ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มึนงง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มึนงง*, -มึนงง-

มึนงง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มึนงง (v.) be giddy See also: be stupefied, be stunned, be dazed, be confused Syn. งุนงง, งงงัน, มึนหัว, สับสน, มึน
English-Thai: HOPE Dictionary
benumb(บินัม') {benumbed,benumbing,benumbs} vt. ทำให้ชา,ทำให้มึนงง,ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, See also: benumbness n. ดูbenumb, Syn. stupefy
besot(บิซอท') {besotted,besotting,besots} vt. ทำให้มึนงง,ทำให้งงงวย,ทำให้หลงใหล, See also: besotedly adj. ดูbesot besotedness n. ดูbesot, Syn. stupefy
numb(นัมบฺ) adj.,v. (ทำให้) ชา,ไม่มีความรู้สึก,มึนงง,งงงวย., See also: numbness n., Syn. torpid
stupefaction(สทูพะแฟค'เชิน) n. การทำให้มึนงง,ความมึนงง,ความไม่รู้สึก,ความงงงวย,ความประหลาดใจอย่างที่สุด,ภาวะที่กึ่งสลบ.
stupefactive(สทูพะแฟค'ทิฟว) adj. ทำให้มึนงง,ทำให้ไม่มีความรู้สึก,ทำให้กึ่งสลบ,ทำให้ประหลาดใจเป็นที่สุด
stupefy(สทู'พะไฟ) vt. ทำให้มึนงง,ทำให้ไม่มีความรู้สึก,ทำให้กึ่งสลบ,ทำให้ประหลาดใจที่สุด,ทำให้ตะลึงงัน., See also: stupefyingly adv., Syn. stun
stupendous(สทูเพน'ดัส) adj. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้มึนงง,ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง,มหาศาล., See also: stupendousness n., Syn. prodigious,enormous
stupid(สทิว'พิด) adj. โง่,เง่า,เซ่อ,ทึ่ม,โฉดเขลา,บัดซบ,เชื่องช้า,หงอยซึม,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,มึนงง,งงงวย,ตะลึงงัน., See also: stupidness n.
stupor(สทิว'เพอะ) n. อาการกึ่งสลบหรือเกือบสลบ,อาการมึนงง,อาการไม่รู้สึก., See also: stuporous adj., Syn. lethargy,insensibility,apathy
trance(ทรานซฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) ความมึนงง,ความมึนตึง,สภาพจิตของคนเข้าฌาณหรือทรงเจ้า,จิตในภวังค์,อาการง่วงหลับ,อาการไม่รู้สึกตัว., See also: trancedly adv., Syn. dream,daze
English-Thai: Nontri Dictionary
benumb(vt) ทำให้ชา,ทำให้หมดความรู้สึก,ทำให้มึนงง
besot(vt) ทำให้งง,ทำให้มึนงง,ทำให้หลงใหล
giddiness(n) ความเวียนหัว,ความวิงเวียน,ความมึนงง,ความเคลิบเคลิ้ม
numb(adj) มึนงง,งง,มึน,ไม่รู้สึก
numbness(n) ความมึนงง,ความงงงวย,ความไม่รู้สึก
stun(vt) ทำให้สลบ,ทำให้มึนงง,ทำให้หูอื้อ,ทำให้งง
stupefaction(n) ความงงงวย,ความมึนงง,ความไม่รู้สึกตัว
stupefy(vt) ทำให้มึนงง,ทำให้งง,ทำให้ไม่รู้สึกตัว
stupid(adj) เซ่อ,โง่,โง่เขลา,มึนงง,เหงาหงอย,น่าเบื่อ
stupor(n) ความมึนงง,ความงง,ความไม่รู้สึกตัว
trance(n) อาการเคลิ้ม,ความมึนตึง,ความมึนงง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dazed (adj.) มึนงง See also: งงงวย, เมา Syn. muzzy
dazed (adj.) มึนงง See also: งงงวย, กึ่งสลบ Syn. groggy, semiconscious
groggy (adj.) มึนงง See also: งงงวย, เมา Syn. dazed, muzzy
stupid (adj.) มึนงง See also: งงงวย, กึ่งสลบ Syn. dazed, groggy, semiconscious
dazed (adv.) อย่างมึนงง See also: อย่างงงวย Syn. muzzy
dullness (n.) อาการมึนงง Syn. daze, stupefaction
fuddle (vt.) ทำให้มึนงง See also: ทำให้กึ่งสลบ Syn. dull, numb
groggily (adv.) อย่างมึนงง See also: อย่างงงวย Syn. dazed, muzzy
grogginess (n.) อาการมึนงง See also: อาการงง
stupefaction (n.) อาการมึนงง Syn. daze, dullness
stupefy (vt.) ทำให้มึนงง See also: ทำให้กึ่งสลบ Syn. dull, fuddle, numb
stupor (n.) อาการมึนงง Syn. daze, dullness, stupefaction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It causes, droziness, dizziness, disorientation and memory loss.มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศรีษะ \ มึนงง และสูญเสียความทรงจำ
They're just keeping us numbso we don't know it's--it's better out therein the real world.มันก็แค่ทำให้เรามึนงง เราเลยไม่รู้ไงหล่ะ ในโลกแห่งความจริงมันดีกว่านะ
I'm a little confused by that.ด้วยความมึนงงในตอนนั้น
Daisy was just spaced out.เดซี่ก็เพิ่งจะเริ่มเมาและมึนงง
I mean, the nomenclature alone is enough to make your head spin.ชื่อคำศัพท์เฉพาะทางคำเดียว ก็พอที่จะทำให้นักเรียนมึนงง
I figured his balance was off from diminished sensation.ผมประเมินว่าเขาเสียการทรงตัว จากการมึนงงเล็กน้อย
Yeah, well, my father's a pile of ashes somewhere, so i guess we're both screwed.ใช่ แล้ว พ่อของฉันเปนกำลังอะไรซักอย่างที่นึง ฉันว่า พวกเราน่ามึนงงทั้งคู่
Can also effect your judgment, cause confusion,มีผลต่อการตัดสินใจ ทำให้มึนงง
But he's bound to be out of it.แต่เขาจะยังมึนงงอยู่
Did you feel dizzy or light-headed before the crash?คุณรู้สึกมึนงง จะเป็นลม ก่อนที่จะชนไหม?
Still getting the hang of this whole earth thing, you know?ยังมึนงงอยู่เลย ไม่คุ้นเคยกับที่ไหนเลย คุณก็รู้?
You're not feeling lightheaded or anxious or cranky, like if someone looks at you the wrong way, you could just rip their head off?คุณไม่รู้สึกมึนงง หรือกระวนกระวาย หรือฉุนเฉียว อย่างถ้ามีคนมองคุณแบบผิดๆ
She is somewhat disoriented, but she doesn't appear drunk.บางทีเธอดูมึนงง แต่ก็ไม่ได้ดูเมาเหล้าค่ะ
Well, sometimes concussions can cause short-term memory lossอื้ม บางครั้งก็จะมีอาการมึนงง และสูญเสียความทรงจำในระยะสั้นได้
I thought it was post-concussion syndrome.ฉันคิดว่ามันเป็นอาการมึนงงธรรมดา
It make you dizzy, you think you die...มันทำให้คุณมึนงง คุณคิดว่าคุณจะตาย
The lionfish protects itself with venomous spines containing the same neurotoxin that stunned our victim prior to his death.ปลาสิงโตป้องกันตัวเอง ด้วยหนามมีพิษ บรรจุสารพิษเซลประสาทแบบเดียวกันที่ทำให้เหยื่อมึนงง
She might be a bit groggy, but that should keep her from biting.เธออาจจะมึนงงนิดหน่อย แต่นั่นจะทำให้เธอไม่กัดใคร
I be placed in a bewilderment.ข้ารู้สึกมึนงง ยิ่งนัก
You're not helping Let's hang upอย่ามึนงงกับผู้พิพากษางี่เง่านะ พวกเราจะไปด้วยกันจนถึงที่สุด สู้ สู้
Well try harder 'cause when we break 150 feet and the narcosis sets in, you're gonna have enough trouble keeping your head straight without those thoughts bouncing around in it.พยายามให้มาก เพราะตอนดำลงไป 150 ฟุต เริ่มมีอาการมึนงง จะมีปัญหากับการทำให้สมองแล่น
Everything blurry. I was kind of out of it.ทุกอย่างเบลอไปหมด ผมค่อนข้างมึนงงน่ะ
Try to not look giddy when approaching a murder scene.พยายามไม่ให้ดูเหมือนมึนงง เมื่อเข้าใกล้สถานที่ฆาตกรรม
I seriously doubt I look giddy.สงสัยว่าฉันไม่ได้ดูมึนงงจริงๆนะ
She could be hurt, disoriented.เธออาจจะบาดเจ็บ สับสน มึนงง
She's slumped over.8นาทีหลังจากนั้น เธอเริ่มมึนงง
To her defense, she was disoriented by the drug overdose.ถ้าพูดแบบเข้าข้างเธอ ตอนนั้นเธอมึนงง จากฤทธิ์ยา
"I found that I was dealing with a cracher-mortel, whose spit can induce a deathlike trance.""ผมพบว่าผมได้ตกลงกับ cracher-Mortel การถมน้ำลายที่สามารถทำให้เกิดความมึนงงเหมือนตายได้"
We think we're dealing with a cracher-mortel who has the ability to induce a vodou-like trance.เราคิดว่าเราจะตกลงกับ cracher-Mortel มีความสามารถในการเหนี่ยวนำให้เกิดความมึนงงเหมือนวูดู
I am the go to guy for the befuddled adult roles on Disney Channel shows. Thank you.ผมเคยได้รับบทเป็นผู้ใหญ่ที่มึนงงในโชว์ของดิสนี่ย.
Strapped to tables, given drugs to dull our senses, and doused with ice-cold water and made to suffer a thousand other indignities too horrible to mention.ถูกขึงพืดกับโต๊ะให้ยาจนเรามึนงง และถูกจับแช่น้ำเย็นจัด ถูกย่ำยีศักดิ์ศรีสารพัด เลวร้ายจนไม่อยากพูดถึง
And you can also expect nausea, confusion and dizziness.และคุณจะคลื่นไส้ มึนงงและวิงเวียน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มึนงง
Back to top