ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มุ่งมั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มุ่งมั่น*, -มุ่งมั่น-

มุ่งมั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุ่งมั่น (v.) be engrossed in See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard Syn. คร่ำเคร่ง, ตั้งใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
occupy(ออค'คิวไพ) vt. ครอบครอง,ยึดครอง,ครอง,ใช้เวลา,มุ่งมั่น,ยุ่งอยู่,อาศัยอยู่,มีถิ่นที่อยู่, Syn. seize
scatterbrainedadj. ไม่รอบคอบ,เลินเล่อ,ประมาท,มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น
settle(เซท'เทิล) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จ่ายเงิน,ชำระ,ปิดบัญชี,อพยพเข้า,ตั้งรกราก,ตั้งหลักฐาน,ทำให้สงบ,ทำให้มั่นคง,ทำให้ค่อย ๆ จมลง,ขจัดให้เสร็จสิ้น,ตัดสินใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก,ตั้งถิ่นฐาน,สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
spirit(สพิ'ริท) n. จิตใจ,วิญญาณ,ใจ,ญาณ,เจตนา,หัวใจ,ความในใจ,อารมณ์,ความเด็ดเดี่ยว,ความมุ่งมั่น,ความองอาจ,ภูติผีปีศาจ,หัวน้ำหอม,ของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,สารละลายแอลกอฮอล์,แอลกอฮอล์ vt. เร้าใจ,ปลุกใจ,กระตุ้น,ให้กำลังใจ,ลักพาไปอย่างลึกลับ adj. เกี่ยวกับของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,เกี่ยวกับสารละลายแอลกอฮอลล์
strive(สไทรฟว) {strove/strived,striven/strived,striving,strives} vi. พยายามหนัก,มุ่งมั่น,ฝ่าฟัน,ดิ้นรน,ต่อสู้,แข่งขัน., See also: striver n. strivingly adv., Syn. apply,try,attempt
unenterprising(อัน'เอนเทอะไพรซิง) adj. ไม่มีจิตมุ่งมั่นหาความก้าวหน้า,ไม่กล้าได้กล้าเสีย,อนุรักษ์นิยม
English-Thai: Nontri Dictionary
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
intent(vt) ตั้งใจ,เจตนา,มุ่งมั่น,จดจ่อ,ขะมักเขม้น
spirit(n) ผี,จิตใจ,กำลังใจ,ความกล้า,วิญญาณ,อารมณ์,ความมุ่งมั่น
strive(vi) มุ่งมั่น,พยายาม,ต่อสู้,ดิ้นรน,ฝ่าฟัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
put to (phrv.) มุ่งมั่น See also: ทุ่มเทกับ
robust (adj.) มุ่งมั่น See also: แน่วแน่, เอาจริงเอาจัง Syn. determined
single-minded (adj.) มุ่งมั่น
go in for (phrv.) มุ่งมั่นจะประกอบอาชีพเป็น
plod away (phrv.) มุ่งมั่นทำ See also: มุมานะทำ
persevere at (phrv.) มุ่งมั่นทำงาน See also: มุมานะทำ
persevere with (phrv.) มุ่งมั่นทำงาน See also: มุมานะทำ Syn. persevere at
soldier on (phrv.) มุ่งมั่นทำต่อไป See also: ยืนหยัดต่อ, ทำงานหนักต่อ
be out for (phrv.) มุ่งมั่นเพื่อ See also: พยายามเพื่อ Syn. go out
drive for (phrv.) มุ่งมั่นเพื่อ See also: พยายามเพื่อ
go after (phrv.) มุ่งมั่นเพื่อ Syn. aim at
go for (phrv.) มุ่งมั่นเพื่อให้ได้ Syn. aim at
set upon (phrv.) มุ่งมั่นในการทำบางสิ่ง Syn. set on
bend on (phrv.) มุ่งมั่นในเรื่อง See also: ตั้งใจมั่นกับ, แน่วแน่ในเรื่อง
bend upon (phrv.) มุ่งมั่นในเรื่อง See also: ตั้งใจมั่นกับ, แน่วแน่ในเรื่อง Syn. bend on
blitz (n.) ความพยายามอย่างมุ่งมั่นที่จะทำบางสิ่งให้สำเร็จ (ภาษาไม่เป็นทางการ)
definite article (n.) คนหรือสิ่งที่มุ่งมั่น
determination (n.) ความมุ่งมั่น See also: ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่ Syn. decision, purpose, resolution
determiner (n.) คนหรือสิ่งที่มุ่งมั่น Syn. definite article
drive on (phrv.) ทำให้มุ่งมั่น See also: พยายามทำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hard work, determination, a cheerful outlook... attributes that have exemplified the Brantford spirit... since our forefathers first settled this town.งานหนัก มุ่งมั่น อนาคตที่สดใส ถือว่าเป็นการแสดง สปิริตของแบรนท์ฟอร์ด สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ตั้งรกรากที่เมืองนี้
* A modern-day warrior- mean, mean stride **นักรบรุ่นใหม่ มุ่งมั่น ตั้งใจจะก้าวผ่านไป*
* Today's Tom Sawyer- mean, mean pride... **วันของทอม ซอเยอร์ มุ่งมั่น ตั้งใจจะทำให้ภูมิใจ.. *
All right, focus, focus, focus.มุ่งมั่น มุ่งมั่น มุ่งมั่น มุ่งมั่น
Focus on honing those skills, not on how well you can juggle schedules or fill out paperwork.มุ่งมั่น ผึกฝนกับทักษะเหล่านี้ คุณจะได้ไม่ต้องไปปวดหัวกับตาราง หรือเอกสารเหล่านั้น
Engage, engage. Impose will, impose will.มุ่งมั่น มีสมาธิ ตั้งใจให้แน่วแน่ ตั้งใจให้แน่วแน่
Stay on target, Caffrey.มุ่งมั่นกับเป้าหมายไว้ แคฟฟรีย์
Carry on just standing there, by yourself.มุ่งมั่นต่อไปกับจุดยืน นั่นละกันว่ะ
Intelligent but not a bookworm, strong-wiIIed but still feminine.มุ่งมั่นตั้งใจ แต่ยังคงความเป็นผู้หญิงอยู่ ต้องพอดีกัน
Determined to not let me feel good, is she?มุ่งมั่นทำให้ ผมรูสึกไม่ดี คือเธอ?
We could help the Japanese cause and the people of Taiji.มุ่งมั่นที่จะศึกษาว่า มนุษย์ และ โลมา
"Striving to survive, Still unaware of what they are"มุ่งมั่นที่จะอยู่รอด ยังไม่รู้ตัวเองว่ามันเป็นอะไร
Committed to being a pretentious twat?มุ่งมั่นที่จะเป็น พวกเสแสร้งกวนโอ๊ยน่ะเหรอ
More enthusiastic than talented from what I could gather.มุ่งมั่นมากกว่าพรสวรรค์ เท่าที่เห็น
Aim for Rokkyo University!มุ่งมั่นสู่ มหาวิทยาลัย Rokkyo!
Strong-willed, like her dad.มุ่งมั่นเหมือนพ่อเธอไม่มีผิด
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้
# Help me, help meภาพยนตร์เรื่องนี้มีความมุ่งมั่นกราบ ความทรงจำของ นาย อีเลียส ฮาว
I've never seen men so determined.ไม่เคยเห็นพวกเขามุ่งมั่นขนาดนี้เลย
We pledge our devotion to her with an offering of flesh...เรามุ่งมั่นทุ่มเทของเราเพื่อเธอ ที่มีการเสนอขายเนื้อ ...
And to think my high school guidance counselor said I'd never amount to anything.ครูแนะแนวสมัยมัธยม เคยบอกว่า ผมไม่ีมีความมุ่งมั่นยิ่งใหญ่อะไร
For my will is as strong as yours... and my kingdom is as great--ความมุ่งมั่นในใจข้า แน่วแน่ไม่แพ้ท่าน... และอาณาจักรของข้า ยิ่งใหญ่--
For my will is as strong as yours, my kingdom as great--ความมุ่งมั่นในใจข้า แน่วแน่ไม่แพ้ท่าน และอาณาจักรของข้า ยิ่งใหญ่--
You must not judge us, before you understand why we are not directed to help.คุณอย่าพึ่งด่วนสรุปเรา ก่อนที่คุณจะเข้าใจว่าNทำไมเราไม่มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ
I commit the lie every day. I lie even to my masters.ผมมุ่งมั่นที่โกหกทุกวัน ข้าพเจ้านอนกับเจ้านายของฉัน
All he has to do is know what he wants and work hard for it.สิ่งที่เขาต้องทำก็คือ รู้ว่าตัวเขาต้องการอะไรแล้วมุ่งมั่นเพื่อมัน
You told Inspector Dixon... that you had committed a robbery on that night.ที่คุณมีความมุ่งมั่น ปล้นในคืนนั้น
These people have committed horrific crimes.คนเหล่านี้มีความมุ่งมั่น ความผิดที่น่ากลัว
Because Mr. Oogie Boogie is the meanest guy aroundเพราะคุณบูกี้ แมนเป็นคนมุ่งมั่น
It seems to me I already got my boys committed elsewhere.ดูเหมือนว่าฉันฉันแล้วมีชายของฉันมุ่งมั่นที่อื่น ๆ
It's possible. It's just hard work. I'll help.แต่เป็นไปได้เราต้องมุ่งมั่น
King's commitment to noble families must not be compromised.ความมุ่งมั่นของพระราชา ต่อครอบครัวชั้นสูงจะต้องไม่ถูกล่วงละเมิด
All the teachers are striving for their salaryอาจารย์ทุกคนมีความมุ่งมั่นสำหรับเงินเดือนของพวกเขา
She's striving for popularityเธอมุ่งมั่นเพื่อคะแนนนิยม
But he strives so hard for his dream with an unshakable faith he is grabbing his ambition by the hornsแต่เขามุ่งมั่นที่ยากมากสำหรับความฝันของเขา ด้วยความเชื่อที่มั่นคง เขาจะมีความทะเยอทะยานโดยไม่หวาดกลัว
Brave, valiant, glorious.เก่งกล้า สง่างาม... ...มุ่งมั่น
Determination. Pure determination.ความมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยว
So when a position opened in the Art History department she pursued it single-mindedly until she was hired.เมื่อคณะประวัติศาสตร์ศิลป์เปิดรับสมัคร เธอจึงมุ่งมั่นไปสมัครจนได้รับการบรรจุ
They carry their intended down a long path as a symbolic way of embarking' upon the life ahead of 'em.เขาต้องอุ้มด้วยความมุ่งมั่นไปตามทางเดินยาวๆ คล้ายกับเป็นสัญลักษณ์ของการลงเรือ ไปสู่ภพหน้าของพวกเขาน่ะ
Bolivia was determined to defend the corporations right to charge families living on $2 a day as much as one quarter of their income for water.รัฐบาลโบลิเวียมุ่งมั่น ที่จะปกป้องสิทธิของบรรษัท สิทธิที่จะเก็บค่าน้ำประปาถึง 1 ใน 4 ของเงินเดือน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มุ่งมั่น
Back to top