ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มัชฌิม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มัชฌิม*, -มัชฌิม-

มัชฌิม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มัชฌิม (adj.) middle See also: moderate, medium, intermediate, mean Syn. กลาง, ปานกลาง
มัชฌิมประเทศ (n.) Central Indian Syn. อินเดียตอนกลาง
มัชฌิม (n.) middle finger Syn. นิ้วกลาง, พระมัชฌิมา
มัชฌิม (adj.) moderate See also: middle Syn. ปานกลาง, มัชฌิม
มัชฌิมาปฏิปทา (n.) middle path See also: middle way, moderate practice Syn. ทางสายกลาง
English-Thai: HOPE Dictionary
medium(มี'เดียม) n. สายกลาง,ภาวะที่อยู่ตรงกลาง,สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง,สื่อ,มัชฌิม,สิ่งที่แสงหรือเสียงผ่านไป,ที่อยู่สิ่งมีชีวิต,สิ่งแวดล้อม,วิธีการ,อาหารเพาะเชื้อ. adj. ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง,เป็นสายกลาง pl. media, Syn. mean,means
English-Thai: Nontri Dictionary
MIDDLE Middle Ages(n) มัชฌิมยุค,มัธยสมัย,ยุคกลาง,สมัยกลาง
MIDDLE-middle-aged(adj) ในมัชฌิมวัย,วัยกลางคน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
harmonic mean (H.M.)มัชฌิมฮาร์มอนิก (เอชเอ็ม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
meanมัชฌิม, ตัวกลาง, ค่าเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
A.M. (arithmetic mean)เอเอ็ม (มัชฌิมเลขคณิต) [มีความหมายเหมือนกับ arithmetic average] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arithmetic meanค่าเฉลี่ยเลขคณิต, มัชฌิมเลขคณิต [ดู arithmetic average] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
excluded middle, law ofกฎนิรมัชฌิม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
H.M. (harmonic mean)เอชเอ็ม (มัชฌิมฮาร์มอนิก) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
medium๑. ตัวกลาง, มัชฌิม๒. สาร [มีความหมายเหมือนกับ substance] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mezzotint๑. กลวิธีพิมพ์มัชฌิมรงค์๒. ภาพพิมพ์มัชฌิมรงค์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
harmonic mean (H.M.)มัชฌิมฮาร์มอร์นิก (เอชเอ็ม), ค่ากลางของข้อมูลชุดหนึ่งที่ได้จากการหารจำนวนข้อมูลทั้งหมดด้วยผลบวกของส่วนกลับของข้อมูลชุดนั้น  ใช้อักษรย่อ H.M. [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Arithmetic Meanมัชณิมเลขคณิต, มัชฌิมเลขคณิต [การแพทย์]
Weighting Factor ตัวถ่วงน้ำหนัก ตัวคูณของค่ารวมของการกระจายของประชากร หรือค่ามัชฌิมเลขคณิต [สิ่งแวดล้อม]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มัชฌิม
Back to top