ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มัตถกะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มัตถกะ*, -มัตถกะ-

มัตถกะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มัตถกะ (n.) summit See also: top, extreme Syn. ยอด, ที่สุด
มัตถกะ (n.) head See also: the crown Syn. หัว, กระหม่อม, ศีรษะ
มัตถกะ (n.) head See also: crown Syn. หัว, กระหม่อม, ศีรษะ
มัตถกะ (n.) summit See also: top, extreme Syn. ยอด, ที่สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มัตถกะ
Back to top