot; scorching
容赦なく[ようしゃなく, youshanaku] (adv) (See 容赦) relentlessly; mercilessly; (P)
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P)

relentless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ลดละ[adj.] (mai lotla) EN: relentless ; unremitting FR:

relentless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbarmherzig {adv}relentlessly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า relentless
Back to top