ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภาคผนวก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภาคผนวก*, -ภาคผนวก-

ภาคผนวก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาคผนวก (n.) appendix See also: supplement, addendum, annex
English-Thai: HOPE Dictionary
addendum(อะเดน' เดิม) n. (pl. -da) สิ่งที่เพิ่มเข้า, การเพิ่มหรือบวกเข้า, ภาคผนวก
annex(อะเนคซฺ', แอน' เนคซฺ) vt. ผนวก, เพิ่มเติม, ประกอบ, แนบเข้า, ยึด. -n. สิ่งที่ผนวกเข้า, ส่วนของอาคารที่เสริม, ภาคผนวก, ส่วนผนวก, Syn. add, addition ###A. deduct, split)
codiciln. บันทึกเพิ่มเติมของพินัยกรรม,ภาคผนวก,ส่วนต่อท้าย, See also: codicillary adj. ดูcodicil
postscript(โพสทฺ'สคริพทฺ) n. ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,ภาพเสริมท้าย,คำเสริม ท้าย,โพสต์สคริปต์ เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าของระบบอะโดบี (Adobe system) ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) หรือหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดสูงมาก ๆ การที่จะใช้ภาษาโพสต์สคริปต์ได้ จำเป็นต้องมีชอฟต์แวร์ตัวนี้ (PostScript printer driver) ใน โปรแกรมที่ใช้ หรือในระบบปฏิบัติการ ข้อดีอย่างยิ่งก็คือ สามารถทำงานจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop publishing) ได้ อันที่จริง การสร้างหรือออกแบบงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานแผ่นพับ รายงานประจำสัปดาห์ ใบปลิว ใบโฆษณา ฯ เราสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาออกแบบก่อนได้ แล้วส่งไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ชั้นดี ซึ่งจะทำให้ผลงานออกมาสวย และมีความคมชัดเหมือนกับเครื่องพิมพ์ใหญ่ ๆ
supplement(ซับ'พลิเมินทฺ) n. ส่งเสริม,สิ่งผนวก,ภาคผนวก,ส่วนเสริม,เพิ่มเติม,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม. vt. ทำให้สมบูรณ์,เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม., See also: supplementation n. supplementer n., Syn. rider,postscript,additon,codici
supplementary(ซับพลิเมน'ทะรี) adj. เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม,ประกอบ. n. ผู้เสริม,ส่งเสริม,ภาคผนวก,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม
English-Thai: Nontri Dictionary
addendum(n) ภาคผนวก,บทเสริม,บทต่อท้าย
affix(n) สิ่งเพิ่มเติม,ภาคผนวก,คำต่อท้าย
annex(n) ภาคผนวก,สิ่งที่เพิ่มเข้ามา
appendix(n) ภาคผนวก,ไส้ติ่ง,ส่วนต่อท้าย
postscript(n) ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,บทเสริมท้าย
supplement(n) ใบแทรก,บทแทรก,ภาคผนวก,บทเสริม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
supplementส่วนเพิ่มเติม, ภาคผนวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appendixภาคผนวก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
annex (n.) ภาคผนวก
appendix (n.) ภาคผนวก See also: ส่วนเพิ่ม Syn. addendum, supplement, attachment
supplement (n.) ภาคผนวก See also: บันทึกท้ายเล่ม Syn. appendix, annex
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm missing the coroner's supplemental for victim 3.ผมยังไม่ได้ภาคผนวกจากเจ้าหน้าที่ชันสูตรของเหยื่อรายที่ 3
Get me that supplemental so i can close the case.เอาภาคผนวกมาให้ผม แล้วผมจะได้ปิดคดี
William, amendment 63, seventh addendum:วิลเลี่ยม... มาตรา 63 ภาคผนวกที่ 7
Knight's forensic pathology with all relevant addendum.Knight's forensic pathology :ความสัมพันธ์และภาคผนวก
Show choir rule book,page 24. Provision 14,second addendum.กติกาวงประสานเสียง หน้า 24 ข้อที่ 14 ภาคผนวกที่ 2
I call your attention to the Friendship Rider in Appendix C:โปรดดูหมวดเพิ่มเติมของมิตรภาพ ในภาคผนวกซี
Our undercover operations reap the most successful actionable intelligence, if you refer to the chart in appendix four.การดำเนินงานของเรา ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดl ซึ่งหน่วยราชการลับ ถ้าคุณอ้างอิงข้อมูลกำหนดแผนการ ในภาคผนวกที่ 4
Bath Opera is proud to present you with the first Golden Appendix Award.อาบน้ำโอเปร่ามีความภูมิใจที่จะนำเสนอคุณ กับรางวัลโกลเด้นภาคผนวกแรก.
Turn to page 5, appendix 3, soft limitsพลิกไปหน้า5 ภาคผนวก3 ข้อจำกัดขั้นต่ำ
It's in the Employee Handbook. An addendum.มันในคู่มือพนักงาน ภาคผนวก

ภาคผนวก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追加[ついか, tsuika] Thai: ภาคผนวก English: appendix

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภาคผนวก
Back to top