ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดโผงผาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดโผงผาง*, -พูดโผงผาง-

พูดโผงผาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดโผงผาง (v.) blurt out See also: blab, say something unthinkingly Syn. พูดตรง
พูดโผงผาง (v.) talk openly See also: talk directly, talk frankly, talk candidly, talk plainly Syn. พูดโพล่ง, พูดขวานผ่าซาก
English-Thai: HOPE Dictionary
declaim(ดิเคลม') v. พูดโว,พูดโผงผาง,พูดที่ครึกโครม ,ท่องออกเสียง ,พูดชุมชน
outspoken(เอาทฺ'สโพคเคิน) adj. พูดโผงผาง,พูดตรงไปตรงมา,พูดจาเปิดเผย,กิริยาช่อง 3 ของ outspeak., See also: outspokenly adv. outspokenness n., Syn. frank
rant(แรนทฺ) vi.,vt.,n. (การ) พูดโผงผาง,พูดเอะอะ,คุยโว,คำพูดลักษณะดังกล่าว,การหาความสุขสำราญอย่างเต็มที่, See also: ranter n. rantingly adv., Syn. rave
rap(แรพ) vt.,vi.,n. (การ) เคาะ,ตี,เคาะหรือตีเป็นจังหวะ,พูดโผงผาง,พูดโพล่ง,ด่าว่า,ตำหนิ,โทษสำหรับการกระทำความผิด,เสียงเคาะ,เสียงตี,การลงโทษ,การคุย, See also: rapper n., Syn. strike,hit
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The man who died--he was ranting about the visitors.ชายคนที่ตาย-- เขาพูดโผงผางเรื่องผู้มาเยือน
Guys, practice your bipolar rants, okay?เด็กๆ ฝึกพูดโผงผางแบบพวกไบ ไปก่อนนะ
Are you going to go on, like, a big wet towel rant?และคุณกำลังไป ต่อไป /ชอบพูดโผงผางว่าผ้าขนหนูเปียก
No. This is now a sex rant.ไม่ ตอนนี้พูดโผงผางเกี่ยวกับ sex

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดโผงผาง
Back to top