ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ม่อยหลับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ม่อยหลับ*, -ม่อยหลับ-

ม่อยหลับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ม่อยหลับ (v.) doze off See also: doze, nap, have a wink, have a nap, be drowsy Syn. เคลิ้ม, จวนหลับ, ม่อย
English-Thai: HOPE Dictionary
doze(โดซ) {dozed,dozing,dozes} vt.,vi.,n. (การ) ม่อยหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,เคลิ้ม. vt. ใช้เวลาในการงีบหลับ, See also: dozer n. ดูdoze, Syn. nap
dozy(โด'ซี) adj. ง่วง,เคลิ้ม,ม่อยหลับ,ครึ่งหลับครึ่งตื่น, See also: dozily adv. ดูdozy doziness n. ดูdozy
nap(แนพ) {napped,napping,naps} v. งีบหลับ,ม่อยหลับ,เผลอ n. การนอนหลับในระยะเวลาอันสั้น, Syn. doze,sleep
English-Thai: Nontri Dictionary
dozy(adj) ง่วงนอน,เคลิ้ม,ครึ่งหลับครึ่งตื่น,ม่อยหลับ
nap(n) การม่อยหลับ,การเผลอหลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then Saint Peter would go off to sleep, and tell me to wake him up when it's time to open the Gates for the Judgement.แล้วเซนต์ปีเตอร์ก็จะม่อยหลับ แล้วบอกให้ผมปลุกเขา ถ้าถึงเวลาเปิดประตูเพี่อตัดสินผู้คนเมี่อไหร่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ม่อยหลับ
Back to top