ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีขึ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีขึ้น*, -มีขึ้น-

มีขึ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีขึ้น (v.) appear See also: happen, occur Syn. บังเกิด, อุบัติ, เกิด
มีขึ้น (v.) originate See also: arise Syn. เกิดขึ้น
มีขึ้น (v.) appear See also: be apparent, happen, manifest oneself, be visible, emerge Syn. เกิด, แสดง, บังเกิด, สำแดง
มีขึ้น (v.) there is/are See also: it is/are Syn. เกิด
English-Thai: HOPE Dictionary
banns(แบนซ) n.,pl. ประกาศล่วงหน้าที่แจ้งการแต่งงานที่จะมีขึ้น
bans(แบนซ) n.,pl. ประกาศล่วงหน้าที่แจ้งการแต่งงานที่จะมีขึ้น
leap yearปีอธิกสุรทิน,ปีที่มี366วันโดยเดือนกุมภาพันธ์มี29 วันมีขึ้นทุก4ปี,ปีอธิกสุรทิน
English-Thai: Nontri Dictionary
occur(vi) เกิดขึ้น,มีขึ้น,ปรากฏขึ้น,บังเกิดขึ้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controller ผู้ควบคุม ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัดหรือกำจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบำบัด น้ำเสีย กำจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตน
Novelนวนิยายนวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719
Separate Sewer ท่อรวบรวมน้ำเสียแยก ท่อรวบรวมน้ำเสียที่องค์การจัดการน้ำเสียได้ จัดให้มีขึ้นที่แยกต่างหากออกจากระบบระบายน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall (vi.) มีขึ้น See also: จัดขึ้น
fall on (phrv.) มีขึ้น See also: เกิดขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, ทำให้ปรากฎออกมา
fall upon (phrv.) มีขึ้น See also: เกิดขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, ทำให้ปรากฎออกมา
date back from (phrv.) มีขึ้นเมื่อ See also: มีมาตั้งแต่ Syn. go back, go back to, reckon from
date back to (phrv.) มีขึ้นเมื่อ See also: มีมาตั้งแต่ Syn. go back, go back to, reckon from
be on us (idm.) จะมีขึ้น See also: เกิดขึ้น
be upon us (phrv.) จะมีขึ้น See also: เกิดขึ้น
ragtime (n.) ดนตรีแจ๊ซประเภทหนึ่ง (ของอเมริกันมีขึ้นปลายศตวรรษที่ 19)
triennial (adj.) ซึ่งมีขึ้นทุกสามปี
triennially (adv.) อย่างมีขึ้นทุกสามปี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It commemorated the end of the harvest festival.มีขึ้นทุกสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว
There is no place because Michael wouldn't do something like that.มีขึ้นเพราะไมเคิลไม่มีคือ จะไม่ทำสิ่งที่ต้องการที่.
You'll have no trouble up there.คุณจะมีปัญหาไม่มีขึ้นที่นั่น หญ้าสีเขียวเพียง
Something incredible is happening up there.สิ่งที่เหลือเชื่อที่เกิดขึ้นมีขึ้น
The race will be on now.การแข่งขันจะมีขึ้นในขณะนี้
If you supply to me worth information about most stinger missiles you're planning to deliver, it could provide a way out of this further post.ถ้าแกให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ เกี่ยวกับ จรวดสตริงเจอร์ ที่แกมีแผนจะส่งมอบ เส้นทางลำเลียงที่จะมีขึ้นต่อไปจากนี้
Gosh, I do hope there's more of them.เอ้ยฉันหวังว่าจะมีขึ้นของพวกเขา
Now, you know, a little Primatene might just help to clear that up there.ตอนนี้คุณรู้ว่า Primatene เล็ก ๆ น้อย ๆ อาจจะช่วยในการล้างที่มีขึ้น
God. No, no. Although, Aruba.แต่ไม่ ไม่มีขึ้นหลังคานะ ยิ่งฤดูแบบนี้จิ้งจก
You said my instincts were good.งาน เลี้ยงเฉลิมฉลองมีขึ้นเมื่อไร่เพค่ะ ?
The highest ridge is up there. Come on.สันเขาที่สูงที่สุดคือมีขึ้น มาใน
What about our ordination in a month?แล้วงานพิธีบวช ที่จะมีขึ้นในเดือนนี้อีกล่ะ
The wedding is on the way, and there is still no news of Yul and his mother who went to England?การแต่งงานกำลังจะมีขึ้น แต่ยังคงไม่มีข่าวคราวจาก Yul และแม่ของเค้าที่ไปอยู่อังกฤษเลย
"It goes up and down, so don't worry about it.""มีขึ้นมีลง ไม่ต้องเป็นห่วง"
AT TOMORROW NIGHT'S MIXER,จะมีขึ้นในคืนพรุ่งนี้
Death threats idly.การขู่ฆ่าอันนี้มีขึ้นเล่นๆ
There are mountains and valleys... [It means "there are ups and downs"]มีทั้งภูเขาและหุบเหว [เธอหมายถึงชีวิตมีขึ้นมีลง]
He's leaving for North Carolina. The primary's in three days.ผมจะไปที่นอร์ท แคโรไลน่า การเลือกตั้งจะมีขึ้นในอีก 3 วัน
In the latest poll, Senator Rutledge... continues to be the Democratic frontrunner... heading into next week's Super Tuesday primary.วุฒิสมาชิกรูทเลดจ์เดินหน้าต่อกับการเป็นผู้นำเดโมแครต... . ก่อนการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอังคาร
Then we have a fight.งั้นการต่อสู้ก็จะมีขึ้น
The hearing was supposed to be an hour after we left the prison, and I'm still waiting.การให้การควรมีขึ้นเมื่อชั่วโมงที่แล้ว หลังจากที่เราออกจากคุก แล้วผมก็กำลังรออยู่
This hearing needs to happen today.การให้การครั้งนี้ ต้องมีขึ้นวันนี้
The decision was made to burn the plane only after it was determined-- only after it was determined--การดำเนินการ\ เผาทำลายเครื่องบิน จะมีขึ้นภายหลังจาก สามารถหาข้อยุติ--
We got to do this before the funeral.เราต้องทำสิ่งนี้ ก่อนที่พิธีฝังศพจะมีขึ้น
It won't be a problem on the performance day as it'll heal within two weeks.มันจะมีปัญหากับการแสดงที่จะมีขึ้น มันไม่ทางหายภายในสองอาทิตย์นี่แน่ๆ
The performance will go on, no matter what happens.การแสดงจะต้องมีขึ้น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม
The remodeling work will start soon.การปรับโครงสร้างานใหม่จะมีขึ้นเร็วๆนี้
You've already had your ups and downs in life.ชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงน่า
Race is less than a week awayการแข่งจะมีขึ้นอีกไม่ถึง1สัปดาห์แล้ว
Senior collection's going up Friday, and you haven't even sewn yet.งานชุมชนผู้อาวุโสมีขึ้นในวันศุกร์ และคุณไม่เคยแม้แต่จะซ่อมมันเลย
The Rugby World Cup is now less than a year away.ทั้งที่การแข่งขันรักบี้เวิร์ลคัพ.. จะมีขึ้นภายในเวลาไม่ถึงปี
The World Cup is played every four years.เวิร์ลคัพมีขึ้นทุกๆ 4 ปี
The sun rises, the sun sets.พระอาทิตย์มีขึ้นแล้วก็ต้องมีตก
My Lord...การยุติจำเป็นต้องมีขึ้น
A vigil is scheduled for today in charm acres...การตรวจสอบจะมีขึ้นในวันนี้ ในพื้นที่ที่น่าสนใจนี้ ดินแดนที่มีทะเลทรายเยอะ
Soo Yi Jung, he was the youngest artist to debut at the Biennaleโซ ยีจัง, เขาเป็นศิลปินที่เด็กที่สุด เปิดตัวครั้งแรกที่ บิเอนนาเล่ *การแสดงมหกรรมนิทรรศการ มีขึ้นทุกๆ 2 ปี
The final exams start next week so classes will be shortened starting today.สอบปลายภาค จะมีขึ้นอาทิตย์หน้า ชั้นเรียนควรเริ่มเร็วขึ้น
But every marriage has its ebb and flow.แต่ทุกชีวิตสมรส ก็มีขึ้น ๆ ลง ๆ ทั้งนั้น
When's the meeting?การพบปะมีขึ้นเมื่อไร?
My engagement party is today at Karl's house.งานเลี้ยงฉลองการหมั้นจะมีขึ้นวันนี้ ที่บ้านของคาร์ล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีขึ้น
Back to top