ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภาพในใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภาพในใจ*, -ภาพในใจ-

ภาพในใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาพในใจ (n.) imagination See also: fancy, vision Syn. จินตภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
image(อิม'มิจฺ) n. รูปภาพ,รูปจำลอง,รูปถ่าย,รูปปั้น,รูปจำลอง,ภาพ,ภาพบนจอ,ภาพในใจ,รูปแบบ,ภาพถอด,สิ่งที่ปรากฎขึ้น,ภาพพจน์,มโนภาพ,จินตนาการ,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,รูปบูชา vt. วาดภาพ,นึกภาพในใจ,คิดคะนึง,สะท้อนภาพ,แสดงเครื่องหมาย,เหมือนกับ
imagery(อิม'มิจเจอรี) n. ภาพ,ภาพในใจ,ความนึกคิด,มโนภาพ,รูปภาพ,จินตนาการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
visualize (vi.) นึกภาพในใจ See also: จินตนาการ Syn. conceptualize, conceive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The clearer the picture, the quicker and easier, the gateway will come.ภาพในใจยิ่งชัดก็ยิ่งเร็ว และยิ่งง่าย ประตูมิติจะมา
The sniper creates a scenario involving a target that keeps that person at the forefront of their mind.นักซุ่มยิงจะสร้างภาพในใจ เกี่ยวกับเป้าหมาย ซึ่งทำให้คน ๆ นั้นเป็นสิ่งแรก ในความคิดของพวกเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภาพในใจ
Back to top